Smedestræde

Smedestræde 2

Huset formodes opført 1885. Fotografiet er udateret, men telefonmasten viser, at det er fra efter 1904.

Beplantningen ved bageriet er vokset til, og der er kommet brødbil, så vi er måske nået frem til omkring 1920.

Smedestræde 5

Lollandske Mejeriers & Andelshaveres Fællesindkøb. Pakhuset blev opført i 1903 og udvidet i 1907. Ophørte i 1971 og blev revet ned i slutningen af 1970'erne. Grunden blev solgt til Hans Nymann Nielsen, førstelærer på Bogø fra 1955, der byggede "Penalhuset". Ejler Svan har skrevet en artikel om LMAF's virksomhed på Bogø i foreningens årsskrift for 2012.

Smedestræde 16

Smedjen ret kort efter opførelsen i 1946-47.

Volmer Karstensen kaldte sit smedeværksted VOKA. Han står her foran værkstedet med beboelse på 1. sal. Han var født i St. Damme på Vestmøn i 1910 som søn af barber Kristian Karstensen og modehandlerske (senere telefoncentralbestyrer) Marie Karstensen. I midten står datteren Lene og til venstre en kusine. Se Volmer Karstensens biografi.

Leif Nowicki overtog Bogø Smede- og Maskinværksted den 1. februar 1965. Annonce i Bogø Avis.

Smedestræde 30

Bag elmasten til venstre ses Bogø Andelsmejeris skorsten. Bindingsværkshuset er ifølge BBR opført i 1800, men mon ikke det bare er et skøn? Huset angives dog at have været beboet af Anders Levinsen i 1801. Billedet stammer fra kaptajn H.P. Nielsens erindringer.

Smedemosen på et maleri, som ifølge et blyantsnotat på bagsiden er fra 1926. Maleriet måler 32 x 40 cm uden ramme. Signaturen er "P". Giveren er Ebbe Hansen, Tingsted, hvis farfar Valdemar Hansen fra 20.6.1911 til 29.6.1937 ejede ejendommen Farøvej 11 - dengang en lille gård. Valdemar Hansen supplerede indtægten ved i en årrække at køre med mælk.

Ebbe Hansen fortæller, at maleriet hang hos hans farfar, også efter flytningen fra Bogø, dernæst hos faderen. I 2018 forærede Ebbe Hansen maleriet til Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Smedestræde 31

Den for Bogø typiske gavl med murværksdetaljer. Vi kalder det en dråbegavl. De fleste eksempler på denne gavltype er fra perioden 1875-1895, så man tænker uvilkårligt, at det må være en fejldatering, når BBR-registret anfører, at huset er opført i 1915. Endnu i april 1876 var stuehuset på matrikel nr. 110 i bindingsværk med stråtag. Ejeren var i 1876 styrmand Jens Andersen. Den forrige ejer var husmand Anders Madsen Dame. Oplysningerne stammer fra brandforsikringsprotokollen.