Råstoffer

Tegl og træ

Kronens ejerskab til Bogø i ældre tid betød, at øen stod til rådighed for de overordnede myndigheder som råstofleverandør.

Der er ikke mange kilder til belysning heraf, men vi har dog to kildesteder, der viser, at Bogø leverede træ, og et, som fortæller, at der blev fremstillet tegl på øen for Nykøbing Len, der var Bogøs nærmest forestående myndighed frem til ca. 1662.

1509: Tegl

På højre side ses Nykøbing Lens regnskab for teglgården på Bogø. Se forstørrelsen nedenfor. Lensregnskaberne for Nykøbing Len ligger på Arkivalier Online, og Mia Gerdrup har fundet den side, hvor udgifter til Teglgården på Bogø omtales.

Fra Holger Hjelholt: Falsters Historie

På Rigsarkivets Brugerforum har Hans Nørgaard givet et udmærket bud på tydningen af den viste passage. Det ser ud til at være et regnskab over løn til arbejderne på Teglgården. Nørgaards læsning ser således ud:

 • Vdgift til teglgorden po Bogø
 • It A.lddt Stephs xv marc
 • It Hans Stephs iiij marc
 • It Anders Hansen iij marc
 • It Rasmus Ha.ss iij? marc
 • It Hans tysk iii marc
 • It U.b ieps iiij marc
 • It Hans fynbo iij marc
 • It Hans uss iij marc
 • It iens f..yg viij marc so iij (vogne)
 • Hans Bundesen. -

1543: Træ

I 1543 skal der således hugges og afskibes 1.000 læs brænde fra Bogø. Kildestedet lyder: "Aske van Verde [formodentlig en skipper] skal lade hugge på Bogø 1000 læs ved og 2000 læs ved Grønsund, hvor er bedst ladested." Citatet stammer fra Frederik Bojsen: Tillæg til Anders Billes historie, breve og dokumenter, side 182.

Afsender og modtager af notitsen fremgår ikke, men da den er fundet i brevkisten fra lensmanden over Møns Len, Anders Bille, kan man forestille sig, at det var en rekvisition fra hoffet i København til Anders Bille.

1658-59: Træ

I dette citat fra kancelliets brevbøger omtales flere skibsladninger brænde fra Bogø til København. Kristoffer Lindenov var lensmand for Nykøbing Len.

Der fragtes brænde fra Bogø til slottet og hoffet i København i årene 1658 og 1659. Her et uddrag fra 5. april 1659. Kilde: Degn, Ole. Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1659. Kbh.: Rigsarkivet, 2005.

Kristoffer Lindenov var lensmand på Nykøbing Slot 1657-61. Bogø hørte under Nykøbing Len (Nykøbing Amt) indtil 2. februar 1689. Kilde: J. Bloch, Stiftamtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark og Island 1660-1848, København 1895.