Funcions exponencials

Situacions que donen lloc a funcions exponencials:

Interès compost

  • Una entitat bancària ens ofereix un interès compost, anual, del 2% ...

Creixement de poblacions

  • Una població de ... individus, creix a un ritme del ...% anual ...

Evolució d'una pandèmia

  • Cada persona infectada contagia ... persones més (la famosa R0 de la Covid)

Desintegració radioactiva

  • Un gram d'estronci-90 es redueix a la meitat en 28 anys ...

L'evolució d'una població ve determinada per la funció P(t) = 100·2t (quantitat d'individus)

i la dels aliments que necessita segueix la funció A(t) = 1000t+1000 (mesurat en quantitat d'individus que tindrien les necessitats alimentàries cobertes).

  • Quanta població hi havia al principi ? I aliments ?

  • I després de 2 anys ?

  • A partir de quin any la població tindrà menys aliments dels que són necessaris ?

PAUcsoc 2016.3.4

Funció exponencial i el consum del vehicle