Esperanto‎ > ‎Instruado‎ > ‎

Vortfarado por hungaraj esperanto-instruistoj


Példák képzett szavakra / Ekzemploj pri vortfarado

A közismert 1200 leggyakoribb szóból a "legtermékenyebb" képzőkkel képzett szavak
Variantoj de la 1200 plej oftaj vortoj kun la plej "fekundaj" afiksoj

(Mivel a kombinációkat részben számitástechnika segítségével genereáltam, vicces hibák előfordulnak benne, amit idővel kijavítok.)


MAL- (összesen 110 képzett szó)

I. MAL- melléknévi szógyökökkel (73 szó)

abunda - bőséges / malabunda - szűkös, gyér □
afabla - kedves, barátságos / malafabla - mogorva, barátságtalan □
agrabla - kellemes / malagrabla - kellemetlen □
akra - éles, hegyes / malakra - életlen, tompa □
alta - magas / malalta - alacsony □
avara - fösvény / malavara - bőkezű □
bela - szép / malbela - csúnya □
bona - jó / malbona - rossz □
certa - biztos / malcerta - bizonytalan □
dekstra - jobb / maldekstra - bal □
delikata - finom / maldelikata - durva □
densa - sűrű / maldensa - ritka □
dika - vastag, kövér / maldika - vékony, sovány □
diligenta - szorgalmas / maldiligenta - lusta □
dolĉa - édes / maldolĉa - keserű □
ebena - sík / malebena - hepehupás, dimbes-dombos, egyenetlen □
egala - egyenlő / malegala - különböző □
facila - könnyű (könnyen elvégezhető) / malfacila - nehéz (nehezen elvégezhető) □
favora - előnyös, kedvező / malfavora - hátrányos, kedvezőtlen □
feliĉa - 1. boldog 2. szerencsés / malfeliĉa - 1. boldogtalan 2. szerencsétlen □
fidela - hűséges / malfidela - hűtlen □
forta - erős / malforta - gyenge □
freŝa - friss / malfreŝa - állott □
frua - korai / malfrua - késői □
gaja - vidám / malgaja - szomorú □
glata - sima / malglata - érdes □
gracia - kecses / malgracia - esetlen □
granda - nagy / malgranda - kicsi □
grava - fontos / malgrava - jelentéktelen □
ĝentila - udvarias / malĝentila - udvariatlan □
ĝusta - helyes / malĝusta - helytelen □
hela - világos / malhela - sötét □
honesta - becsületes / malhonesta - becstelen □
juna - fiatal / maljuna - öreg, idős □
justa - igazságos / maljusta - igazságtalan □
klara - világos, érthető / malklara - homályos, érthetetlen □
komforta - kényelmes / malkomforta - kényelmetlen □
kontenta - elégedett / malkontenta - elégedetlen □
kuraĝa - bátor / malkuraĝa - gyáva □
larĝa - széles / mallarĝa - keskeny □
laŭta - hangos / mallaŭta - halk □
lerta - ügyes / mallerta - ügyetlen □
libera - szabad / mallibera - rab □
longa - hosszú / mallonga - rövid □
mola - puha / malmola - kemény □
multa - sok / malmulta - kevés □
nova - új / malnova - régi □
ofta - gyakori / malofta - ritka □
oportuna - célszerű / maloportuna - célszerűtlen □
paca - békés / malpaca - békétlen □
pacienca - türelmes / malpacienca - türelmetlen □
peza - súlyos, nehéz / malpeza - könnyű, csekély súlyú □
plena - teli / malplena - üres □
preciza - pontos / malpreciza - pontatlan □
profunda - mély / malprofunda - sekély □
proksima - közeli / malproksima - távoli □
prudenta - józan, értelmes / malprudenta - kelekótya □
pura - tiszta / malpura - piszkos □
rapida - gyors / malrapida - lassú □
rekta - egyenes / malrekta - girbe-gurba □
riĉa - gazdag / malriĉa - szegény □
saĝa - okos / malsaĝa - buta □
sama - ugyanaz / malsama - különböző □
sana - egészséges / malsana - beteg □
sata - jóllakott / malsata - éhes □
seka - száraz / malseka - nedves □
serioza - komoly / malserioza - komolytalan □
severa - szigorú / malsevera - engedékeny □
simpla - egyszerű / malsimpla - bonyolult□
simila - hasonló / malsimila - másféle □
supra - felső / malsupra - alsó □
taŭga - alkalmas / maltaŭga - alkalmatlan □
trankvila - nyugodt / maltrankvila - nyugtalan □
utila - hasznos / malutila - káros □
varma - meleg / malvarma - hideg □
vasta - bő, tág / malvasta - szűk □
vera - igazi / malvera - hamis □
vigla - élénk / malvigla - lomha

II. MAL- főnévi szógyökökkel (4 szó)

amiko - barát / malamiko - ellenség □
espero - remény / malespero - kétségbeesés □
lumo - fény / mallumo - sötétség □
ordo - rend / malordo - rendetlenség

III. MAL- igei szógyökökkel (33 szó)

akcepti - elfogadni / malakcepti - visszautasítani □
ami - szeretni / malami - gyűlölni □
aperi - megjelenni / malaperi - eltűnni □
aprobi - jóváhagyni / malaprobi - elutasítani □
atenti - figyelni / malatenti - figyelmen kívül hagyni □
dormi - aludni / maldormi - virrasztani □
esperi - remélni / malesperi - kétségbeesni □
faldi - összehajtani / malfaldi - széthajtani □
fermi - becsukni / malfermi - kinyitni □
gajni - nyerni / malgajni - veszíteni, vesztességet szenvedni ĝoji - örülni / malĝoji - szomorkodni □
havi - birtokolni / malhavi - nélkülözni □
helpi - segíteni / malhelpi - gátolni, akadályozni □
kaŝi - elrejteni, eldugni / malkaŝi - felfedni □
konfesi - bevallani / malkonfesi - tagadni □
konsenti - egyetérteni / malkonsenti - vitatni □
konsili - tanácsolni / malkonsili - lebeszélni □
konstrui - építeni / malkonstrui - lebontani □
kovri - betakarni, befedni / malkovri - kitakarni, felfedni □
kreski - nőni / malkreski – csökkenni □
kroĉi - összekapcsolni / malkroĉi - szétkapcsolni □
laŭdi - dícsérni / mallaŭdi - korholni □
levi - emelni / mallevi - leereszteni □
ligi - megkötni / malligi - eloldozni □
obei - 1. engedelmeskedni 2. betartani (szabályt, törvényt) / malobei - 1. ellenszegülni 2. megszegni (parancsot, szabályt) □
permesi - megengedni / malpermesi - megtiltani □
progresi - fejlődni / malprogresi - visszafejlődni, hanyatlani □
respekti - tisztelni / malrespekti - megvetni □
streĉi - feszíteni / malstreĉi - lazítani □
sukcesi - sikert aratni / malsukcesi - kudarcot vallani □
ŝati - kedvelni / malŝati - utálni □
ŝlosi - kulcsra zárni / malŝlosi - kinyitni (kulccsal) □
ŝpari - takarékoskodni, spórolni / malŝpari - tékozolni □
ŝtopi – elzárni (csapot) / malŝtopi – kinyitni (csapot) □
trafi - eltalálni / maltrafi - elhibázni (lövést, dobást) □
venki - győzni / malvenki - vereséget szenvedni □
volvi - összegöngyölni / malvolvi - szétgöngyölni □
zorgi - gondoskodni / malzorgi - elhanyagolni

-IG- (összesen 175 szó)

I. melléknévi szógyökökkel (81 szó)

acida - savanyú / acidigi - (meg)savanyítani □
akra - éles / akrigi - élesíteni □
alta - magas / altigi - magasítani □
aparta különálló - / apartigi –különállóvá tenni = elkülöníteni - □
aŭtomata - automatikus / aŭtomatigi - automatikussá tenni = automatizálni □
bela - szép / beligi - szépíteni □
blanka - fehér / blankigi - fehéríteni □
blinda - vak / blindigi - (meg)vakítani □
blonda - szőke / blondigi - szőkíteni □
blua - kék / bluigi - kékíteni □
bona - jó / bonigi - javítani □
bruna - barna / brunigi - barnítani □
certa - biztos / certigi - biztosítani □
densa - sűrű / densigi - süríteni □
dika - 1. vastag 2. kövér/ dikigi - 1. vastagítani 2. kövéríteni = hizlalni □
dolĉa - édes / dolĉigi - édesíteni □
ebena - sík / ebenigi - elegyengetni, elsimítani □
efektiva - valóságos / efektivigi - megvalósítani □
egala - egyenlő / egaligi - kiegyenlíteni □
eterna - örök / eternigi - megörökíteni □
facila - könnyű / faciligi - megkönnyíteni □
feliĉa - 1. boldog 2. szerencsés / feliĉigi - boldogítani □
firma - szilárd, stabil / firmigi - megszilárdítani □
flava - sárga / flavigi - sárgítani □
forta - erős / fortigi - erősíteni □
freneza - őrült / frenezigi - megőrjíteni □
freŝa - friss / freŝigi - (fel)frissíteni □
gaja - vidám / gajigi - megvidámítani = jókedvre deríteni □
glata - sima / glatigi - simítani □
granda - nagy / grandigi - nagyítani, megnagyobbítani □
griza - szürke / grizigi - szürkíteni □
ĝusta - helyes / ĝustigi - 1. helyesbíteni 2. megigazítani □
hela - világos / heligi - világosítani □
humila - alázatos / humiligi - alázatossá tenni = megalázni □
juna - fiatal / junigi - (meg)fiatalítani □
klara - világos, érthető / klarigi - világossá, érthetővé tenni = (meg)magyarázni □
kolora - színes / kolorigi - színesíteni, színezni □
kontenta - elégedett / kontentigi - kielégíteni □
kulpa - hibás / kulpigi - hibáztatni □
kuraĝa - bátor / kuraĝigi - bátorítani □
kurba - görbe / kurbigi - (meg)görbíteni □
laca - fáradt / lacigi - fáradtá tenni = elfárasztani □
larĝa - széles / larĝigi - (ki)szélesíteni □
laŭta - hangos / laŭtigi - (fel)hangosítani □
lerta - ügyes / lertigi - ügyesíteni □
libera - szabad / liberigi - (fel)szabadítani □
longa - hosszú / longigi - meghosszabbítani □
matura - érett / maturigi - éretté tenni = (meg)érlelni □
milda - enyhe / mildigi - enyhíteni □
mizera - nyomorult / mizerigi - nyomorulttá tenni = nyomorba dönteni □
mola - puha, lágy / moligi - puhítani, lágyítani □
multa - sok / multigi - sokasítani = szaporítani □
muta - néma / mutigi - megnémítani, elnémítani □
nigra - fekete / nigrigi - befeketíteni, megfeketíteni □
nova - új / novigi - felújítani, megújítani □
nuda - meztelen, csupasz / nudigi - lemezteleníteni, lecsupaszítani □
odora - szagos / odorigi - szagosítani □
paca - békés / pacigi - megbékíteni □
pala - sápadt, halvány / paligi - elsápasztani, elhalványítani □
plata - lapos / platigi - kilapítani □
plena - tele / plenigi - telivé tenni = megtölteni, kitölteni (kérdőívet) □
privata - magán- / privatigi - magánosítani = privatizálni □
profunda - mély / profundigi - mélyíteni, kimélyíteni, elmélyíteni □
publika - nyilvános / publikigi - nyilvánossá tenni = nyilvánosságra hozni □
pura - tiszta / purigi - tisztítani □
rapida - gyors / rapidigi - gyorsítani □
rekta - egyenes / rektigi - kiegyenesíteni □
riĉa - gazdag / riĉigi - gazdagítani □
ronda - kerek / rondigi - kerekíteni □
ruĝa - piros / ruĝigi - pirosítani □
sata - jóllakott / satigi - jóllakatni □
seka - száraz / sekigi - kiszárítani, megszárítani □
silenta - csendes / silentigi - lecsedesíteni □
simpla - egyszerű / simpligi - (le)egyszerűsíteni □
stulta - buta / stultigi - butítani □
surda - süket / surdigi - megsüketíteni □
trankvila - nyugodt / trankviligi - megnyugtatni □
utila - hasznos / utiligi - hasznosítani □
varma - meleg / varmigi - melegíteni □
vasta - tágas, bő / vastigi - tágítani, bővíteni □
verda - zöld / verdigi - zöldíteni □
vigla - élénk / vigligi - felélénkíteni


II. –IG- főnévi szógyökökkel (14 szó)


amaso - tömeg / amasigi - felhalmozni, összecsődíteni □
amiko - / - amikigi □
cindro - / - cindrigi □
ĉifono - / - ĉifonigi □
dezerto - / - dezertigi □
edzo - / - edzigi □
flamo - / - flamigi □
gasto - / - gastigi □
glacio - / - glaciigi □
grupo - / - grupigi □
karbo - / - karbigi □
limo - / - limigi □
lumi - / - lumigi □
muziko - / - muzikigi □
nebulo - / - nebuligi □
nulo - / - nuligi □
pinto - / - pintigi □
vico - / - vicigi


III. –IG- igei szógyökökkel (+ 80 szó)

aĉeti - / - aĉetigi □
akcepti - / - akceptigi □
ami - / - amigi □
aperi - / - aperigi □
atendi - / - atendigi □
boli - / - boligi □
brili - csillogni, fényleni / briligi - csillogtatni, villogtatni □
bruli - / - bruligi □
ĉesi - / - ĉesigi □
danci - / - dancigi □
devi - / - devigi □
dormi - / - dormigi □
előidézni előidéznigi □
enui - / - enuigi □
esti - / - estigi □
fali - / - faligi □
fari - / - farigi □
fényleni, - / - fénylenigi □
, fermi - / - fermigi □
flugi - / - flugigi □
flui - / - fluigi □
guti - / - gutigi □
halti - / - haltigi □
havi - / - havigi □
honti - / - hontigi □
kanti - / - kantigi □
koleri - / - kolerigi □
kompreni - / - komprenigi □
koni - / - konigi □
konstrui - / - konstruigi □
kredi - / - kredigi □
kreski - / - kreskigi □
kudri - / - kudrigi □
kuiri - / - kuirigi □
kuraci - / - kuracigi □
kuŝi - / - kuŝigi □
labori - / - laborigi □
lavi - / - lavigi □
legi - / - legigi □
levi - / - levigi □
lumi - / - lumigi □
manĝi - / - manĝigi □
megríkatni - / - megríkatnigi □
memori - / - memorigi □
mezuri - / - mezurigi □
morti - / - mortigi □
okazi - / - okazigi □
paroli - / - paroligi □
pasi - / - pasigi □
pendi - / - pendigi □
plani - / - planigi □
plori - / - plorigi □
porti, - / - portigi □
promeni - / - promenigi □
rajto - / - rajtigi □
ridi - / - ridigi □
rimarki - / - rimarkigi □
ripari - / - riparigi □
ripeti - / - ripetigi □
ripozi - / - ripozigi □
salti - / - saltigi □
scii - / - sciigi □
senti - / - sentigi □
sidi - / - sidigi □
skribi - / - skribigi □
stari - / - starigi □
suferi - / - suferigi □
ŝajni - / - ŝajnigi □
ŝati - / - ŝatigi □
ŝviti - / - ŝvitigi □
timi - / - timigi □
tiri - / - tirigi □
traduki - / - tradukigi □
tranĉi - / - tranĉigi □
trinki - / - trinkigi □
veturi - / - veturigi □
vidi - / - vidigi □
vivi - / - vivigi □

-IGX- (177 szó) melléknévi szógyökökkel (81 szó) acida acidiĝi


akra - / - akriĝi □
alta - / - altiĝi □
aparta - / - apartiĝi □
bela - / - beliĝi □
blanka - / - blankiĝi □
blinda - / - blindiĝi □
blua - / - bluiĝi □
bona - / - boniĝi □
bruna - / - bruniĝi □
certa - / - certiĝi □
densa - / - densiĝi □
dika dikiĝi □
dolĉa - / - dolĉiĝi □
efektiva - / - efektiviĝi □
egala - / - egaliĝi □
evidenta - / - evidentiĝi □
fama - / - famiĝi □
firma - / - firmiĝi □
flava - / - flaviĝi □
forta - / - fortiĝi □
fremda - / - fremdiĝi □
freneza - / - freneziĝi □
freŝa - / - freŝiĝi □
gaja - / - gajiĝi □
glata - / - glatiĝi □
granda - / - grandiĝi □
grasa - / - grasiĝi □
griza - / - griziĝi □
hela - / - heliĝi □
humila - / - humiliĝi □
juna - / - juniĝi □
klara - / - klariĝi □
kolora - / - koloriĝi □
kontenta - / - kontentiĝi □
kuraĝa - / - kuraĝiĝi □
kurba - / - kurbiĝi □
kvieta - / - kvietiĝi □
laca - / - laciĝi □
lama - / - lamiĝi □
larĝa - / - larĝiĝi □
laŭta - / - laŭtiĝi □
lerta - / - lertiĝi □
libera - / - liberiĝi □
longa - / - longiĝi □
makula - / - makuliĝi □
matura - / - maturiĝi □
milda - / - mildiĝi □
mizera - / - mizeriĝi nyomorba sülyedni □
mola - / - moliĝi □
multa - / - multiĝi □
muta - / - mutiĝi □
nigra - / - nigriĝi □
nova - / - noviĝi □
nuda - / - nudiĝi □
paca - / - paciĝi □
pala - sápadt, halvány / paliĝi elsápadni, elhalványodni □
peza - / - peziĝi □
plata - / - platiĝi □
plena - / - pleniĝi □
preta - / - pretiĝi □
profunda - / - profundiĝi □
proksima - / - proksimiĝi □
prudenta - / prudentiĝi - észre térni □
publika - / - publikiĝi □
pura - / - puriĝi □
rapida - / - rapidiĝi □
rekta - / - rektiĝi □
riĉa - / - riĉiĝi □
ronda - / - rondiĝi □
ruĝa - / - ruĝiĝi □
saĝa - / saĝiĝi - kiokosodni □
sana - / - saniĝi □
sata - / - satiĝi □
seka - / - sekiĝi □
serioza - / - serioziĝi □
silenta - / - silentiĝi □
simpla - / - simpliĝi □
soifa - / - soifiĝi □
solida - / - solidiĝi □
sovaĝa - / - sovaĝiĝi □
speciala - / - specialiĝi □
sperta - / - spertiĝi □
stulta - / - stultiĝi □
surda - / - surdiĝi □
terura - / - teruriĝi □
trankvila - / - trankviliĝi □
utila - / - utiliĝi □
varma - / - varmiĝi □
vasta - / - vastiĝi □
verda - / - verdiĝi □
vigla - / - vigliĝi □


-IGX- főnévi szógyökkel (+ 22 szó) amaso amasiĝi □

amiko - / - amikiĝi □
bulo - / - buliĝi □
cindro - / - cindriĝi □
ĉifono - / - ĉifoniĝi □
edzo - / - edziĝi □
flamo - / - flamiĝi □
forko - / - forkiĝi □
formo - / - formiĝi □
glacio - / - glaciiĝi □
grupo - / - grupiĝi □
karbo - / - karbiĝi □
korpo - / - korpiĝi □
limo - / - limiĝi □
mateno - / - mateniĝi □
membro - / - membriĝi □
nebulo - / - nebuliĝi □
ordo - / - ordiĝi □
oriento - / - orientiĝi □
printempo - / - printempiĝi □
radiko - / - radikiĝi □
soldato - / - soldatiĝi □
ŝtono - / - ŝtoniĝi □
truo - / - truiĝi □
vaporo - / - vaporiĝi □
vundo - / - vundiĝi □

-IGX- igei szógyökkel (+ 72 szó) amuzi amuziĝi □
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
apogi - / apogiĝi - □
aranĝi - / aranĝiĝi - □
aŭdi - / aŭdiĝi - □
bani - / baniĝi - □
bati - / batiĝi - □
difekti - / difektiĝi - □
direkti - / direktiĝi - □
eksciti - / ekscitiĝi - □
ekzameni - / ekzameniĝi - □
elkelni - / elkelniĝi - □
embarasi - / embarasiĝi - □
estingi - / estingiĝi - □
etendi - / etendiĝi - □
fandi - / fandiĝi - □
fermi - / fermiĝi - □
fiksi - / fiksiĝi - □
fini - / finiĝi - □
frapi - / frapiĝi - □
froti - / frotiĝi - □
genui - / genuiĝi - □
informi - / informiĝi - □
interesi - / interesiĝi - □
ĵeti - / ĵetiĝi - □
kapti - / kaptiĝi - □
kaŝi - / kaŝiĝi - □
klini - / kliniĝi - □
komenci - / komenciĝi - □
konstrui - / konstruiĝi - □
kovri - / kovriĝi - □
kroĉi - / kroĉiĝi - □
kruci - / kruciĝi - □
kuiri - / kuiriĝi - □
kuŝi - / kuŝiĝi - □
levi - / leviĝi - □
ligi - / ligiĝi - □
miksi - / miksiĝi - □
montri - / mutatni / montriĝi - / megmutatkozni - □
movi - / moviĝi - □
naski - / naskiĝi - □
nomi - / nomiĝi - □
okupi - / okupiĝi - □
perdi - / perdiĝi - □
premi - / premiĝi - □
prepari - / prepariĝi - □
prezenti - / prezentiĝi - □
produkti - / produktiĝi - □
puni - / puniĝi - □
puŝi - / puŝiĝi - □
renkonti - / renkontiĝi - □
renversi - / renversiĝi - □
ripeti - / ripetiĝi - □
rompi - / rompiĝi - □
ruli - / ruliĝi - □
sidi - / sidiĝi - □
solvi - / solviĝi - □
stari - / stariĝi - □
sterni - / sterniĝi - □
streĉi - / streĉiĝi - □
ŝanĝi - / ŝanĝiĝi - □
ŝiri - / ŝiriĝi - □
ŝtopi - / ŝtopiĝi - □
tiri - / tiriĝi - □
trompi - / trompiĝi - □
trovi - / troviĝi - □
turni - / turniĝi - □
unu - / unu - / veki - / vekiĝi - □
vendi - / vendiĝi - □
verŝi - / verŝiĝi - □
volvi - / volviĝi - □
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EK- (+ 58 szó)

ami
- szeretni / ekami - elkezdeni szeretni = megszeretni □
atenti - figyelni / ekatenti - elkezdeni figyelni = felfigyelni vmire □
aŭdi - hallani / ekaŭdi - elkezdeni hallani = meghallani □
blovis la vento - fújt a szél / ekblovis la vento - elkezdett fújni a szél = feltámadt a szél □
boli - forrni (folyadék) / ekboli - elkezdeni forrni = felforrni □
brili – ragyogni / ekbrili - elkezdeni ragyogni = felragyogni □
brui - zajongani, zörögni, hangot okozni / ekbrui - elkezdeni hangoskodni = felharsanni, felbúgni, megzendülni stb. □
bruli - égni / ekbruli - elkezdeni égni = meggyulladni □
danci - táncolni / ekdanci - elkezdeni táncolni = táncra perdülni □
deziri - kívánni / ekdeziri - elkezdeni kívánni = megkívánni □
dormi - aludni / ekdormi - elkezdeni aludni = elaludni □
dubi - kételkedni / ekdubi - elkezdeni kételkedni = elbizonytalanodni □
esti - lenni / ekesti - elkezdeni lenni = létrejönni □
fari - csinálni / ekfari - elkezdeni csinálni = hozzáfogni □
flori - virágzani / ekflori - elkezdeni virágzani = kivirágzani □
flugi - repülni / ekflugi - elkezdeni repülni = szárnyra kapni □
flui - folyni / ekflui - elkezdeni folyni = megcsordulni □
ĝoji - örülni / ekĝoji - elkezdeni örülni = megörülni □
havi - birtokolni / ekhavi - elkezdeni birtokolni vmit = hozzájutni vmihez □
honti - szégyenkezni / ekhonti - elkezdeni szégyenkezni = elszégyellni magát □
interesi - érdekelni / ekinteresi - elkezdeni érdekelni = felkelteni az érdeklődését □
iri - menni / ekiri - elkezdeni menni = elindulni □
kanti - énekelni / ekkanti - elkezdeni énekelni = dalra fakadni □
koleri - haragudni / ekkoleri - elkezdeni haragudni = megharagudni □
koni - ismerni / ekkoni - elkezdeni ismerni = megismerni □
konstrui - építeni / ekkonstrui - elkezdeni felépíteni = hozzáfogni az építkezéshez □
kuri - futni / ekkuri - elkezdeni futni = nekiiramodni □
kuŝi - feküdni / ekkuŝi - elkezdeni feküdni = lefeküdni □
labori - dolgozni / eklabori - elkezdeni dolgozni = mulkához látni □
lerni - tanulni / eklerni - elkezdeni tanulni □
loĝi - lakni / ekloĝi - elkezdeni lakni vhol = odaköltözni □
ludi - játszani / ekludi - elkezdeni játszani □
lumi - világítani / eklumi - elkezdeni világítani = kigyulladni (fény) □
memori - emlékezni / ekmemori - elkezdeni emlékezni vmire = felidézni vmit □
militi - háborúzni / ekmiliti - elkezdeni háborúzni □
miri - csodálkozni / ekmiri - elkezdeni csodálkozni = elcsodálkozni □
paroli - beszélni / ekparoli - elkezdeni beszélni = megszólalni □
plori - sírni / ekplori - elkezdeni sírni = sírva fakadni □
rajdi - lovagolni / ekrajdi - elkezdeni lovagolni = lóra kapni □
rakonti - elmesélni / ekrakonti - elkezdeni elmesélni = belefogni egy történetbe □
ridi - nevetni / ekridi - elkezdeni nevetni = elnevetni magát □
scii - tudni / ekscii - elkezdeni tudni = megtudni □
senti - érezni / eksenti - elkezdeni érezni = megérezni □
sidi - ülni / eksidi - elkezdeni ülni = leülni □
silenti - hallgatni, csendben lenni / eksilenti - elkezdeni hallgatni = elhallgatni □
soifi - szomjazni / eksoifi - elkezdeni szomjazni = megszomjazni □
soni - szólni, hangot adni / eksoni - megszólalni (hang) □
stari - állni / ekstari - elkezdeni állni = felállni □
streĉi - feszíteni / ekstreĉi - elkezdeni feszíteni = megfeszíteni, kifeszíteni □
ŝati - szeretni, kedvelni / ekŝati - elkezdeni kedvelni = megkedvelni □
timi - félni / ektimi - elkezdeni félni = megijedni □
tiri - húzni / ektiri - elkezdeni húzni = meghúzni □
uzi - használni / ekuzi - elkezdeni használni = használatba venni □
veturi - utazni, menni (járművel) / ekveturi - elkezdeni utazni = elindulni (járművel) □
vidi - látni / ekvidi - elkezdeni látni = megpillantani □
vivi - élni / ekvivi - elkezdeni élni = feléledni □
vojaĝi - utazni, világot látni / ekvojaĝi - elkezdeni utazni = útra kelni bati - ütni / ekbati - egyszer ütni = megütni □
salti - ugrani / eksalti - ugrani egyet, felugrani □
fulmi - villámlani / ekfulmi - egyszer villámlani = felvillanni □
krii - kiáltani / ekkrii - egyet kiáltani = felkiáltani


-AD- (+ 78 szó)


aĉeti - vásárolni / aĉetadi - sokszor vásárolni = vásárolgatni □
bati - ütni / batadi - sokszor ütni = ütögetni □
demandi - kérdezni / demandadi - sokszor kérdezni = kérdezgetni □
diri - mondani / diradi - sokszor mondani = mondogatni □
elekti - választani / elektadi - sokszor választani = válogatni □
fali - esni / faladi - sokszor esni = potyogni □
faldi - (be)hajtani (pl. papírt) / faldadi - sokszor behajtani = hajtogatni □
fermi - becsukni / fermadi - sokszor becsukni = csukogatni □
frapi - ütni / frapadi - sokszor ütni = □
ĵeti - dobni / ĵetadi - sokszor dobni = □
kapti elkapni - / kaptadi - sokszor elkapni = □
kaŝi - eldugni / kaŝadi - sokszor eldugni = □
kisi - csókolni / kisadi - sokszor csókolni = □
konsili - tanácsolni / konsiladi - sokszor tanácsolni = □
korekti - kijavítani / korektadi - sokszor kijavítani = □
kovri - takarni / kovradi - sokszor takarni = □
krii - kiáltani / kriadi - sokszor kiáltani = □
laŭdi - dícsérni / laŭdadi - sokszor dícsérni = □
levi - emelni / levadi - sokszor emelni = □
meti - tenni / metadi - sokszor tenni = □
mezuri - mérni / mezuradi - sokszor mérni = □
pafi - lőni / pafadi - sokszor lőni = □
perdi - elveszíteni / perdadi – sokszor elveszíteni = □
peti - kérni / petadi - sokszor kérni = □
premi - nyomni / premadi - sokszor nyomni = □
promesi - ígérni / promesadi - sokszor ígérni = □
provi - próbálni / provadi - sokszor próbálni = □
puŝi - lökni / puŝadi - sokszor lökni = □
rekomendi - ajánlani / rekomendadi - sokszor ajánlani = □
respondi - válaszolni / respondadi - sokszor válaszolni = □
ripeti - ismételni / ripetadi - sokszor ismételni = □
rompi - törni / rompadi - sokszor törni = □
salti - ugrani / saltadi - sokszor ugrani = □
saluti - köszönni / salutadi - sokszor köszönni = □
sendi - küldeni / sendadi - sokszor küldeni = □
ŝiri - tépni / ŝiradi - sokszor tépni = □
tiri - húzni / tiradi - sokszor húzni = □
tranĉi - vágni / tranĉadi - sokszor vágni = □
tuŝi - megérinteni / tuŝadi - sokszor megérinteni = □
viziti - látogatni, felkeresni / vizitadi - sokszor felkeresni = □
voki - hívni / vokadi - sokszor hívni, = hívogatni

Comments