Wie houdt Woumense winterdijk tegen?

Post date: Feb 26, 2013 5:13:41 PM

In het raamakkoord van 2001 voor de waterhuishouding in het Blankaartbekken was voorzien in de aanleg van een 7 kilometer lange aarden winterdijk die landbouwbedrijven tegen overstromingen moest beschermen. Maar 11 jaar later is er nog steeds geen winterdijk. Meer nog, de aanleg lijkt zelfs nog niet voor morgen. Diksmuids schepen Karline Ramboer ging uitzoeken wie de Woumense winterdijk tegen houdt. En dat antwoord is opmerkelijk. Na de zware overstromingen in de jaren negentig kwam er in 2001 een akkoord tot stand tussen alle betrokken partijen in het Blankaartgebied. Dat raamakkoord moest zorgen voor een consensus tussen de belangen van de landbouwers, die een lager waterpeil en bescherming van hun landerijen wensten, en de natuurverenigingen die wensten dat de verdroging ongedaan werd gemaakt en een hoger waterpeil werd ingesteld. Maar tot op vandaag is enkel de wegverhoging uitgevoerd, waardoor omwonende landbouwers nog steeds problemen hebben bij aanhoudende regenval.

Op vraag van Diksmuids schepen Karline Ramboer (SP.a-open) kaartte haar partijgenoot en vlaams parlementslid Jurgen Vanlerberghe het probleem aan bij minister Crevits. Deze liet weten dat er in 2013 gestart wordt met het aanpassen van het ondertussen verouderde milieueffectenrapport, iets dat gebeurt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hierbij moet het definitief tracé van de waterkering nog worden vastgesteld. Maar hierover zoeken overheden en eigenaars/gebruikers nog steeds naar een overeenkomst. Daarnaast liep ook het archeologisch onderzoek, dat in 2011 werd opgestart, vertraging op. Het parlementslid kon van de minister vernemen dat dit ondermeer komt door het ontbreken van toestemming van de private eigenaars zelf die nochtans belang hebben bij de aanleg want zij hebben steeds vaker te kampen met wateroverlast. Tenslotte zou er ook nog geen bouwvergunning zijn.

Dit alles wijst er volgens schepen Ramboer op dat de winterdijk niet voor morgen is. Toch is ze overtuigd dat ze er komt, meer nog, meerdere diensten zijn er mee bezig. Toch zal het zaak zijn het dossier te blijven opvolgen en aan te dringen op een snel handelen. Immers, deze winterdijk is van groot belang, zowel voor de natuur als voor de landbouw in en rond het Blankaartbekken.

Bron: e-diksmuide - DLD