Polígons

Cinc quadrats estan situats com mostra la figura. L'àrea del quadrat petit fa 1 cm2.

Quina és la longitud h, expressada en cm?

La Cinta té 52 triangles rectangles isòsceles idèntics. Vol construir un quadrat ajuntant alguns d'aquests triangles sense superposar-los. Quantes longituds diferents pot tenir el costat d'aquest quadrat? 

trapezis orientant un rombe

La imatge mostra una figura construïda a partir de 36 petits triangles idèntics. Quin és el nombre mínim de triangles com aquests que hauríem d'afegir a la figura per a convertir-la en un hexàgon?