Sundhedsvæsen

Øens første fast praktiserende læge

Nis Linnet etablerede i 1897 den første egentlige lægepraksis på Bogø. Han havde i de første år konsultation i huset på Østerskovvej 14.

Præstø Amtsråd bevilgede i 1898 Bogø Kommune 200 kr. til bidrag til en læge på øen, hvortil kommunen selv ville yde 300 kr. Østsjællands Folkeblad, 15. marts 1898.

I en udtalelse til Bogø private Realskoles årsskrift 1903-04 bemærkede Nis Linnet, at tuberkulose var så godt som ukendt på Bogø, og at de epidemiske børnesygdomme som regel optrådte meget mildt, når de en sjælden gang viste sig.

Den første læge på Bogø?

Mackeprang, Harald Vilhelm, fhv. Distriktslæge, praktiserende paa Bogø ved Stubbekjøbing. F. 5. Jan. 1805 i Stege [hvor Bedstefaderen Dr. med. Marcus Mackeprang, f. 1726, d. 1791, var Apoteker, senere Landfysikus paa Møen; han blev efterfulgt af Sønnen Mathias Smith Mackeprang, f. 1768, d. 1844, der var gift med Bolette Margrethe Coster og var Distriktskirurg i Stege i 52 Aar; efterfulgtes da af ovennævnte Søn H. V. Mackeprang, der var Distriktslæge fra 1841 til 1. Nov. 1886 og Broder til Læge Hans Marcus Mackeprang, f. 1793, d. 1876, i Kbhvn]. Var først i Apotekerlære og tog farmacevtisk Eksam. 23 laud unan. consensu. Kompagnikirurg ved oldenborgske Reg. i Rendsborg. Kir. Eksam. F. 30 I. Karakt. Bataillonskirurg i Rendsborg 13. Juli 1830—3. Jan. 1832. — Prakt. i Stege fra 1832, adjung. Distriktslægen, hans Fader, fra 1841; udnævnt til Distriktslæge 27. Juni 1844. Frasagde sig Titel af Bataillonskirurg 25. April 1870; R.* 1. Juni 1877. Afsked som Distriktslæge 1. Nov. 1886; flyttede til Bogø, hvor han praktiserer i begrænset Omfang. Gift 20. Juni 1832 med Cathrine Marie Aurora Hansen, f. 20. Juni 1812 paa Kronborg Geværfabrik i Hellebæk, D. af Hans Peter Hansen og Hermanline Christine f. Hansen.

Kilde: Den danske Lægestand, Kjøbenhavn 1891.

Harald Vilhelm Mackeprang, f. 5. januar 1805, d. 7. marts 1903 på Bogø. Flyttede i 1886 efter sin afgang som distriktslæge på Møn til Bogø, hvor han praktiserede i begrænset omfang.

Billeder fra Portrætregistranten, Det Kongelige Bibliotek.

Møns distriktslæge vaccinerer barn på Bogø

Mia Gerdrups tipoldemor, Dorthea Kirstine Hansdatters koppeattest fra 1846, undertegnet af distriktslæge Harald Mackeprang, Stege. Det vaccinerede barn boede på Bogø, og attesten viser, at Bogø dengang - og i øvrigt frem til 1860 - hørte under Møns lægedistrikt. Fra 1860 til 1915 hørte Bogø til Stubbekøbing lægedistrikt.

Bogø Sygeplejeforening

Foreningens vedtægter og love fra 1912 findes på Lokalarkiv for Møn.

Sygehusfællesskab med Stubbekøbing

Sygehusudvalget i Stubbekøbing indstillede i 1918 at svare Bogø Sogneråd, at Bogø Kommune kunne indgå i sygehusfællesskabet på samme betingelser som de øvrige landkommuner fra den 1. april 1919.

Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, 7. december 1918.