Divisibilitat

El nombre natural compost (no primer) més petit tal que en la seva descomposició no hi surt ni el 2,ni el 3, ni el 5, ni el 7 és...

(Cangur 2020.3eso)

Quants nombres de quatre xifres hi ha que compleixen que la seva meitat és divisible per dos, la seva tercera part és divisible per tres i la seva cinquena part és divisible per cinc? 

(Cangur 2021.1btx)

El residu de la divisió de 2021 per 6, per 7, per 8 i per 9 és 5 en tots quatre casos. Quants enters positius hi ha, més petits que el 2021, que tinguin aquesta propietat?