1.Test. Ebaluazio diagnostikoa. 4.DBH-FISIKA-KIMIKA-I