Altres funcions

Funcions polinòmiques

Funcions racionals

Funcions amb radicals (irracionals)

Funcions logarítmiques