Fakaj verkoj‎ > ‎

Faklaboraĵo 2

Resumo de la universitata faklaboraĵo por diplomiĝo farita de mia lenanto

Verkis: Popovics Lászlóné en 2001.
Tradukis: Vi zi László en 2001.
La celo de mia faklaboraĵo estas klarigi la plej gravan problemon de la nuntempaj hungariaj etentrepenoj, nome, ke mankas la strukturo de informsistemo por la gvidantoj. Mia decido pri tiu ĉi temo fontas el tiu simpla demando: kial ne povas la hungariaj etentreprenoj kontinue progresi pli longe ol du-tri jarojn, respektive: kial ili ĉesas?

En la pasintaj dek jaroj okazis gravaj ŝanĝoj en nia lando, kaj ilia influo amplekse tuŝis tiujn etentreprenojn, kiuj agadas en la komercado. La aperado de la multnaciaj firmaoj en Hungario transformis la strukturon de la merkata vidmaniero kaj aĉetintenco per grandkvanta dumpingo da varoj, cetere per tia informsistemo por la gvidantoj, kiu baziĝas sur grandnombraj spertoj.

Tiuj multnaciaj firmaoj havis multe pli favoran situacion ol niaj etenreprenistoj, kiuj fondis sian entreprenon per investado de sia propra kapitalo - pro la kreditkondiĉoj por ili neplenumeblaj - poste la produktitan profiton ili denove investis por evoluigi la teknologiajn rimedojn. Temas pri entreprenistoj, kiuj ne okupiĝis pri informsistemo por gvidantoj, kvankam ilia difina plejparto havis fakajn kaj praktikajn spertojn. La informojn kolektis sole la posedanto mem, respektive li mem decidis pri la aferoj.

Resumante la rezultojn de la analizado pri la firmao Dinamika Kft, la plej grave estus dedukti: kiel ĝi povus forigi la krizan situacion per efektivigo de informsistemo por la gvidantoj, kaj kiaj ebloj troviĝas por oportune decidi pri la aferoj.

Estas necese, ke la entrepereno realigu tian informsistemon por la gvidantoj - surbaze de komputilo - kiu kapablas disponigi tag-aktualajn eksluzivajn informojn.

Estas necese, ke oni laŭplane difinu la limdatojn de la varo-enliverigoj, kaj ne sufiĉas ĉiutaga kontakto kun la eksterlanda liveranto koncerne la produktadon de novaj fabrikaĵoj, sed oni devas interkonsenti en kontrakto pri la prezoj kaj pri la limdatoj de la varo-liverado. La plenumado de la liveraj limdatoj estas grava pro la kurzoaltiĝo de la eksterlandaj valutoj, kiu kurzo grave influas la prezoŝanĝojn kaj la pretendojn de la merkato.

Oni devas krei planon almenaŭ por unu jaro. Oni devas realigi kontrolon integritan en la procezon. Estas necese per almenaŭ tri personoj kompletigi la etaton de la mezgradaj gvidantoj - respektive dungitoj - kiuj per tag-aktuala operacia agado grandparte preparas la informojn por la oportuna decido de la ĉefo.

Estas necesa la registrado kaj tag-aktuala notado de la varstoko per komputilo laŭ artikloj - respektive laŭ prezkategorioj. Estas grave dungi tian fakulon, kiu kontrolas la strukturoŝanĝojn en la konsisto de la varoj, la movojn de la varstoko, estras la preparon de la menditaj varoj, kontrolas dum oni transdonas la varon al la aĉetanto. La anticipe menditajn varojn oni devas prepari akurate ĝis la limdato por ke ne la aĉetanto pasigu la tempon elektante la varon kaj atendante la transdonon de la liverdokumento.

Urĝe oni ekzamenu la kvanton de la daŭre kuŝantaj stokoj kaj faru decidojn por forvendi ilin en tia maniero, ke ili nepre devas esti forvenditaj eĉ se por reklamaj celoj laŭ la akirprezo. Tiel en la deponejo liberiĝos spaco por stoki novajn artiklojn. Mi proponas invetari plurfoje ĉiujare (pro mankoj, difektiĝoj). Estas bezonata fakulo pri financaj aferoj, kiu kontinue kontrolas la kreditojn de la liverintoj kaj la debetojn (ŝuldojn) de la aĉetintoj, povas inspekti la financajn operaciojn. La fakturigon oni devas tuj aranĝi, kaj fakturon ĉeloke disponigi al la aĉetanto, tiel eblas ŝpari unu kaj duonmilionon da forintoj, ĉar tiel ankaŭ la poŝtaj sendokostoj estas ŝparitaj. Estas grava la tag-aktuala registrado pri la aĉetantoj, kontinue oni devas zorgi pri la enkasigo de la debetoj, sendi la postulajn leterojn, ĉar la interezoj pro la transpasitaj limdatoj kaŭzis malprofiton sume kvinmilionojn da forintoj jare.

Estas tre grave likvidi kontinue la kreditojn al la liverantoj, ĉar la enlandaj kaj tutmondaj borsaj kurzoj senpaŭze ŝanĝiĝas, do neniu ĉefo rajtas malatenti la ĝustatempan likvidon de la kreditoj koncerne la liverantojn, alie pli-malpli frue la entrepreno perdos la eksterlandan liverantan partneron, cetere laŭ la analizo en mia faklaboraĵo estas klare videbla el la financaj rezultoj, ke la entrepreno dum du jaroj registris sesdek tri milionojn da forintoj kiel malprofiton pro la kurzo-ŝanĝiĝo (valor-ŝanĝiĝo) de la valutoj. Tiel la firmao tute forkonsumis la rezervon de la profito kiun ĝi akumulis en la pasintaj jaroj, ĝia propra kapitalo do troviĝis sub la preskribita kapitalo. Estas pripensinda afero: se ekzemple la menciita sumo estus investita a por aĉeti la nemoveblaĵon uzatan de la entrepreno, la ŝparita luprezo estus doninta dekkvin milionojn da forintoj kiel profiton.

Oni devas fari merkatan planon kaj analizi ĝian efikecon almenaŭ el la vidpunkto de la prezodevenaj enspezoj. Laŭ tutjara kalkulo oni elspezas por reklamoj, foiroj, ekspozicioj kvin procentojn de la prezodevenaj enspezoj.

Ekde la unua de januaro 2001 surbaze de la 8-9-a paragrafoj de la Leĝo pri Financadministrado la baza sumo de la bilanco transpasis la limon tricent milionoj da forintoj kun prezodevena neta enspezo de cent kvindek milionoj da forintoj, do la entrepreno devas prezenti sian jaran referaĵon laŭ procezo inkluzivanta la varo- kaj financtrafikajn elspezojn (kostojn).

Konsiderante la modifojn de la Leĝo pri Financadministrado kaj Leĝo pri Impostoj mi proponas ekde 2001 realigi librotenan procezon kun ekstrakto speciale por la gvidantoj.

La disponeblaj komputiloj sufiĉas por konstrui oportunan reton. Post detala pripensado kaj oportuna decido nuntempe la taŭgaj komputilaj programoj estas akireblaj malmultekoste. La librotenado estas solvebla ĉeloke tag-aktuale per sistemo integrita en la procezon, do oni devas apliki ne tiujn informojn, kiuj devenas el la materialo transdonota por libroteni nur la dek kvinan de la sekva monato.

La dungitojn oni devas kontinue informi pri la celoj de la entrepreno, pri la tag-aktualaj taskoj, samtempe estas tre grave raportigi kaj pridemandi la opiniojn por blibonigi la laborprocezojn. Multaj konsekvencoj venas el la raporto de la brigadoj. Mi proponas al la ĉefo de la firmao organizi teamon el fakuloj, kiuj bone agadas en la ĉiutagaj operacioj, disponigas tag-aktualajn informojn, por ke li povu reagi ĝustatempe, respektive fari la necesajn decidojn por la venonta ŝanco de la entrepreno.


-

Összefoglalás a Dinamika Kft információs rendszerének vizsgálatáról

Szakdolgozatom célja feltárni a mai magyar kisvállalkozások legsúlyosabb problémáját, a vezetői információs rendszer kiépítettségének hiányát. Témaválasztásom abból az egyszerű kérdésből fakad, hogy a magyar kisvállalkozások miért nem tudnak két-három évnél tovább ütemesen fejlődni, illetve miért szűnnek meg?

Az elmúl tíz évben mélyreható változások történtek hazánkban, és ezek hatása nagymértékben érintette a kereskedelmi kisvállalkozásokat. A multinacionális cégek magyarországi megjelenése hatalmas árudömpingjével és nagy tapasztalatokon alapuló vezetői információs rendszerével átalakította a piaci szemlélet és a kereslet szerkezetét.

Ezeknek a multinacionális cégeknek a helyzete lényegesen kedvezőbb volt, mint a mi kisvállalkozóinké, akik saját tőkéjük befektetésével alapították vállalkozásukat - figyelembe véve a számukra teljesíthetetlen hitelfeltételeket - majd a megtermelt nyereséget visszaforgatták a technológiai eljárások fejlesztésébe. Olyan vállalkozókról van szó, akik nem foglalkoztak a vezetői információs rendszerrel, bár gyakorlati tapasztalatokkal és szakismeretekkel rendelkeztek. Maguk szerezték be az információkat és a döntéseket is maguk hozták.

Összefoglalva a Dinamika Kft vizsgálatának eredményét, a legfontosabb következtetés, hogyan lehetne kiküszöbölni a válsághelyzetet vezetői információs rendszer kiépítésével, milyen lehetőségek vannak a megfelelő döntések meghozatalára.

A vállalatnak olyan számítógépre alapozott vezetői információs rendszert kell kiépítenie, amely képes naprakész zárt rendszerű információkat biztosítani.

Tervszerűen ütemezni kell az árubeszállításokat, és nem elegendő a napi kapcsolattartás a külföldi szállítókkal, hanem szerződésben kell megállapodni az árakról és szállítási határidőkről. A szállítási határidők lényegesek a külföldi deviza árfolyamának emelkedése miatt, ami nagymértékben befolyásolja az árváltozásokat és a piaci igényeket.

Legalább éves szintű tervet kell készíteni. Ki kell építeni a folyamatba épített ellenőrzést. Legalább három fővel kell bővíteni a középszintű vezetők illetve alkalmazottak létszámát, akik naprakész operatív munkával nagyrészt előkészítik az információkat a megfelelő vezetői döntéshez.

Szükséges az árukészlet nyilvántartása és naprakész vezetése számítógépen árucikkek illetve árkategóriák szerint. Olyan szakembert kell alkalmazni, aki figyelemmel kíséri az áruk szerkezet- és össze-tételváltozásait, az árukészlet mozgásait, felügyeli a megrendelt áruk előkészítését, ellenőrzi az áru kiadását a vásárlónak. Az előrendelt árukat pontos határidőre elő kell készíteni, hogy a vevőnek ne kelljen idejét az áru kiválasztásával, a szállítólevélre való várakozással töltenie.

Sürgősen meg kell vizsgálni az elfekvő készletek mennyiségét, és döntéseket kell hozni értékesítésük érdekében úgy, hogy mindenképpen túl kell adni rajtuk akár reklámcéllal is beszerzési áron. Így a raktárban hely szabadul fel új áruk elhelyezésére. Javaslom az évenként többszöri leltározást (hiányok, rongálódások). Szükséges egy pénzügyi szakember, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a szállítói hiteleket és a vevők tartozásait, felügyelni tudja a pénzügyi műveleteket. A számlákat azonnal ki kell állítani, és a számlákat helyben ki kell adni a vevőnek, így meg lehet takarítani a postázási költségeket. Fontos a vevők naprakész nyilvántartása, folyamatosan gondoskodni kell a vevői kintlevőségek behajtásáról, mert a késedelmi kamatok ötmillió forint évi veszteséget okoztak.

A szállítói hiteleket folyamatosan, időben kell kiegyenlíteni, mert a hazai és nemzetközi tőzsdei árfolyamok folyamatosan változnak, így egyetlen vezető sem hagyhatja figyelmen kívül a szállítói hitelek időben történő kiegyenlítését, másképpen előbb utóbb elveszti a szállító partnereket, valamint dolgozatom vizsgálata alapján nyilvánvaló a pénzügyi eredményekből, hogy a vállalat a devizaárfolyam változásai miatt két év alatt hárommillió forint árfolyamveszteséget könyvelhetett el. Így a cég teljesen felélte az elmúlt években felhalmozott nyereségek tartalékait tehát a saját tőke a jegyzett tőke alá került. Elgondolkodtató: ha az említett összeget a vállalat által használt ingatlan megvételére fordították volna, a megtakarított bérleti díj tizenötmillió forint hasznot hoz.

Üzleti tervet kell készíteni, elemezni annak hatékonyságát legalább az árbevételek szempontjából. Éves szinten reklámra, vásárokra, kiállításokra az árbevételek öt százalékát fordítják.

2001 január elsejétől a Számviteli Törvény 8-9. §-a szerint a főkönyvi egyenleg főösszege százötvenezer forint nettó árbevétel mellett meghaladta a háromszázezer forintot, vagyis a vállalatnak éves beszámolóját forgalmi költség elszámolással kell elkészítenie.

2001-től, figyelembe véve a Számviteli Törvény és az Adótörvény változásait, javaslom vezetői könyvelés kiépítését.

A rendelkezésre álló számítógépek elegendőek a megfelelő hálózat kiépítésére. Alapos meggondolás és megfelelő döntés után az alkalmas szoftverek olcsón beszerezhetők. A rendszerbe épített naprakész könyvelés helyben megoldható, így nem a könyvelésre csak később, a következő hónap tizenötödékén átadott anyaga alapján kell a döntéseket meghozni.

Az alkalmazottakat folyamatosan tájékoztatni kell a vállalat céljairól, a napi feladatokról, megismerni a véleményeket a munkafolyamat javítása érdekében. Sok tanulság származik a munkacsoportok beszámolóiból. Javaslom a cég vezetőjének szakembergárda megszervezését, akik megfelelően tevékenykednek a napi ügyletekben, naprakész információt bocsátanak rendelkezésre, hogy időben intézkedhessen, illetve meghozhassa a szükséges döntéseket a vállalat jövője érdekében.

Verkis: Popovics Lászlóné, Ica en 2001.
Tradukis: Vi zi László

Comments