Pengeinstitutter

Bogø Sparekasse

Ved sit jubilæum i 1923 udsendte Bogø Sparekasse et skrift på 31 sider om den hidtidige virksomhed. Skriftet handler både om penge og mennesker. Det er illustreret med portrætter.

OCR-scanning af tre sider i Bogø Sparekasses jubilæumsskrift 1873-1923

Nedenfor bringer vi som en smagsprøve den OCR-scannede tekst fra siderne 23-25 af jubilæumsskriftet. Det er Google, der stiller OCR-værktøjet til rådighed. Resultatet er så godt, at en fortsættelse af scanningen er planlagt.

23

Bogø Sparekasses første Formand blev Gmd. Hans Christen Thomsen, f. 1831, i 1894. Han var en meget anset Mand paa Øen i sin Tid. I mange Aar var han Foregangsmanden sammen med C. Berg, med hvem han sad sammen i Sogneraadet, og naar Berg var borte, var Hans Chr. Thomsen Formand for Sogneraadet. Han var særlig ivrig ved Stiftelsen af Sparekassen, bl.a. ogsaa af den Grund, at det skete, at Folk, der tog til Stubbekøbing for at indsætte Penge i Banken, undertiden brugte saa mange Penge derovre, at det tog et stort Skaar i dem, inden de blev indsat. Som ung sejlede han 1 Aars Tid – alle Bogøere skulde den Gang ud at sejle. Han var med i Krigen i 1848 og med paa „Christian den Ottende“, men kom da i Land, inden den sprang i Luften. I 1863 giftede han sig med Karen Hemmingsen, der endnu lever, og overtog Fødegaarden, som han opbyggede i 1863–65. Da Krigen brød ud i 1864, maatte han igen med i Krig. Og det var strengt, at han maatte af Sted saa snart", siger gamle Karen Thomsen med vemodig Erindring om hin Tid. Han gik denne Gang med Pengesækken, men vilde gerne hjem. C. Berg søgte at faa ham fri

[Billeder HANS CHRISTEN THOMSEN, SØREN JØRGENSEN STUB]

________________

24

og skrev om ham i Bladene; men han maatte kun komme hjem, hvis han stillede en Mand af samme Størrelse i sit Sted, og det var ikke saa let, for han var 72" høj; hans Broder, Johannes Thomsen, var 71" og en anden Broder, Ole Thomsen, var 71 1/2", saa at det var voksne Søskende. Han var Formand for Sparekassen til 1883 og derefter Revisor til 1891. Han var Medstifter af Bogø Landboforening og denne Forenings første Formand.

Hans C. Thomsen stod C. Berg meget nær, i Glæde som i Sorg. Berg var jo ogsaa en legemlig stor Mand, og der fortælles endnu om, at Berg og Hans Thomsen engang ved en Sammenkomst paa Navigationsskolen havde fundet paa at tage Livtag; men de var for svære og kunde ikke spænde om hinanden, hvorfor de tog fat i hinandens Sider og trak til. Det var som to Kæmper, der brødes; men den ene kunde ikke rokke den anden. Da Berg sad i Fængslet, var det Hans C. Thomsen, der rejste ind til ham med en Sølvbryllupsgave herfra.

[Billeder: HEMMING HANSEN AALBORG, JOHANNES THOMASEN]

Gmd. Søren Jørgensen Stub fødtes paa Bogø 1837 og døde 1897. Som ung sejlede han, og i 1856 tog han Styrmandseksamen

________________

25

i Flensborg. I 1865 og 1866 var han paa Island som Styrmand, og der fik han Skipperborgerskab af Budenstad paa Island. 1868 overtager han Gaarden; han byggede hele Gaarden op. Deltog i Krigen i 1864. Hans Hustru, Ane Dorthea Petersen, døde 1891. Han var en interesseret Mand, der var Medstifter af flere Foreninger og Medlem af Sogneraadet. Af Bogø Sparekasses Bestyrelse var han Medlem fra dens Stiftelse til Sin Død.

Gmd. Hemming Hansen Aalborg, f. 1844, f. 1922. Gift med Maren Nielsen. Han sejlede ogsaa i de yngre Aar. I 1868 overtog han Gaarden, som han afstod til sin Søn i 1906. Han havde stor Interesse for alle offentlige Sager og var Sogneraadsmedlem, Medlem af Skatteraadet for Vordingborg Skattekreds og Skyldvurderingsmand. I ca. 30 Aar var han Lægdsmand og Sognefoged. Han var Medlem af Bestyrelsen i Nordfalsters Bank og Dampskibsselskabet Stubbekøbing". Hemming Aalborg var en anset, rolig og besindig Mand, der ved sin besindige Optræden har hindret mange Processer. Han var Dannebrogsmand. I Bogø Sparekasse sad han i Bestyrelsen

[Billeder: CHRESTEN KARSTENSEN, NIELS RASMUSSEN PIIL]

________________

  • Seneste opdatering af teksten, 25. december 2017

Bogø Sparekasses domicil 1924-1989

Familien Juliussen foran villaen på Bogø Hovedgade 117, fotograferet af P.P. Adrian, Stubbekøbing. Huset blev opført i 1890 og var i mange år hjemsted for Bogø Sparekasse, som købte huset i 1924. I 1959 blev sparekassen fusioneret med Stubbekøbing Sparekasse og blev senere en del af den landsdækkende sparekasse SDS. Afdelingen blev lukket i 1989.

Personkredsen bag fusioneringen af de to sparekasser i 1959 er opregnet i Anmeldelser til Handelsregistrene.

Bogø Sparekasse fyldte 75 år i 1948

Bogø Sparekasses 75-års jubilæum i 1948. Fv. i forreste række formanden, gårdejer Kargaard Svan, i midten direktøren, pensioneret førstelærer og tidligere sognerådsformand A.P. Andersen, samt til højre gårdejer og en tid havnefoged Øjvind Olsen. Stående fra venstre Jens Peter Hansen, bestyrer af Carlsberg-depotet, gårdejer Johannes Hansen, gårdejer Aksel Ungermann og gårdejer Ernst Jakobsen.

Lærer A.P. Andersen blev formand for Bogø Sparekasse i 1915 og var det mindst til jubilæet i 1923.

Stubbekøbing-Bogø Sparekasse

Stubbekøbing-Bogø Sparekasse

I 1959 fusionerede sparekasserne på Bogø og i Stubbekøbing, jf. meddelelsen i nedenstående Samling af anmeldelser til handelsregistrene, 1959, nr. 9. Det anmeldte firma bar navnet Stubbekøbing-Bogø Sparekasse.

Medlemmer af sparekassens tilsynsråd var fra Bogø Hans Kargaard Hansen Svan og Niels Alfred Rasmussen.


Bogø Bank


Et dejligt genrebillede fra en dansk landsbybank i 1954. Et billede af pålidelighed, ro og ordentlighed. Bankbestyrer Oluf Olsen ved arbejdet i Bogø Bank med de redskaber, der hørte til hvervet: pen, blyanter, protokol, mekanisk regnemaskine og analog telefon med et design fra ca. 1904. Den store nøgle til pengeskabet sov Olsen med under hovedpuden.

Dette betydningsmættede billede rummer talrige associationsmuligheder, og man kan let komme til at gøre sig tanker om de dyder og laster, som til alle tider holder mennesker og samfund sammen, respektive splitter dem ad.

Ved et røveriforsøg i banken i 1962 behandlede Oluf Olsen røverne særdeles koldblodigt. Også i 2002 var banken udsat for røveri. Røverne flygtede på motorcykel, men blev pågrebet 10 minutter senere og fik langvarige fængselsstraffe.

Modernisering af Bogø Bank i 1985

Lis Hummel skulle trylle med den nye onlineterminal.