Funcions exponencials

Cada dia les fulles d’uns nenúfars doblen la superfície que cobreixen en un llac. Si per cobrir la meitat del llac tarden deu dies, quants dies tardaran per cobrir-lo totalment? 

Situacions que donen lloc a funcions exponencials:

Interès compost

Creixement de poblacions

Evolució d'una pandèmia

Desintegració radioactiva

L'evolució d'una població ve determinada per la funció P(t) = 100·2t  (quantitat d'individus)

i la dels aliments que necessita segueix la funció A(t) = 1000t+1000 (mesurat en quantitat d'individus que tindrien les necessitats alimentàries cobertes).

PAUcsoc 2016.3.4

Funció exponencial i el consum del vehicle