Forretningerne

BOGØ BRUGS 100 ÅR

Side 1 af jubilæumsskriftet for Bogø Brugs "BOGØ BRUGSFORENING 1893-1993".

JUBILÆUMSSKRIFT

1893 BOGØ BRUGS 1993 

GENNEM 100 ÅR

Andelstankens Grundsætning: Du skal samarbejde, – blev skabt af mennesker i nød. – I slutningen af 1800–tallet vandt denne indstilling mere og mere indpas i befolkningen overalt i Danmark. Få havde for meget, og mange for lidt. Man gik sammen i andelsselskaber såsom mejerier, slagterier og meget andet. Også når det gjaldt indkøb af dagligdagens fornødenheder, fandt man ud af, at enighed gør stærk. Man oprettede forbrugsforeninger, den ene efter den anden, i alle byer, landsbyer og kirkesogne rundt om i hele Danmark, for at kunne stå stærkt ved indkøb og levering af dagligvarer!

[Illustration: Første Brugsforening på Bogø 1893 - ca. 1895 (Bogø Hovedgade 118)]

Den 10. marts 1893 tog en sådan forbrugsforening form her på Bogø. En gruppe på 27 fremsynede personer mødtes efter forudgående private samtaler til et stiftende møde i det allerede etablerede Bogø Forsamlingshus, for at oprette en Brugsforening efter forbillede fra Maglebrænde Forbrugsforening og med dennes love som udgangspunkt. Den første bestyrelse kom til at bestå af 5 medlemmer med tømrer P.R. Møller som formand, gårdejer Niels Christiansen, murer P. Mortensen, gårdejer M.P. Sørensen og tømrer H.C. Højer. Som uddeler antoges økonom ved Bogø Navigationsskole J.P. Jørgensen, som foreløbig skulle lægge hus til. Man samlede indskud fra øens beboere på 2, 5 eller 10 kr. som startkapital, og bestyrelsen bemyndigedes til at optage et lån på 2000 kr til indkøb af varer, og hvis det ikke strakte, da at optage yderligere 1000 kr. Formanden måtte aflægge garantibevis for ansvaret af så mange penge, og man enedes om at melde sig ind i den store sammenslutning F.D.B. og gøre de første indkøb af varer der. Sådan startede det første halve år med salg og indkøb, og allerede den 10. december samme år afholdt man den første generalforsamling, efter forudgående opvejning, den 30. november 1893, hvor man kunne konstatere et godt resultat og foretage en udbetaling på 10% af de købte varer i dividende til medlemmerne.

Brugsens første hjemsted, 1893-95

Billedet er taget fra syd langs Bogø Hovedgade. Kirketårnet og Navigationsskolens spir ses i det fjerne. Til højre ligger nr. 118, hvor Bogø Brugsforening havde sin første forretning fra 1893 til 1895. Huset er fra 1875. I tidens løb har der været mange forskellige former for handel og servicevirksomhed i huset. Midt i billedet ligger Tudsehuset (nr. 120). Grundene til nr. 122 og 124 var ubebyggede, da billedet blev taget. Dernæst ses Falstergården i sigtelinjerne mod kirketårn og Navigationsskolen. 

Telefonpælen midt i billedet viser, at billedet er taget efter 1904, hvor telefonnettet blev etableret på Bogø. Bygningen til højre stammer som nævnt fra 1875. Her var der tre forskellige købmænd fra 1876, indtil Bogø Brugsforening blev etableret i 1893, hvor man boede til leje hos den første uddeler, økonom og slagter Jørgen Peter Jørgensen. Den første købmand var Th.A. Trojel, som i 1885 solgte til købmand Carl Alexander. Denne døde allerede i 1888 og forretningen blev overtaget af Karl Johan Marius Halling, købmandssøn fra Stubbekøbing. Købmand Halling gik konkurs i 1894, og uddeler J.P. Jørgensen overtog kortvarigt butikken. Ved folketællingen i 1901 er Hans Peter Jørgensen registreret som købmand på adressen.

Ejendommens blad i Realregisteret.

Brugsens andet hjemsted, 1895-1905

I huset på Bogø Hovedgade 112 havde Brugsen hjemme fra 1895 til 1905.

Brugsens tredje hjemsted, 1905-∞     

Staben omkring 1928 med uddeler Alfred Nielsen i spidsen. Han bestred sin post som uddeler fra 1904 til 1937. Derefter rykkede han lidt hen ad gaden og overtog Ibsens købmandsbutik, som han drev sammen med datteren Magda. Han passede butikken næsten frem til sin død som 90-årig i 1967.

Parti af Gammelby i 1937. Brugsens hovedhus havde fået tilbygget 1. sal i 1923. Den lyse bygning i to etager til venstre for Brugsen er et lager, som blev opført i 1934. På 1. sal opbevarede man tømmer, i stueetagen grovvarer til landbruget og i kælderen bl.a. kartofler. Senere skete der forskellige forandringer med lagerbygningen, som blev sammenbygget med hovedhuset. På et tidspunkt var der også værelser i den til en eller to ekspeditricer. En lidt lavere murstensbygning fra 2001 ud mod parkeringspladsen skjuler i dag næsten den gamle lagerbygning.

På Brugsens nuværende parkeringsplads ligger på billedet ovenfor et hus på en grund, som blev erhvervet i 1960. Dette hus ses også på billedet nedenfor. Huset blev revet ned efter erhvervelsen, og tilkørselsforholdene blev dermed kraftigt forbedret. Udsnit af et Aero Ekspress-luftfoto fra 1937. Det Kgl. Bibliotek - Danmark set fra luften.


Anna og Frederik Schmidts søn, Georg Schmidt, f. 1899, startede sin vognmandsforretning i det små med denne lille brødvogn. Her er han som ca. 26-årig i gang med en handel ved Brugsen. Det kunne godt se ud til at være uddeler Nielsen, der ser til fra Brugsens indgangsdør. Brugsens hovedbygning fik tilføjet 1. sal i 1923.

BOGØ BRUGSFORENING: FORMÆND OG UDDELERE

Liste fra jubilæumsskriftet for Bogø Brugs "BOGØ BRUGSFORENING 1893-1993".

Formænd og uddelere gennem tiderne

Formænd

P.R. Møller, 1893 - 1908 

Emil Larsen, 1908 - 1911

P. Johs. Jensen, 1911 - 1924

Rasmus Rasmussen, 1924 - 1946

Vilhelm Larsen, 1946 - 1965

Børge Ingemann Jensen, 1965 - 1969

Arne Skaaning, 1969 - 1972

Inger Jensen, 1972 - 1978

Elin Andersen, 1978 - 1981

Ingvard Hansen, 1981 -


Uddelere

J.P. Jørgensen,  1893 - 1894

Jesper Hemmingsen, 1894 - 1900

N.L. Jacobsen, 1900 - 1904 

Alfred Nielsen, 1904 - 1937

Niels Jensen, 1937 - 1972

Mogens Christiansen, 1972 - 1980 

Egon Madsen, 1980 - 1983 

Birger Dam Christensen, 1983 - 1986

Aksel Holst, 1986 - 1989

Niels Poulsen, 1989 - 1990

Irene Blaase, 1990 - 1992

Palle Jensen, 1992 - 1993

Ulrik Bonnerup, tiltrådte 15. marts 1993 -

Købmanden i Sæbehuset 

Bogø Hovedgade 112

Den 88-årige købmand Alfred Nielsen foran forretningen i 1964

Købmanden over for skolen

Johannes Tjørneby tog styrmandseksamen fra Bogø Navigationsskole i 1912 og skibsførereksamen i 1916. Han købte købmandsforretningen, Bogø Hovedgade 158, i december 1919 af Johannes Langhoff.

Her i Tjørnebys tid, måske i midten af 1950'erne.

Valdemar Steffensen overtog købmandsforretningen i 1896 og solgte den i 1908 til Johannes Langhoff. Han beskæftigede sig derefter med en gros-virksomhed, røgeri og kransebinderi.

Valdemar Steffensen. I 1915 indtrådte han i bestyrelsen for Bogø Elektricitetsværk, på den tid med stillingsbetegnelsen 'fabrikant'. Møns Museum.

Johannes Langhoffs forgænger var købmand Frederik Valdemar Steffensen, født på Bogø 7. maj 1869. Gift med Kirsten Steffensen. Han overtog i 1896 butikken efter forældrene skipper og købmand Hans Frederik Steffensen (1828-1915) og Bertholine Rasmussen (1828-1911).

Marie Steffensen (1859-1915), var datter af Hans Frederik og Bertholine. Hun blev en fremtrædende håndarbejdslærer og kvindesagsforkæmper.

Endnu et barn af Hans Frederik og Bertholine var Rasmus Cornelius Steffensen (1857-1941). Han forlod sin fødeø som 15-årig urtekræmmerlærling. I København blev han en kendt og succesfuld cigarhandler, cykelforhandler og automobilforhandler. Han var hele tiden med på det sidste nye og havde forretninger på fine adresser i byen.

Købmand Carl Alexander

I 1886 var der en købmand på Bogø ved navn Carl Eliam Alexander, f. 20.2.1851 i Sakskøbing, d. 16. august 1887 på Bogø efter længere tids sygdom. Ved folketællingen i 1880 angives hans beskæftigelse som handelsbestyrer. Hos ham kunne man bestille gravmonumenter  fra E. Braase, vistnok i Nykøbing F. Annonce i Lolland-Falsters Folketidende, 8. juni 1886. I 1887 solgte købmand Alexanders arvinger villa "Dana" til Christen Berg. Hans butik lå i Bogø Hovedgade 118.

(Ved dåben af navigationslærer Rasmus Antoni Landts søn Povl, den 22. december 1878, var handelsbestyrer Hans Peter Petersen fra Bogø og handelskommis C. Alexander fra Stubbekøbing blandt fadderne).

H.C. Hansens viktualieforretning

Østerskovvej 2. Stenders postkort, 1927. Det Kongelige Biblioteks Billedsamling.

Tatol

Tatol i Bogø Hovedgade 122 (matr. 23m) og manufakturforretning i nr. 124 (matr. 23n).

I nr. 122 åbnede i 1931 et Tatol-udsalg, drevet først af fru Laura Krogh og 1946-1960 af Gudrun Christensen. Ifølge Lolland-Falsters Folketidende skiftede butikken indehaver i 1960. Ved ejendomsvurderingen i 1932 stod Caroline Tiljevang som ejer af huset. Hun havde fået skøde på grunden i 1930. Ved ejendomsvurderingen i 1950 var Gudrun Christensen ejer. 
Odense Luftfoto 1951. Det Kgl. Bibliotek.

Thomsens bageri

På Bogø Hovedgade 73 havde i tur og orden bagerne Olsen, Hansen og Thomsen deres bageri.

Bogø Hovedgade 73. 1974. I forretningen var der en lille café med seks borde. Fra Bogøsamfundets side.

Bageriet lå i nordenden af baghuset. I sydenden var der en lille grisesti. Udsnit af et Odense Luftfoto fra 1951. Bygningerne blev revet ned i efteråret 2021.

Bageriet i Smedestræde

Bogø Bageri, det nuværende Smedestræde 2. Huset formodes opført 1885. Fotografiet er udateret, men telefonmasten viser, at det er fra efter 1904. Bageriet blev først indrettet i 1908, hvor skorstenen må være blevet opført. Der blev indhentet tilbud på ombygningen i maj 1907. Tidligere havde bygningen tjent som købmand Hartmanns magasin

Bogø Andelsbageri erhvervede grunden, matrikel 53g, i marts 1908. Ifølge Statstidende for marts 1911, s. 79, var det til Firmaregisteret blevet meddelt at bestyrelsen for Bogø Andelsbageri var ændret således at gårdejer Rasmus Jacobsen Kas, gårdejer Morten Peter Petersen og skomager Frederik Schmidt, alle af Bogø, var udtrådt, mens tømrer Hans Petersen Galle, husmand Lauritz Hemmingsen og statshusmand Marius Sørensen, ligeledes alle af Bogø, var indtrådt i bestyrelsen.

Fra 1922 til 1946 ejede bagermester Jens Frederik Christensen bageriet.

Fastelavn og tøndeslagning ved Andelsbageriet - nok i 1910

Bageren til højre kan være den bageribestyrer L.V. Jensen, f. 28.5.1868, som vi finder på matr. 53e i folketællingen 1911. Han er gift; det er måske hans kone Marie, der kigger så venligt interesseret ud ad vinduet til venstre, og deres to børn på 12 og 14 år, Otto og Ingeborg, er i givet fald nok med i flokken. Ved folketællingen i 1906 arbejdede Ludvig Vilhelm Jensen som bagersvend hos Kgl. Hofbager E. Rubows Efterfølger i Vimmelskaftet 37. 

Billedet er fra Mia Dahl Gerdrups samling.