De Politieke puntjes van DE BLIEDEMAKER

(versie 2018)

Voor het nieuw gemeentebestuur 2019-2025 is het interessant om eens terug te kijken naar de realisaties van deze puntjes door de laatste 3 legislaturen (18j) en aldus te zien wat nog niet afgewerkt is. Op middellange termijn is toch één en ander gunstig geëvolueerd maar alles gaat uiterst traag. Ik hoop dat ik nog lang leef (nu 76j).

Op gebied van recreatieve natuur, onroerend erfgoed en mobiliteit zijn toch enkele positieve realisaties merkbaar.

Het grootste probleem is dat de burgemeester en schepencollege in het verleden te weinig gelobbied hebben bij de hogere overheden voor de vooruitgang van de gemeente. Is dit onverschilligheid of gebrek aan relaties? Zullen we ons laten voorbijsteken door Koksijde, Nieuwpoort en Duinkerke? Hebben we geen subsidies nodig? Ook te merken na de verkiezing 2018 slechts 1 partij (NVA) als politieke partij in de meerderheid zit en via zichzelf kan lobbyen bij de politieke overheid.

Voor Natuur (zie A) zegt men te gemakkelijk dat dit het domein is van ANB en laat men maar doen (we betalen ook niets voor het beheer van onze unieke natuur). Enerzijds beschouwt men de Natuur als de grootste troef voor De Panne, anderzijds komt men vaak in conflict met de beklemmende "groene gordel" rond de badplaats. Quasi geen bouwgrond meer beschikbaar voor private of gemeentelijke uitbreidingen (vb sportinfrastructuur).

Voor Dumontwijk (B) heeft de gemeente tot vandaag zeer weinig geld geïnvesteerd. Alleen voor de herinrichting van het gemeentepark. De bescherming van de wijk dateert nochtans sinds 1995. Wel heeft Onroerend Erfgoed ongeveer 1,5 M€ mee-gesubsidieerd in restauratiewerken door burgers (die natuurlijk nog veel meer geïnvesteerd hebben).

Voor Mobiliteit [C] slaagt men er niet in om nieuwe fietspaden aan te leggen. Blijkbaar ook weinig gemeentelijk druk op de procedures om tot een realisatie van de Omleidingsweg te komen.

A. NATUUR

We hebben een uniek "natuurpatrimonium" dat de gemeente maximaal toeristisch zou moeten valoriseren en koppelen met de Franse duinen.

Samenvatting:

1. Meer actieve samenwerking met de hogere natuurbeheerders (ANB, IWVA Provincie (Duinpanne)..) + invloed op het natuurbeheerplan

2. Actie ondernemen ter bespoediging Ringpad Houtsaegerduinen met financiële bijdrage voor toeristische infrastructuur

3. Doorsteekpad Houtsaegerduinen in natuurbeheerplan opnemen

4. Wandelverbinding Bezoekerscentrum Duinpanne met Houtsaegerduinen

5. Wandelverbinding Oostergrenspad (Westhoekduinen) met Zwarten Hoek, 3 Vijvers en Moeren

6. Grensoverschreidende verbinding met Les Dunes de Flandre gekoppeld aan nieuw gepland ANB onthaalpunt De Mol

7. Binnenduinwandelpad tot aan de slufter als alternatief voor duinvoetdijk.

8. Wandelpadverbinding Zeedijk De Panne met Baaltje

9. Fietspaden in natuurgebieden voor de Kustfietsroute

10. "The 7 summits"

1. Wandel-, fiets en paardenpaden

We moeten nog veel sterker ons embleem uitstralen "De Panne - Actieve Natuur". (het strandwandelen is een 'number one' activiteit. Dat biedt ieder kustgemeente aan. Maar De Panne heeft veel meer door zijn grote 'groene gordel' van duinen waar zowel wandelen als voor sporten veel mogelijkheden biedt.

Voor het 'wandelen' zijn de laatste jaren stap voor stap mooie vorderingen gemaakt in het inrichten van 'veilige en aangename' paden (wandelaars, paarden, mountainbikers, en binnenkort (20 april 2018) een "mindermobielenpad".

Voorbeeld: 18 jaar geleden was de bestaande padeninfrastructuur slecht bewegwijzerd en onderhouden. De 3 eigenaars, de gemeente, ANB (toen AMINAL) en IWVA hadden elk hun eigen bewegwijzering en plannetjes en sommige natuurgebieden waren nog 100% afgesloten (vb Houtsaegerduinen, Cabour,..). Nu zijn al deze wandelpaden zeer mooi geïntegreerd in het Wandelnetwerk Westkust van Westtoer. Van Nieuwpoort tot Duinkerke heb je 160 km samenhangende wandelpaden via genummerde knooppunten + een zeer verzorgde wandelkaart. Idem fietsknooppunten. Goed bewegwijzerd zijn de onlangs ingehuldigde 'Natuurlopen' in De Panne die de vroegere paaltjes in het bos vervangen.

Vroeger waren de meeste paden gemengd (voetgangers, fietsers, ....). Nu mooi ruimtelijk gescheiden met aparte circuits of tracés. Sommige oudere Pannenoars hebben het in de beginne lastig gehad omdat men niet meer vrij rond kan struinen in de duinen van onze jeugd (ook ik). Tegenwoordig komen veel toeristen en is de recreatie overal beperkt tot de aangelegde fiets- en wandelpaden; idem in Nederland en Frankrijk. We mogen gelukkig zijn dat zoveel natuurgebied nu zwaar beschermd is en volledig aangekocht werd door de overheden (zeker voor De Panne en de CUD Duinkerke; minder voor Koksijde). In tegenstelling met vroeger, moet de natuurgebieden wettelijk principieel 'integraal toegankelijk' zijn (zowel in Frankrijk als in België) opengesteld worden voor het publiek. Hier en daar kunnen in de natuurgebieden of aan de rand ervan speelzones aanwezig zijn of voor wandelaars vrij toegankelijke zones, zogenaamde struinzones.

Omdat de natuur in de reservaten eerste prioriteit heeft wordt geëist dat recreanten op de aangeduide wandelpaden blijft. Het aantal wandelaars in de duinen is ook in sterk stijgende lijn (tellingen tijdens weekdagen in de zomervakantie voor alleen De Westhoek op 300/dag (2009) waarvan ongeveer de helft via de hoofdingang Schuilhaven. Voor de Houtsaegerduinen geven de tellingen slechts 10-20 /dag (tellingen van 2009, nu wellicht meer). Details tellingen in beheerplan onder 2.4.7.1) . Ook valt de blijvende belangstelling op van de 'tweede verblijvers' tijdens hun WE in september, om aan de diverse geleide wandelingen deel te nemen, en aldus hun omgeving te kennen. Veel wandelaars komen speciaal naar het VNR De Westhoek om met hun hond (aan de leiband) te wandelen.

De toeristische kalender voorziet in een groot aantal soorten geleide natuurwandelingen, ook veel buiten de zomer en in de vakanties (Herfst-, Nieuwjaar-, Krokusvakanties). Voor drie deelgebieden zijn mooie viertalige infobrochures met plattegrond beschikbaar: De Westhoek, de Houtsaegerduinen en de Oostvoorduinen-Oosthoek. Ook prachtige 4-talige infoborden op strategische plaatsen. Ook een prachtige website. De vraag naar deze begeleide natuur- en erfgoedwandelingen blijft stijgend. De Panne was hierin pionier maar dit is nu ook een groot succes te Koksijde, Nieuwpoort en de CUD Duinkerke.

De Panne mag vooral ANB danken voor het openstellen en het onderhouden van dit mooi padennetwerk. We hebben geluk dat ANB instaat voor het natuurbeheer van zijn eigen reservaten en ook van de gemeentelijke Oosthoekduinen (inclusief het oostelijk gedeelte van Calmeynbos). De gemeente geniet aldus van een gratis onderhoud + controle van dit belangrijk toeristisch patrimonium. Het zou interessant zijn deze kosten (sinds 1995) te communiceren aan de bevolking (vb vast personeel: thans 1 boswachter en 5 natuurwerkers, maar grote beheerwerken en dierenverzorging worden uitbesteed). Dit kan gecombineerd worden met een samenvatting van de verbetering van de natuurwaarden sinds dit beheer van meer dan 20 jaar.

De huidige organisatie heeft ook nadelen:

1.1. te weinig samenbeheer gemeente-ANB-IWVA.

Het is logisch dat de natuurbelangen en de toeristische belangen soms haaks op elkaar staan. De beschikbare gronden immers zijn uiterst beperkt. Meer dan nu zou er een vlot 'overleg en samenspraak' moeten komen. Maar dat wordt soms moeilijk ingevolge een zeer beperkende natuurwetgeving en een strak "Natuurbeheerplan" die de ambtenaren strikt volgen.

1.2. Meer inspraak in het natuurbeheerplan "De Duinen en de Bossen van De Panne". Lees>>>

Dit plan werd na veel voorstudie en een beheerscommissie uiteindelijk door de gemeente goedgekeurd in het begin van de legislatuur Ann Vanheste (mei 2013). Dit lijvig document van 312 blz behandelt hoofdzakelijk alle diverse natuuraspecten en alleen het laatste hoofdstuk betreft de"recreatieve infrastructuur", zo belangrijk voor onze gemeente. De gemeenteraad (nov 2012) had geen opmerkingen over dit plan. In de Milieuraad van De Panne werd dit niet besproken. Daarom heb ik samen met Noël Hoste in eigen naam een reeks opmerkingen geformuleerd en in een eerste fase aan de gemeenteraad van De Panne voorgelegd. Een deel van deze opmerkingen werd door de gemeenteraad gehonoreerd en in het advies van het College van Burgemeester en Schepenen opgenomen. De opmerkingen die niet door het College werden overgenomen hebben wij zelf rechtstreeks opgestuurd naar de Adviescommissie van de Vlaamse Natuurreservaten. En een antwoord hebben we gekregen. Van de 11 aanvullende punten werden er 7 gehonoreerd. De adviesbrief heeft dus vruchten afgeworpen. Adviesbrief opgestuurd naar ANB + antwoord Lees>>>

Er is ook geen 'openbaar onderzoek' georganiseerd. Sindsdien is de wetgeving veranderd zodat een openbaar onderzoek verplichtend is (cf de uitgebreide openbare voorstelling en gidsbeurten i.v.m. met het nieuwe beheersplan van de duinen "Koksijde-Nieuwpoort"(2017)). Het vervelende is dat zo'n plan door de minister van Leefmilieu ondertekend wordt. Dit plan heeft een horizon van ongeveer 10 jaar. Bijgevolg is het zeer moeilijk om hierop wijzigingen aan te brengen. Hierdoor o.a.

1.3. Ontbreken van noodzakelijke wandelverbindingen

1.3.1. Alleen een nieuw wandelpad is opgenomen nl het 'duinenringpad' van de Houtsaegerduinen. Een eerste gedeelte van een corridor (geen fietspad) wordt in 2018 in gerealiseerd tussen de Vandermeerenlaan en de Astridlaan. Wellicht volgt hierop vlug de verdere verbinding met de locatie Zeepark (waar een doorgang in het GRUP Zeepark voorzien is tot het Strand). De nodige terreinen zijn hiervoor door ANB aangekocht. Voor het gedeelte Vandermeerenlaan-Oosthoek lijkt men te willen wachten tot een doorgang via de dreef door het private deel van het Houtsaegerpark gekocht is. Een vroegere oplossing (eventueel tijdelijk) via de binnenrand van het natuurreservaat dringt zich op. Het gemeentebestuur zou voor die vroegere oplossing zijn invloed moeten laten gelden zoniet wachten we nog ettelijke jaren op de verbinding met de Oosthoek (Noorddreef). Via het Kerkepannebos, dat aangesloten is op de Veurnelaan (Koksijde), hebben we dan meteen ook een verbinding naar de Noordduinen. Nochtans is de ganse bufferzone ten noorden van het oud voetbalveld onlangs door ANB aangekocht.


ANB blijft evenwel strak bij hun standpunt: "..ANB is momenteel volop bezig met de onderhandelingen hierover om zo een recreatieve meerwaarde te kunnen realiseren gekoppeld aan een meerwaarde voor de natuur. ANB vraagt daarom de medewerking en de steun van de gemeente en de toeristische sector.." (Hoever staat men daarmee sinds die tekst uit het beheerplan van 2013?)

Er is ook nog geen samenwerking geweest met de gemeente om gezamenlijk een 'Venster op de Houtsaegerduinen' te realiseren in de pijpenkop op het einde van de Marktlaan. Is dit onwil van de gemeente om niets te willen investeren in natuurgebieden?

1.3.2. Dwarsdoorsteek Houtsaegerduinen: een doorgang vanuit de Marktlaan naar de Veurnelaan in Baaltje is NIET bespreekbaar. Ook minister Hilde Crevits heeft op de CD&V-Nieuwjaarsreceptie van 2009 te De Panne beloofd dat de verdere openstelling van de Houtsaegerduinen “bespreekbaar” moet zijn. Dit is ook één van de verzuchtingen van het bewonersplatform “D'Achte”. Het niet honoreren van een vroeger engagement van de gemeente i.v.m. “toezicht in de duinen” kan geen reden zijn om met de nieuwe bestuursleden dit punt niet te herbespreken. Eventuele financiële verdeelsleutel tussen gemeente en ANB vast te leggen i.v.m. de aanleg- en de toezichtkosten. Er komen geen extra ingangen naar de interne wandellus in de HoutsaegerduinenVele Pannenoars herinneren zich nog hoe ze destijds van De Panne naar Baaltje dwars door de Houtsaegerduinen konden wandelen. LEES>>>

Dit tracé werd bijgevolg NIET opgenomen in het huidig natuurbeheerplan "De Duinen en de Bossen van De Panne".

1.3.3. Verbinding Oosthoekduinen-Houtsaegerduinen wordt ook in het beheerplan als een tekort opgegeven. Hiervoor suggereert ANB een doorgang via het KTA-gebied zodat er vanuit het Provinciaal Bezoekscentrum Duinpanne een vlotte verbinding is met de Houtsaegerduinen via de Sint-Elisabethlaan.

Als variant hierop stellen wij voor om beter het zuidelijk deel van Blauwe Distel aan te kopen, zodat rond de Duinpanne zou kunnen gewandeld worden. Dan via het bestaand wandelpad via de J-Club en de Wielewaalstraat naar de Veurnestraat (Camping GreenPark). DE DUINPANNE moet het centraal wandelknooppunt worden ook richting Houtsaegerduinen.

ANB wilt deze suggestie voor de aankoop van het zuidelijk deel van de Blauwe Distel bekijken. Veel hangt uiteraard veel af van de verkoopsbereidheid van de eigenaars. Op 13/12/2012 werd afgesproken dat ANB en de gemeente De Panne samen een verder plan van aanpak afspreken voor de mogelijke realisatie van dit totaalpakket. Hoe ver staat men daarmee?

Een andere mogelijke verbinding tussen de Houtsaegerduinen en de Oosthoekduinen, zou kunnen via het terug openen van de oude weg die de vissers tot WO II gebruikten om naar hun duinakkertjes te gaan (oostelijke strook van het 'kasteel van Houtsaeger'. Dan de oversteek over de Veurnestraat, en verder langs de Lijnvissersstraat naar de speelzones Oosthoek. Vervolgens via Sleedoornpad naar de achterpoort van de Duinpanne. (afstand Duinpanne- Kasteel = 1,5 km). Deze verbinding van de 2 deelreservaten wordt ook gesuggereerd door het Gemeentelijk Stuctuurplan .

Om deze noodzakelijke verbinding van de Houtaegerduinen met de Duinpanne te realiseren is samenwerking met de gemeente noodzakelijk. Waarom ook geen financiële participatie in deze eerder toeristische infrastructuur?

Opmerking: de realisatie van belvedères aan de eindpunten van de straten die op de Houtsaegerduinen uitgeven. Dit kan uitgevoerd worden als pleintjes met zitbanken waar je over de duinen kunt uitkijken. Hier ook zou een kleine financiële tussenkomst van de gemeente deze zaak kunnen stimuleren.

1.3.4. Verbinding van het deelgebied De Westhoek het 'Oostgrenspad' aan de Duinhoekstraat met het deelgebied de Zwarte Hoek. ANB sluit een wandelpad in een coridorzone van het natuurreservaat volledig uit, wat onaanvaardbaar lijkt in het kader van de openstelling van alle natuurreservaten. Momenteel is de enige verbinding tussen het wandelgedeelte van het deelgebied Westhoek en de Zwarte Hoek via de drukke Duinhoekstraat (=1.300 m). En dit voor 2 aangrenzende natuurreservaten. In dit geval moet de gemeente hiertoe een veilig pad aanleggen ter gelegenheid van de heraanleg van de Duinhoekstraat met brede fietspaden. Een andere variant is langs de oude spoorwegbedding. Deze verbinding is onontbeerlijk om via de natuur te wandelen van De Panne naar de '3 Vijvers', zoniet grote omweg via 'De Mol'.. Is dat voorzien? of andere voorstellen?

Door deze wandelverbinding sluit men ook aan op de brug-tunnelverbinding naar de Moeren en de beide natuurreservaten Cabour en Les Dunes Fossiles.

1.3.5. Grensoverschrijdende doorgang naar de "Dunes Du Perroquet".

Dit is de belangrijkste ontbrekende 'missing link' in onze wandelpadenstructuur. Immers ons natuurreservaat "De Duinen en de Bossen van De Panne" is het grootste (750 ha) en het meest waardevolle van de Belgische Kust. Dit gebied is over 1,5 km aangrenzend aan de "Les Dunes de Flandre" (700 ha) juist over de grens.

Al deze duinen zijn grotendeels publieke eigendom en kunnen hierdoor gepast beheerd worden op gebied van natuur (ANB samen met Département du Nord en de Conservatoire du Littoral). Onze Franse buren hebben de laatste jaren zeer hard gewerkt met de hoop om voor hun gebied het statuut te krijgen van "Grand Site de France". Het ganse Département du Nord heeft reeds 3.500 ha natuurgebied ingericht en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Voor het arrondissement Duinkerke worden hiertoe 8 natuurwachters ingezet, 1 ecologische ingenieur en 1 technieker allen gestationeerd in de "Ferme Nord" te Zuydcoote. (cf De Panne: 1 boswachter en 5 natuurwerkers allen gestationeerd in de ANB boerderij te Adinkerke).

Er bestaat ook internationale samenwerking op natuurbeheer: het "Europees LIFE + Natuurproject FLANDRE (= FLemish And North french Dunes REstoration)

Lees>>>

"...De kust tussen de Franse havenstad Dunkerque en de Belgische badplaats Westende behoort met haar brede stranden, nog actieve stuifduinen, brede paraboolduinen met uitgestrekte duinpannen, vroegmiddeleeuwse kopjesduinen, duizenden jaren oude fossiele duinen en de zilte slikken en schorren van de IJzermonding tot de rijkste en merkwaardigste natuurgebieden van noordwest Europa. Daarom werd deze topnatuur aan beide zijden van de grens ook opgenomen in het Europees Natura 2000 - netwerk van beschermde zones. De biologische rijkdom en landschappelijke verscheidenheid van de duinengordels wordt vandaag bedreigd door verruiging van de plantengroei onder invloed van luchtverontreiniging en klimaatwijziging en verdringing door invasieve uitheemse plantensoorten van inheemse soorten en vegetaties. Om die negatieve evolutie te keren krijgen deze duinen een wetenschappelijk onderbouwd natuurbeheer langs beide zijden van de grens..."

Om deze samenwerking ook op recreatief en toeristisch gebied te promoten zouden de wandelpaden van de deelgebied de Westhoek en de Dunes du Perroquet moeten aansluiten. Dat is een NOODZAKELIJKE VOORWAARDE om 1 INTEGRAAL GRENSOVERSCHRIJDEND KUST NATUURPARK. Daarmee is men het eens in het beheersplan maar men blijft uiterst vaag (Beheerplan par. 4.2.3).

Hiervoor moet 1 doorgang bestaan op de grens (groene pijl). De middelste duinen zijn reeds van de overheid, alleen de private toegangsweg voor toegang naar campingzone strand moet over of onderschreden worden. Lees 300 jaar grens>>>

"..Na WOII heeft een Pannenoar Lannoy duinengrond aangekocht in de Dunes du Perroquet. Langzamerhand hebben zich 2 campingzones ontwikkeld: één aan het strand en één aan de De Mol. Om de zeezone te bereiken werd een privéweg gebouwd (naar 't schijnt op een oude Duitse weg van WOII?). De huidige eigendomsstructuur kunt u zien op bovenstaand kadasterplan. De gebieden tussen Bray-Dunes en de Franse grens zijn nu "Site Naturel Classé" met zeer hoge bescherming. Er waren nog veel privé eigenaars maar al die resterende privé eigendommen werden opgekocht en behoren nu aan "Le Conservatoire du Littoral" of "La Communauté Urbaine de Dunkerque". ALLEEN 1 privé eigendom resteert nl de 2 campinggedeelten en de weg tussen beide delen.(zie in het roos op bovenstaand kadasterplan). De Oostelijke kant is integraal afgesloten door een stevige prikkeldraad goed onderhouden door de camping. Vandaar dat doorgang de laatste jaren spijtig onmogelijk geworden is (groene pijl). In feite zou alleen de privé toegangsweg langs weerszijden van de baan mogen afgesloten worden. Dus een zone van een 5 tal meter breed. Indien zo, dan zou het technisch het niet moeilijk zijn om een constructie (brug of tunnel) te maken om deze weg te kruisen voor wandelaars.

Dit groot aaneengesloten natuurgebied van De Panne tot Leffrinkhoeke zou een “uniek waardevol verkooppotentieel” moeten zijn en zou nog meer moeten "vermarkt" worden (cf de Kalmthoutse heide nu het Grote gebied "Grenspark De Zoom - Kalmthoutse heide").

Praktisch zijn verschillende mogelijkheden die geen onteigeningen vergen. Beloofde onteigeningen geraken blijkbaar niet van de grond. Vandaar op korte termijn eventueel beperken tot een voetgangerstunneltje onder de privé-weg van die camping met een prikkeldraad-toegangs-corridor.. Lees>>>

Op 27 februari 2015 was er in de Nachtegaal een hoopgevende persconferentie over het project FLANDRE maar in de mooie speechen was geen sprake van deze verbinding Lees>>>.

Wel kunnen we hopen dat door dit gezamenlijk LIFE-project de ANB en de verantwoordelijken van de Conservatoire Littoral du Nord elkaar beter leren kennen. Van het gemeentebestuur was niemand op deze belangrijke persconferentie.


1.4. WANDELPAD naar de slufters (op de duinvoetversterking) (Beheerplan par. 3.6 en 5.2.7)

Het wandelpier die de gemeente voorstelt als alternatief voor de “wandeldijk” bovenop de duinvoetversterking heeft geen kans van slagen.

Immers deze duinvoetversterking wordt onherroepelijk opgegeven door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, omdat deze constructie niet langer past in de visie van het Kustveiligheidsplan. Daarenboven was het onderhoud zeer duur want deze dijk is niet gebouwd volgens de bouwkundige normen van een zeedijk. Deze dijk is ook funest voor de spontane ontwikkeling van de natuurlijke habitat in de overgang van strand naar duingebied. In het beheerplan wordt daarom de volledige verwijdering van de dijk voorgesteld, tenminste het gedeelte dat momenteel nog niet onder het zand verdwenen is. Dit zal uiteraard heel veel geld kosten. Laten liggen, en de constructie geleidelijk zien afbrokkelen is ook geen optie. Vandaar het voorstel van Noël Hoste om met zandsuppletie een hoogstrand te vormen vóór de dijk, zodat de dijk zolang mogelijk wordt beschermd, het wandelpad verder kan worden gebruikt tot aan de eerste slufter, en kan vooral de natuurlijke kustontwikkeling weer op gang kan komen.

Alternatieven voor het wandelpad:

  1. De gemeente De Panne pleitte voor een nieuw aan te leggen "wandelpier" vóór de zeereepduinen. Dergelijk staketsel moet uiteraard bestand zijn tegen stormen en daarenboven over de hele lengte gefundeerd worden. Financieel lijkt ons dat niet haalbaar. Trouwens door de ligging, voor de zeereepduinen, zou dit pad de natuurlijke aangroei van embryonale duintjes hinderen. En tenslotte past dergelijke constructie al helemaal niet in de huidige visie van kustveiligheid, zoals door het Vlaamse Masterplan vertolkt. Volgens het beheerplan is een dergelijk pad dan ook niet aanvaardbaar.
  2. Nieuw pad juist achter de zeereepduintjes. (Beheerplan par. 5.5.5.2)
  3. Zo’n pad is mogelijk van de Esplanade tot aan de Schuilhavenlaan, kan op gemeentegrond gerealiseerd worden en past bovendien in het duinendecreet. Een verlenging voorbij de Schuilhavenlaan doorheen het reservaat zal nooit goedgekeurd worden. Ook technisch zou dergelijk pad niet eenvoudig zijn wegens de grote hoogteverschillen in het te doorkruisen duinengebied. Of men zou het pad langs de noordzijde van het begrazingsgebied moeten aanliggen, dus middenin het reservaat … gewoon ondenkbaar.
  4. Voor het gedeelte ter hoogte van de verkaveling moet wel een natuurbeheerplan opgesteld worden door de gemeente. Dit zal wellicht nooit gebeuren. Zou het niet beter zijn dergelijk plan aan ANB over te laten? Waarbij eventueel deze gemeentegrond, tussen de appartementsgebouwen en het strand, aan de overheid zou kunnen verkocht worden. Een nieuw element in dit dossier is dat de REWA duinen zouden verkocht zijn aan ANB. Bijgevolg zou dit een stukje natuurrerservaat mooi zou geïntegreerd kunnen worden met de ANB padenaanleg in dat gebied.

ANB en de gemeente De Panne hadden beloofd begin 2013 te starten met overleg om onder meer een plan van aanpak op te stellen voor de realisatie van een binnenpad vanaf de Esplanade tot aan de eerste oostelijke slufter, gekoppeld aan de opmaak van een beheerplan.

ANB heeft zelf voorgesteld om enkel voor gebieden die in gemeentelijk eigendom zijn een beheerplan op te maken. Openbare besturen zijn wettelijk verplicht een beheerplan te hebben voor hun openbare domeinen. De gemeente heeft ook nog duingronden ten zuiden van Dynastielaan. Ook deze zouden kunnen meegenomen worden om in te richten als speelduinen.

WAT IS ER IN DIE 6 JAAR HIERVOOR GEBEURD?


1.5. Wandelpad van het Canadezenplein naar BaaltjeOok hier zou een binnenpad kunnen gerealiseerd worden. Temeer doordat de 4/5 van zo'n pad reeds voorzien is in het nieuwe GRUP Zeepark.

Het pad, evenwijdig met het strand, is een mooie meerwaarde voor het immobiliënproject. Het ligt op het eigendom van het project maar ACHTER de zeereepduintjes die eigendom zijn van de gemeente.

Nadeel achter de zeereepduintjes: zeezicht verstoord.

Voordeel: ook aangenaam wandelen met wind uit zee.

Aansluiting met de Zeedijk via het Canadezenplein/Beachbar. Het zou wenselijk zijn ook de verbinding te overwegen tot aan de grens van Baaltje ( KYC zeilclub). Deze extra afstand is slechts 170 m van de totale afstand van 585 m tussen het einde Zeedijk De Panne en de grens met Baaltje (KYC) of nog extra toe te voegen 29% ter hoogte van het ZILT. Hier evenals in de camping zijn de terreinafsluitingen in de jaren 50 ongeveer gelijktijdig naar de zee verplaatst. Hierdoor is spontaan een mooie helmbegroeiing ontstaan welke hierboven ingetekend is als “zeereepduinen”. Dergelijke verschijnsel heeft zich de laatste 10 jaren ook voorgedaan aan het ‘VNR Zeebermduinen” ten westen van de KEI te Oostduinkerke. Het verschuiven van de afsluiting over een 15-tal meter heeft ook daar gezorgd voor mooie jonge duintjes.

Ter hoogte van het ZILT zou dit pad kunnen verlengd en ook verhard worden zodanig dat men met een rolstoel van de Panne naar Baaltje kan wandelen, over de ganse lengte gedeeltelijk beschut door de wind.

2. Aanleg Fietspaden

Momenteel zijn er nergens fietspaden in onze natuur. Alleen een mountain-bike circuit in het Cameynbos-Krakeelduinen en het mountain-bikepad aan het Artiestenpad. De Kustfietsroute loopt op een verhoogde berm langs de Koninklijke Baan met een prachtig panorama op de Houtsaegerduinen. Dan gaat het dwars door De Panne langs de Prins Albertlaan, de Markt en het gevaarlijk stukje Zeelaan naar het Calmeynbos. Vandaar via de drukke Stationstraat door Adinkerke en via de Burgweg naar Veurne. Deze route zou moeten doorlopen langs de kust naar Frankrijk. (cf Knokke met Zeeuws Vlaanderen). Er zou toch iets moeten gedaan worden om de fietstoeristen te laten genieten van onze natuur zodat ze ervaren dat duinen van De Panne meer zijn dan alleen het het Provinciaal Bezoekerscentrum de "Duinpanne". Vandaar volgend voorstel van 1 enkel fietspad dat ALLE deelgebieden raakt en ook het Provinciaal Bezoekerscentrum de "Duinpanne" ontsluit. De kustlijn volgen dwars door het het VNR De Westhoek en de Dunes du Perroquet is niet haalbaar (dynamische duinen, privé afsluiting van de Camping du Perroquet, grote natuurwaarde ect..). De andere deelgebieden dwarsen is ook niet aan te raden. Alhoewel in Nederland honderden km fietspaden lopen dwars door de duinen lopen. Ook zou moeten aangesloten worden met het fietspad "La Voie Verte" die Frankrijk binnenkort (<2020) zal aanleggen naast de spoorlijn van Duinkerke naar de grens (De Mol). Mits 2 kleine stukjes fietspad aan te leggen in het Calmeynbos en de Krakeelduinen is deze verbinding mogelijk vanaf de Watertoren naar de Duinhoekstraat ter hoogte van de Langeleedstraat, zodat men niet hoeft te fietsen op het eerste zeer gevaarlijk stuk van de Duinhoekstraat. Ter hoogte van de grens met Frankrijk is er de aftakking naar De Moeren via een brug over het kanaal en een tunnel onder de autostrade. Zo passeert men het VNR De Zwarten Hoek en Cabour. De nodige infoborden en picnic voorzieningen dienen oordeelkundig ingeplant.

De verbinding met de Kustfietsroute zou best gebeuren via een nieuw aan te leggen fietspad in een "corridor" aan de rand van de Houtsaegerduinen.

Hiervoor ziin nog volgende knelpunten op te lossen: zie de 2 kaarten

Fietspaden De Panne - West

2.1. Doorsteek realiseren op de parking van het tennissen-complex Panne Baaltje of nog beter rond de tennisvelden via de nieuw gekochte gronden min of meer evenwijdig met het wandel Ringpad.2.2. Aanleg van een fietspad in een corridor op de grens van de Houtsaegerduinen van Panne Baaltje tot de Oosthoek, ook min of meer evenwijdig met het wandel Ringpad. 2.3. Aftakking aan de Marktlaan als verbinding met het commercieel centrum (vandaar ook fietsverbinding mogelijk Panne-Bad naar den Oosthoek)2.4. Verharding huidig wandelpad (Ezelpad) tussen Sportcentrum en J-Club. (eigendom gemeente en is voorzien in het Natuurbeheerplan.)2.5. Korte doorsteek maken van de Elisabethlaan naar het 'KTA terrein" van ANB en zo naar de parking van het Provinciaal Bezoekerscentrum de "Duinpanne" (eventueel via erfdienstbaarheid door Calmeynscholengebied)2.6. Doorsteek verbreden aan de watertoren naast het "Wieltjespad" voor personen met een beperking (wordt ingehuldigd op 20 mei 2018)2.7. Verharden huidig stukje moutainbikepad2.8. Aanleg van klein stukje fietspad op het Z-W van de Krakeekduinen (naast het paardenpad)2.9. Aansluiting "Voie Verte" (tussen Duinhoek en Perroquet zullen gemakkelijk brede vrijliggende fietspaden aangelegd worden in het kader van de nieuwe Duinhoekstraat; begin aanleg in 2019?)10. Kleine gelijkvloerse brug over het kanaal (voetgangers, fietsers en paden: cf Wulpen)=UITGEVOERD11. Tunnel onder autostrade (voetgangers, fietsers)=UITGEVOERD

Fietspaden De Panne - Oost

In Nederland heeft men kennelijk geen problemen voor het krijgen van de nodige vergunningen zelfs voor klinkerverharding en ook niet voor de hiervoor nodige Europese ontheffingen in het kader van de Habitatrichtlijn (cf Voie Verte door Natura2000 gebieden). Door het Hannekarbos dwarst een fietspad op verhard "schelpenklei" (cf Houtsaegerduinen langs de Koninklijke Baan ts De Panne en Baaltje).

3. Minder Mobielenpad, moutainbikepad en ruiterpad:

Zijn grotendeels aanwezig

4. "The 7 summits"

De laatste jaren zijn er in "De Duinen en de Bossen van De Panne" door ABN (het vroegere AMINAL) reeds meerdere mooie PANORAMA-PLATFORMS gebouwd. ZIE PLAN&gt;&gt;&gt; (1 t/m 3)

1. Groene Biezenlaan: Westhoekduinen (bestaat met zeer mooie infoborden)

2. Helmpad (bijna aan de grens): Westhoekduinen (bestaat)

3. Artistenpad: de polders (bestaat nog een panoramaater toevoegen met zichtpunten vanaf Bogaerde al over Veurne tot de Casselberg))

4. Het panoramaplatform in het Duinpark-Kykhill (bestaat. Uitleg over Villa Star toevoegen))

Er zijn nog enkele schitterende locaties waar zo'n PANORAMA-PLATFORM zou kunnen aangelegd worden

5. De Slufters: naast het strand op de hoogste zeereepduin een 200 tal m voorbij de vroegere tweede slufter (zie foto kort na de realisatie van de slufters) .

6. De Houtsaegerduinen: op de paraboolduin achter de Marktlaan (nieuw te verbinden met Ringpad)

7. De Kletsekop: Oosthoekduinen kant Veurnestraat (met infobord over ontstaan v an de Kerkepanne)

Het zou een mooie toeristische attractie worden om in de steeds kortere verlofperioden toch nog deze "7 summits" te bezoeken. Waarom geen getuigschrift geven aan degene die 7 mooie foto's kan opsturen?

BESLUITEN:

Het natuurreservaat "De Duinen en de Bossen van De Panne" is het grootste (750 ha) en het meest waardevolle van de Belgische Kust. Daarbij sluit dit gebied aan bij "Les Dunes de Flandre" (700 ha) juist over de grens.

Al deze duinen zijn grotendeels publieke eigendom en kunnen hierdoor gepast beheerd worden op gebied van natuur (ANB samen met Département du Nord en de Conservatoire du Littoral). Onze Franse buren hebben de laatste jaren zeer hard gewerkt met de hoop om voor hun gebied het statuut te krijgen van "Grand Site de France". Het ganse Département du Nord heeft reeds 3.500 ha natuurgebied ingericht en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Voor het arrondissement Duinkerke worden hiertoe 8 natuurwachters ingezet, 1 ecologische ingenieur en 1 technieker allen gestationeerd in de "Ferme Nord" te Zuidkote. (cf De Panne: 1 boswachter en 5 natuurwerkers allen gestationeerd in de ANB boerderij te Adinkerke).

Er bestaat ook internationale samenwerking op natuurbeheer: het "Europees LIFE + Natuurproject FLANDRE (= FLemish And North french Dunes REstoration) Lees>>>

Ook belangrijk dat binnenkort (2020) een langsfietspad bereden kunnen worden over de volledige lengte van het natuurgebied van Lefrinkhoeke tot De Panne.

Ook de DK-busverbinding heeft een uurdienst in beide richtingen met vele "groen haltes" (nu gratis op zon- en feestdagen en wellicht alle dagen vanaf 1 september 2018)

De Pannese Groene Gordel moet gekoppeld worden aan het aangrenzend Dunes de Flandre om 1 groot natuurgebied te vormen. Vandaar

Ons "natuur-patrimonium" maximaal toeristisch valoriseren en koppelen met de Franse duinen.

Dit moet nog veel sterker het embleem uitstralen van "De Panne - Actieve Natuur".

"Natuur" kan een ‘big business' worden. Denk aan klassieke buitenlandse voorbeelden zoals de Nationale Parken in de Verenigde Staten, maar ook dichterbij de Waddeneilanden, de Veluwe in Nederland, de Marquenterre in de baai van de Somme en het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Kunnen wij niet evenveel natuurtoerisme hebben als Texel in Nederland?

Een en ander vereist evenwel een volwaardig en sterk product, dat ‘vermarktbaar' is en net daar is nog werk aan. De tijd is voorbij dat de vakantiegangers hier voor 1 volle maand kwamen en dagelijks met de kindjes op het strand speelden voor de cabine . De ééndagtoerist komt ook niet meer alleen voor de "schone winkels", maar er zijn er veel die komen voor een fikse duinenwandeling (veelal ook met honden)

De natuur wordt door de gemeente nog te weinig uitgebaat als een toeristisch-recreatieve aangelegenheid en valt nog teveel onder het alleenbeheer van de Vlaamse Administratie Natuur (ANB). Noch de gemeente, noch Westtoer, noch Toerisme Vlaanderen spelen onze natuur (met uitzondering van het strand) volwaardig uit als een echte ‘unique selling proposition'. Daarentegen gaat Natuurpunt vzw wel resoluut de toer van de recreant op. Met haar Fiets- en Wandelgids, haar slogan ‘Natuur voor iedereen' geven ze alvast een impuls naar meer natuurbeleven voor het grote publiek. (spijtig dat hun zomerwandelingen afgeschaft zijn en niet overgenomen door de gemeente of de Duinpanne).

Veel aandacht gaat naar de communicatie om voldoende draagkracht bij de bevolking te creëren voor dit project. Vandaar dat zij de toegankelijkheid voor het publiek essentieel vinden maar in functie van de kwetsbaarheid van de diverse ecosystemen. Acties voor wandelaars en opvoeding van kinderen zijn zeer belangrijk. Hiertoe beschikken we binnenkort (2019) over een prachtig vernieuwd Provinciaal Bezoekerscentrum de "Duinpanne".

Ook het "Conservatoire du Littoral" hecht veel belang aan goede communicatie naar de burger. Daar hebben zij in Frankrijk grote ervaring opgedaan met hun 160.000 ha gebied die zij beheren waar jaarlijks ongeveer 40 miljoen bezoekers naar toe komen.

B. ERFGOED

Een andere grote parel van onze gemeente is ons Bouwkundig Erfgoed

Samenvatting:

1. Volledige uitvoering van het Herwaarderingsplan Dumontwijk (heraanleg straten en 2 pleinen)

2. Vastlegging van de INVENTARISATIE van waardevolle gebouwen en gemeentelijke bescherming en eigen premieregeling (cf Koksijde)

3. Expliciete schepenbevoegdheid "Erfgoed", ruimer dan huidig "Patrimonium", met eigen erfgoedbeleid en een erfgoedambtenaar (cf alle naburige gemeenten)

4. Restauratie van Le Chalutier met expo "Dumontwijk". Vertrekpunt van de Dumontwandelingen

5. Erkenning als "Onroerend Erfgoedgemeente" (cf Koksijde)

6. Uitgave van luxe-boek over de Dumontwijk.

7. Bestendigen van de erfgoedgidsbeurten (momenteel Dumontwijk en Interbellum Architectuur)

8. Sensibiliseringsacties (Open Monumentendag, tentoonstellingen, infomomenten, lezingen, artikels in "DepanneLeeft", fotoarchief DEPANNEVERBEELDT, fb pagina "NUUS DEPANNE"…)

 • C. MOBILITEIT

Het Mobiliteitsplan van De Panne is in 6-jaarlijkse herziening. Het studiebureau Sweco heeft op 14 november 2017 hieromtrent een "denkavond" georganiseerd. Hieruit zijn vele suggesties naar voren gekomen. De burgemeester heeft ons beloofd om de deelnemers via email op de hoogte te houden van de verdere evolutie. Alvast is een “infomarkt” gepland in mei 2018. Lees>>>>

 • Dus nog wat geduld om verder na te denken over deze zaken. Het belangrijkste punt is de "Oostelijke Omleidingsweg". Een hoofdzakelijk gewestelijk dossier. Gedurende de infovergadering op het gemeentehuis werd door het studiebureau, die de GewestelijkeRUP aan het opstellen is, gepland dat het openbaar onderzoek van deze GRUP zou kunnen starten op het einde 2018 (dus na de gemeente verkiezingen).
 • Standpunt inwoners en politiekers tegenover de eventuele KNIP aan de spoorwegovergang?