HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023


BUDSJETT 2020

1. januar 2020 slås dagens Trondheim kommune sammen med Klæbu kommune. Rådmannen foreslår et driftsbudsjett på 16,6 milliarder kroner for den nye kommunen. Rådmannen foreslår investeringer for 10 milliarder kroner i perioden 2020-2023.

FNs bærekraftsmål vil være rammeverk for byggingen av nye Trondheim kommune. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Klima og miljø

Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker. I Trondheim jobbes det aktivt med å bidra til reduksjon av klimautslippene og for å ta vare på naturmiljøet. Vi har redskaper både i form av planer og et eget budsjett for dette.

Økonomi

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn. Økonomisk trygghet fordrer en ressursfordeling som trygger tilgang til offentlige tjenester, som helse og utdanning, og en ressursbruk som er bærekraftig. I Trondheim er et av svarene på slike utfordringer etablering av finansielle handlingsregler og målsettinger.

Sosiale forhold

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om at alle mennesker skal få et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er bare noen av områdene som berøres. Sosiale forhold sier dermed noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet de lever i.