Oh, dy Berltsumers

Lêste update 20-8-2018

OH, DY BERLTSUMERS !

Skreaun en sammele

troch

Watse Hendriks Posthumus.

( 2010 )

De tekst is ek gratis del te laden as: Skiednis_Berltsum-v30

(Lêste update 31-01-2018)


Fragen en opmerkings graach via de side: kontakt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Neist dizze nijsgjirrichheden oer Berltsum is der ek in fersameling fan Sprekwurden en Sizwizen-v6 del te laden.

Ek aardich om ris troch te lêzen !!!