Főoldal
https://sites.google.com/site/gospelworker2014/
Köszöntelek!


Ezt a weboldalt azzal a szándékkal hoztam létre, hogy megosszam a személyes tapasztalataimat  amiket
-a Jó Istennel vezérelve megéltem.
- az Igében és az Isten által vezérelt emberek írásaiban talált "rejtett kincsekkel" felvértezve elhittem, és beépítettem a hétköznapjaimba.
- majd miután kipróbáltam és sokszor csodákat tapasztalva gyakorlatot szereztem
- a munkahelyemnek köszönhetően az Úr Isten megvilágított és nagyító alá helyezett, hogy a világ példája által jobban megértsem az Úr munkáját.

Nem Adventistáknak írtam az oldalt, bár remélem, hogy sok hittestvérem fog ismételten elmélyedni a saját hitelveiben, és újra erősíteni, kijavítani  a hit repedezett falait. Bárki használhatja az itt levont következtetéseket, aki forgatja a Bibliát, és keresi a választ a kérdésekre.

Ha úgy gondolod, hogy ez a weboldal megérdemel egy kis nyilvánosságot, akkor kérlek, hogy helyezd el egy általad ismert link-gyűjteményben, vagy  továbbítsd a barátaidnak, kedves ismerőseidnek. Előre is köszönöm.

 

Azt tapasztalom, hogy a kereszténység alkalmazkodik a világhoz. Megalkuvás van jelen, ami nem is tudatos. Ez nem a leírt, hivatalos teológia, ez a valóság, a mindennapokban megfigyelt gyakorlat.

A következő logikai sorrend van jelen.

1. HIT
A hit által fogadjuk el a kegyelmet, és a hit által üdvözülünk.

2.Szeretet
Szeretetből követjük az Istent, és szeretjük embertársainkat.

Mégis belepillantva a hétköznapokba, megdöbbentően kevés időt, energiát, áldozatot szentelnek a keresztények a Jó Isten ügyére. Hétvégi, nálunk szombati, máshol vasárnapi kereszténység van jelen.

3.Odaszentelődés
Mivel hiszünk Istennek , és szeretjük, ezért válaszképpen az Ő kegyelméért odaszenteljük az életünket a Jó Istennek.

Mégis naponta elbukunk, és ezt alátámasztjuk egy jól hangzó teológiával, miszerint nincs is más lehetőségünk, hiszen Jézus eljöveteléig nem tudunk megszabadulni a bűnös emberi természettől. Holott nem ezt olvasom a Bibliában, és E.G.White írásaiban.

4.Késői eső, Szentlélek kitöltése

Hiszünk, szeretünk és odaszenteltük az életünket, ezért az Isten megajándékoz minket a Késői eső ajándékával, a szentlélek teljes kitöltekezésével.
Arra várunk, hogy a Késői eső majd megváltoztat minket, holott csak az kap Késői esőt, a Szentlélek Mérték nélküli kitöltekezését, aki megváltozott és megtapasztalta a Korai esőt.

5.Isten parancsolatainak maradéktalanul engedelmeskedünk

A Szentlélek átváltoztató ereje által engedelmeskedünk Isten parancsolatainak.

Ezt is a Szentlélek munkájának tekintjük, ezért várjuk, hogy majd megváltozunk, holott az első dolgunk lenne, hogy maradéktalanul alávetjük magunkat Isten akaratának.

6.Jézus Krisztus jellemének kibontakozása

A szolgálatok, jó és rossz tapasztalatok és a szentlélek hatására kibontakozik a Jézus Krisztus jelleme az életünkben.

De mivel nem élünk szolgáló, odaszentelt életet, és a Szent Lélek nem uralja a szívünket, nem tud bennünk kibontakozni a Krisztusi Jellem.

7. Jézus eljövetele.

 
A halottak feltámadnak, az élők elváltoznak, és új testet kapunk, ami megszabadul a kísértésektől, megszabadul a bukott emberi természettől.

Elfeledkezünk az elpecsételésről, ahol a Szent maradjon Szent, az Igaz maradjon Igaz, az Utálatos maradjon Utálatos...Jézus eljövetelekor már semmilyen jellemformálás nem lesz. A bukott emberi természetet elvetni, és az Isteni Természetet felvenni most és itt kell, különben Jézus eljövetele csak Ítélet lesz a számunkra.Ellen Gould White írásait kutatva, és összevetve a Bibliával, és a saját élettapasztalataimmal , egy másik sorrendet fedeztem fel.

1. HIT

A hit által fogadjuk el a kegyelmet, és a hit által üdvözülünk.De a hit által engedelmeskedünk is!

" A hit pajzsa lesz a védelmük, amelynek segítségével felettébb diadalmaskodni fognak. A seregek Urába vetett hiten és a parancsainak való engedelmeskedésen kívül minden más erőtlen."
Consulens to Parents,Teachers , and Students 182-183 oldal

2. Isten parancsolatainak engedelmeskedünk.

"Akik ez alatt a rövid próbaidő alatt engedelmesek Isten törvényének...azok a Mennyben a seregek Ura hűséges gyermekeiként lesznek megnevezve...Tőle kapjuk életünket, ruházatunkat, a levegőt és az élet lehetőségének naponta megújuló ajándékát. Kötelességünk akarata szerint élni és elismerni Őt felséges vezetőnkként....Értelmes emberi eszközökként be kell mutatnunk a világnak azt a fajta jellemet, amely az Isten törvényeinek való teljes engedelmesség útján kiformálódik az emberben.Úgy dicsőíthetjük és tisztelhetjük Istent, ha tökéletes engedelmeskedünk szent törvényének, és életünkben az iránta tanúsított  hódolat,szeretet, vidámság és hála nyilatkozik meg.Az ember kizárólag ezen az úton tárhatja a világ elé Istennek a Krisztusban megnyilvánuló szeretetét. Csakis így mutathatja be, hogy a boldogság, a béke, a lelki nyugalom és a kegyelem az isten törvénye iránti engedelmesség gyümölcse."
Review and Herald 1897 márc. 9


3.Kegyelem ajándéka

A kegyelem nem csak azt jelenti, hogy az Ítéletkor kegyelmet kapunk, hanem az Úr kincseinek tárházát is, a Szentlélek ajándékait, gyümölcseit is.

"Romlott világunkban sokan alig-alig részesülnek Isten kegyelméből. A kegyelem pajzsa mindenkit megvédelmezhet az ellenség kísértéseitől, még a lehető legromlottabb befolyások közepette is. Szilárd elvek és az Istenbe vetett rendíthetetlen bizalom által nemes és erényes jellemük világosságot áraszthat, és az őket körülvevő gonoszság ellenére feddhetetlenségüknek nem szükségszerű beszennyeződnie. "
Spiritual Gifts 3. 145-146.oldal

4.Szeretet


A szeretet a kegyelem gyümölcse. A mi szeretetünk gyarló és önző. Az igazi szeretetet Isten ajándékozza és munkálja ki bennünk cserében a hitért és az engedelmességért. Ezért a negyedik és nem a második. Először el kell ültetni a magot, azt locsolni kell, gondozni kell, és csak utána hoz gyümölcsöt.

"Értelmes emberi eszközökként be kell mutatnunk a világnak azt a fajta jellemet, amely az Isten törvényeinek való teljes engedelmesség útján kiformálódik az emberben. Úgy dicsőíthetjük és tisztelhetjük Istent, ha tökéletesen engedelmeskedünk szent törvényének, és életünkben az iránta tanúsított hódolat, szeretet, vidámság és hála nyilatkozik meg. Az ember kizárólag ezen az úton tárhatja a világ elé Istennek a Krisztusban megnyilvánuló szeretetét.Csakis így mutathatja be, hogy a boldogság, a béke, a lelki nyugalom és a kegyelem az Isten törvénye iránti engedelmesség gyümölcse."
Review and Herald 1897.márc. 9.

5.Odaszentelődés.

Az odaszentelődés egy folyamat, nem összekeverendő az újjá születéssel.
Miután újjászülettünk egy pillanat alatt, és Krisztus költözött a mi szívünkbe, elindulunk egy úton. A megszentelődés, a jellemformálás útján.
Folyamatosan jönnek a kísértések, és ahogy Jézus nemet mondott, és hűséges maradt az Atyához, úgy mi is nemet mondunk, és nem bukunk el az Istenbe vetett hit, Jézus vére és megtört teste valamint a Szentlélek ereje és vigasztalása által.
Nem mindegy, hogy mit tanítunk Krisztusról, mert ha hamis a róla alkotott kép, hamis lesz a másolat is.

Sokan azt hiszik, hogy Jézus Krisztus a bűnre hajlamos emberi természetet vette magára, és ezért mi is a bűnre hajlamos emberi természettel kell végig harcolnunk a hit életünket Jézus eljöveteléig.
Ez a hit megmagyarázza a gyöngeségeket, elbukásokat, ezáltal kényelmesebb lesz a kereszténység, hiszen "nincs is más lehetőségünk". De egyben megakadályozza, hogy hit által isteni természet részesei legyünk! Holott Jézusban nem volt található bűnre hajló gonosz hajlam, és ha ujjá születünk, akkor mi is  megszabadulunk a bűnre való hajlamtól, és isteni természet részesei leszünk.

„Ne tárd őt úgy az emberek elé, mint a bűn hajlamaival megterhelt embert. Ő a második Ádám… Elkövethetett volna bűnöket, elbukhatott volna, de egyetlen pillanatra sem volt Benne gonosz hajlam.” (The Ellen G. White Comments in SDA Bible Commentary vol.5, 1128.)

"Az Ő országa  nem e világból való. Alattvalói az Isteni természet  részesei, akik megmenekültek a romlottságból, amely kívánság által van e világban. Ezt Isten kegyelme tette lehetővé számukra....Az Istentől szent célokra kapott képességeik megfinomodnak, megtisztulnak, és nemessé válnak. Krisztus vezetésével az isteni hasonlatosság szerint formálják jellemüket....A lelki légkörbe vontan felismerik, hogy addig Sátán kísértéseinek játékai voltak, az ő uralma alatt álltak, de most letörik magukról a testi vágyak igáját, és eltaszítják maguktól a bűn szolgaságát...Vezetőt váltottak, és immár a Jézus ajkáról elhangzó útmutatást követik...Jézusra tekintve és rendeléseinek engedelmeskedve növekednek Isten és az általa elküldött Jézus Krisztus ismeretében.Jellemük így változik el fokról fokra az Ő hasonlatosságára, mígnem olyannyira elkülönülnek a világtól..."
 Review and Herald. 1895 márc.26.

6.Szentlélek kitöltekezése.

Tudom, hogy a szentlélek folyamatosan jelen van a keresztény élet minden egyes szakaszában. De lesz egy szakasza az életünkben, amikor mérték nélkül betöltekezünk a Szentlélek ajándékaival. Viszont ennek feltételei vannak. Ezért tettem a hatodik helyre. És a Késői esőt is megelőzi egy Korai eső, amiről keveset beszélünk.

"Isten kész hasonló áldásokban részesíteni minket is, ha buzgón kérjük azokat. Az Úr, miután az első tanítványokra kitöltötte Szentlelkét, továbbra is árasztotta a Menny ajándékait. Mi is részesülhetünk áldásai teljességében. A Menny telve van kegyelmének kincseivel, s akik hittel járulnak Isten elé, mindenre igényt tarthatnak, amit Ő megígért."
The Ellen G. White Comments in SDA Bible Commentary vol.6.  1055.old.


7.Krisztus Jellemének kibontakozása.

Krisztus jelleme még az Ő eljövetele előtt kell, hogy kiformálódjon mibennünk. Ez a csúcs, a teljes felkészülés az Ő eljövetelére, és így válunk alkalmassá teljesen a Mennyek országára.

"A Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének teljességével.A Lélek az, aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ megváltója vitt véghez. A Lélek az, aki megtisztítja szívünket. A Lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni természetnek."
Jézus élete 671.old.

Tudom, hogy az egyes részek összemosódnak, de hiszem, hogy ha nem hittel, és engedelmességgel követem az Urat, akkor nem részesülhetek a kegyelmében.
-A Kegyelem gyümölcse a Szeretet.
-A tiszta Szeretet által és Isten ereje által, ami az Ő Kegyelmének ajándéka, odaszentelem az életemet Istennek.
-Újjá születek, ami egy pillanat műve, és elindul a megszentelődés folyamata, ami életem végéig tart.
-Betöltekezem mérték nélkül a Szentlélekkel és Krisztus jelleme teljesen kiformálódik bennem.
-Mindez az Ő eljövetele előtt, a kegyelmi idő lezárulása előtt!


A hitemet a Bibliára építem. De itt nagyon sok Ellen Gould White idézetet fogsz olvasni, mert meggyőződésem, hogy Isten kiválasztott embere volt. Az Ő tanítása nem helyettesíti a Bibliát, nem írja felül, csak magyarázza, hogy számunkra érthetőbb legyen. Ő maga is a következőt vallja a saját írásainak a hitelvek bizonyítására való felhasználásával kapcsolatban.

"Néhányan botor útra léptek-mikor hitükről szóltak a hitetleneknek, és hitük bizonyítékait követelték tőlük, a látomásokat vették elő, ahelyett, hogy a Bibliához fordultak volna bizonyítékért. Láttam, hogy ez az eljárás következetlen, és előtéleteket támaszt a hitetlenekben, az igazság ellen."
Bizonyságtételek a gyülekezetek számára. 1. kötet. 73-oldal, magyar kiadás szerint.

Az idézeteknél az eredeti oldalszámolást használom, kivéve egy magyar kiadást az Isten csodálatos kegyelme című könyvet. 
A forrásokat mindig idézem, hogy hiteles legyen, sajnos túl sok a legenda meg az "azt hallottam egy ismerősömtől, akinek mesélték...", hogy sokszor népmesékre építjük a hitünket.

Remélem, hogy áldás lesz a szolgálatom , tudom hogy érzelmeket fog gerjeszteni, de ahogy nekem is sokat kellett vívódnom, és választanom a megszokás, a beidegződés és Ellen Gould White írásai között, így másoknak is küzdeni és választani kell. Ezt mindenkinek magának kell megharcolni, fogadd szeretettel!

A weblapomat  folyamatosan bővítem, természetesen szerepelni fognak Igék , idézetek a Bibliából, és még sok-sok Ellen G. White idézetet szeretnék megosztani több témában.

"A Biblia elénk tárja a Menny kikutathatatlan gazdagságát és örökkévaló kincseit. Az embert a legerősebb vágya arra ösztönzi, hogy keresse a boldogságát. A Biblia elismeri ezt a vágyát, és megmutatja, hogy az egész Menny egyesül az emberrel az igazi  boldogság elnyeréséért tett igyekezetében. Kijelenti azt a feltételt, amelynek alapján az ember elnyerheti Krisztus békességét. Bemutatja az örök boldogság és napfény otthonát, ahol többé nem lesz könny és nélkülözés."
My Life today. 160.old.


Köszönöm a Jó Istennek, hogy megmutatta ezeket a tanításokat, erőt , időt, kitartást adott, hogy a magam fogyatékos módján, két újjal pötyögtetve összehozhattam ezt a weboldalt. Köszönöm, hogy megajándékozott egy olyan szerető feleséggel, aki elviselte mellettem a társas magányt , mert órákat vettem el a családomtól hogy ezt a munkát elvégezhessem.


"Ne csüggedjünk, hanem legyünk mindig derűsek, és tartsuk Jézust szüntelenül a szemünk előtt, mert hamarosan eljön, és nekünk készen kell várnunk a megjelenését. Mily dicső lesz megpillantani Őt, és megváltottaiként fogadni üdvözlését! Régóta várunk, de reménységünknek nem szabad elhalványulnia. Ha Krisztus szépségét szemléljük, akkor örökre áldottak leszünk. Feltör belőlem a kiáltás:Hazafelé tartunk! Közeledünk az időhöz, amikor Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, hogy örök otthonukba vigye megváltottait..."
Testimonies for the Church. vol.8.252-254.old


Ez legyen mindig a gondolatainkban, a szívemben és a Te szívedben!

Alaptermészetemből adódóan nyílt lapokkal játszok, ezért a nevemet és elérhetőségemet is megadom.

Tisztelettel

Nagy Attila

nagy.attila.sporoljunk@gmail.com

https://sites.google.com/site/gospelworker2014/

YouTube-videokliphttps://sites.google.com/site/kisbaranygyerekmagazin/web counter