Statistik for landbruget

Høstudbytter for de enkelte afgrøder i 1921

Det Kgl. Landhusholdningsselskabs indberetninger om høstudbyttet i Danmark blev i sin tid indsendt til Danmarks Statistik, som siden har afleveret indberetningerne for årene 1895-1930 til Rigsarkivet. Som tidsbillede er det interessant at se, med hvilken omhu høstudbyttet blev dokumenteret for hver enkelt afgrøde helt ned til sogneniveau. Der er brugt meget blæk og mange arbejdstimer på at udfylde skemaerne, og det siger i sig selv noget om den betydning, landbruget havde.

Som illustration vises sider med høstudbytterne i 1921 i tre herreder i Præstø Amt: Hammer Herred, Baarse Herred og Møenbo Herred. På sidste linje under Møenbo Herred står Bogø. Blandt resultaterne på Bogø kan nævnes, at på 122 tdr. land blev der dyrket runkelroer, og udbyttet var 47.580 tdr. Sukkerroer blev dyrket på 132 tdr. land, og udbyttet blev 42.900 centner. Sammenlignet med de øvrige sogne i de tre herreder var Bogø med i toppen. Udbyttet pr. hektar var ca. 30 tons, mens landsgennemsnittet var 25 tons. I dag er det nærmere 70 tons rene roer pr. hektar på Bogø/Vestmøn. Til sammenligning med de 132 tdr. land sukkerroer i 1921 kan det anføres, at der i 2018 blev dyrket sukkerroer på Bogø på ca. 78 hektar eller 141 tdr. land.

Tre billedfiler viser siderne for 1) kornhøst, 2) blandsæd, ærter, bælgsæd, agerhø og enghø, 3) rodfrugter. De kan åbnes separat, så man kan komme helt tæt på de enkelte kolonner.

Kornhøsten i 1921

Blandsæd, ærter, bælgsæd, agerhø og enghø. Høstudbytte i 1921

Rodfrugter. Høstudbytte i 1921

Skønsmæssigt kunne der være omkring 1.400 kg roer på en almindelig fjællevogn. Vi kender fra havneprotokollen den samlede udskibning af sukkerroer fra Skåningebro til sukkerfabrikken i Stege i 1921 - over 1.600 tons. De blev hentet i sukkerfabrikkens pramme, der kunne tage op til 70 tons. Det betyder, at vi for året 1921 kan regne med, at der alene til Skåningebro skulle køres ca. 1.160 læs på fjællevogn. En betragtelig trafik ad Skåningevej, selvom det var fordelt på omkring 60 dage fra slutningen af september og frem til begyndelsen af december. Trafikken med roepramme blev indstillet i 1947. På det tidspunkt havde der vel været fragtet sukkerroer fra Skåningebro i ca. 60 år.

Det Kgl. Landhusholdningsselskabs indberetninger om høstudbyttet i Danmark blev i sin tid indsendt til Danmarks Statistik, som siden har afleveret indberetningerne for årene 1895-1930 til Rigsarkivet. I sig selv interesserer tallene måske de færreste i dag, hvor så få er beskæftiget i landbruget, men det er som tidsbillede interessant at se, med hvilken omhu høstudbyttet blev dokumenteret for hver enkelt afgrøde helt ned til sogneniveau. Der blev brugt meget blæk og mange arbejdstimer på at udfylde skemaerne, og det siger i sig selv noget om den betydning, landbruget havde.

Som illustration er her valgt en side med høstudbytterne for rodfrugter i 1921 i tre herreder i Præstø Amt: Hammer Herred, Baarse Herred og Møenbo Herred. På sidste linje under Møenbo Herred står Bogø. Blandt resultaterne på Bogø kan nævnes, at der i 1921 blev dyrket runkelroer på 122 tdr. land, og udbyttet var 47.580 tdr. Sukkerroer blev dyrket på 132 tdr. land, og udbyttet var 42.900 centner = 2.145 tons eller godt 1.500 læs på fjællevogn. Sammenlignet med de øvrige sogne i de tre herreder lå Bogø højt med udbytte pr. arealenhed. Målt i udbytte pr. hektar var det ca. 30 t i 1921, mens det i dag er tæt på 70 tons rene roer.

Husdyrhold på Bogø 1837-38

Husdyrhold på Bogø 1893-2015