Succesvol verkiezingsdebat 2012

Post date: Sep 10, 2012 4:21:23 PM

Op maandagavond omstreeks 20:00 uur werd in het ontmoetingscentrum te Woumen het startschot gegeven voor de aanloop naar de Diksmuidse gemeenteverkiezingen. Het eerste evenement georganiseerd door het bewonersplatform Woumen was een debatavond met de vijf politieke partijen in Diksmuide. Vijf vertegenwoordigers zetelden vooraan op het podium:

· CD&V - Mevr Lies Laridon

· sp.a - Dhr Kurt Vanlerberghe

· Idee 2006 - Dhr Jan Van Acker

· N-VA - Dhr Bart Verbrugghe

· Vlaams Belang - Dhr Koen Bultinck

Als moderator leidde Barbara Dejonckheere gefocust het debat langs een vijftal thema’s welke we hieronder respectievelijk zullen toelichten.

Het evenement trok een 80-tal geïnteresseerden.

Alvorens de spotlicht op de politiek werd gezet werd het concept bewonersplatform naar voren gebracht. Nele Vanveuren, die als afgevaardigde van de gemeentedienst de motoren van de diverse bewonersplatformen vakkundig aanzwengelde, gaf de aanhoorders hieromtrent de nodige uitleg. Vervolgens nam Bertrand Vande Ginste het woord en bracht als première de nieuwe internetsite www.woumen.eu letterlijk en figuurlijk op groot scherm in beeld.

Wim Coussement sloot het item af met een algemene omschrijving van toekomstige evenementen en beoogde doelstellingen.

De debatavond kon beginnen. De sprekers kwamen elk individueel naar voren waar ze na een korte introductie, van zichzelf en hun partij, zelf hun plaats konden kiezen op het podium. Strategisch of met enige achterliggende betekenis werd de zitplaats links, rechts of centraal gekozen.

Het debat werd aangesneden en de moderator stelde de gerichte vragen. Voorwaardelijk werd gesteld dat de antwoorden voornamelijk dienden geplaatst te worden binnen de omkadering van het dorp Woumen en zijn bewoners.

VERKEER EN VEILIGHEID

- sp.a (stadsbestuur) :

er werd reeds gekeken om het fietspad in de Jonckershovestraat onder handen te nemen. Er werd gerekend op een subsidie van het fietsfonds. De kosten dienden gedeeld te worden met de gemeente Houthulst. 1/3 van de kosten is voor Diksmuide, 2/3 voor Houthulst. En bij dit laatste wringt het schoentje: Houthulst heeft niet het budget voor deze renovatie.

- CD&V :

Woumenweg is inderdaad een drukke rijweg, maar ook een belangrijke economische troef voor de middenstand die profiteert van het doorgaand verkeer.

Snelheidsremmende maatregelen worden altijd eerst uitgetest d.m.v. proefopstellingen.

Het stadsbestuur staat steeds open voor suggesties die de verkeersveiligheid ten goede komen.

- sp.a :

toegegeven, het aantal verkeersovertredingen in de Kerkhofstraat is nog te hoog (autobestuurders die doorgangsverbod t.h.v. Sint-Pietersstraat negeren).

Wat betreft snelheidsremmers: verkeersdrempels zijn niet de ideale oplossing gezien ze voor geluidsoverlast zorgen. Flitspalen zijn wel efficiënt o.a. als afschrikking. Bij het binnenkomen van het dorp dient er een poorteffect gecreëerd te worden die leidt tot een menselijk aanvaardbare snelheid.

- Idee 2006 :

er dient gezocht te worden naar verkeersveilige oplossingen voor de opritten, bijvoorbeeld t.h.v. schoolomgeving.

- N-VA :

(repliek op sp.a en CD&V) stelt nut van flitspalen in vraag; men rijdt enkel traag t.h.v. flitspalen. Er dient een snellere evaluatie te gebeuren van de proefopstellingen, dit duurt momenteel te lang.

- Vlaams Belang :

bij het zoeken naar oplossingen voor verkeersproblemen kunnen en mogen de bewoners ook initiatieven naar voren brengen.

*(vraag moderator) Ring rond Diksmuide?

- CD&V (stadsbestuur) :

budget = 14 miljoen euro uit de Vlaamse begroting

start van de werken is vooral afhankelijk van de start en de duur van het wettelijk verplichte archeologisch onderzoek. Daarna komen nog de bouwaanvraag, studies, onteigeningen, …

Wij beloven bij de aanleg van de ring rond Diksmuide een veilige verbinding Woumen – Diksmuide (o.a. t.h.v. VTI)

- sp.a (stadsbestuur) :

pronostiek van de Vlaamse instantie: aanvang werken in 2013, begin 2014.

Er komt geen rond punt, er wordt de voorkeur gegeven aan een kruispunt met verkeerslichten. Studies geven aan dat dit veiliger is en dit vooral voor de fietsers.

Extra toelichting: de werken aan de N8 (weg Ieper - Veurne) zullen de komende jaren voor een verkeerstoename zorgen in Woumen.

- Idee 2006 :

(repliek naar stadsbestuur) waarom doen jullie er zo lang over om dit alles te bewerkstelligen?

- sp.a :

(repliek op vraagstelling) omdat jullie een voorstel blokkeerden en dit een extra jaar koste qua planningstijd.

- N-VA :

waarom geen aansluiting van de ring tussen Kaaskerke en Oostendestraat? M.a.w. een volwaardige ring?

- sp.a :

studies gaven aan dat er hiervoor te weinig passage is. We mogen niet vergeten dat we de nationale overheid hiervoor moeten kunnen overtuigen.

WOONBELEID

- sp.a :

er is een verkaveling gepland door de Mandel (sociale woningbouw) op de grond gelegen tussen Iepersteenweg – Sint-Pietersstraat – Sint-Andriesstraat. Wetgeving te moeilijk voor een private verkaveling.

- CD&V :

voorstander van een goede mix (sociale en private woningen)

- Idee 2006 :

los van sociale woningen ook private woningen in verkaveling (mix)

- Vlaams Belang :

pleit voor een gezonde demografie

- N-VA :

de opgelegde verplichtingen m.b.t. sociale woningbouw indien mogelijk afbouwen.

- sp.a + CD&V (stadsbestuur):

probleem afvloeiing water Kerkhofstraat wordt opgelost

- Idee 2006:

bedenking dat de kwaliteit van wonen voorrang heeft op het vergroten van het aantal inwoners

TOERISME

- N-VA :

wegbewijzering inzake kan beter

- CD&V :

Woumen beschikt over fantastische troeven die kunnen uitgespeeld worden zoals de Blankaart, De Rhille, … We staan open voor voorstellen (promotie via infodienst, promotie wandel- en fietsroutes) en budgettaire steun voor initiatieven.

Aanleg nieuwe wandelwegen ligt moeilijk gezien onteigeningen niet mogelijk zijn.

- sp.a :

voorstel tot busverbinding tussen station Diksmuide en de Blankaart.

Promoten van wandelroutes.

(*vraag moderator: ruiterpad?) Momenteel afgeblazen.

- N-VA :

bewonersplatform kan voorstellen formuleren zonder dat er een beslissing wordt opgelegd door de politiek.

ECONOMIE

- Idee 2006:

stelt de aanwezigen de vraag hoe het is met de handel in Woumen

- sp.a :

uitleg omtrent samenhang tussen economie en wonen.

- CD&V :

zegt dat andere dorpen Woumen benijden omwille van een hoofdweg door het dorp die een vlotte aanvoer van cliënten voor de middenstand garandeert.

INFRASTRUCTUUR

* Moderator stelt de vraag hoe het zit met het ontmoetingscentrum (OC) in Woumen.

- sp.a :

site oude jongensschool > beperkte toegang is een heikel punt (brandveiligheid)

Daarom pogingen tot verwerving woning vooraan (uitgave niet groter dan schattingswaarde).

Er dient een keuze gemaakt te worden tussen de twee sites (huidig OC en jongensschool).

Nieuwbouw wordt voor het stadsbestuur een financiële oefening.

Mogelijkheid om huidig OC te verkopen en de inkomsten hiervan te investeren in een nieuwbouw op de site van de oude jongensschool.

- CD&V:

OC is ondertussen 24 jaar oud en bouwtechnisch niet ideaal.

Voor vervanging dient er eerst een volwaardig alternatief gevonden te worden.

De 9000 euro welke voorzien was voor de dakwerken aan het OC wordt momenteel bevroren (on hold gezet).

- Idee 2006:

stelt zich de vraag of er eventueel geen evenementen kunnen georganiseerd worden in de prachtig gerestaureerde kerk van Woumen.

* Moderator haalt de sluiting van de bibliotheek van Woumen aan en vraagt de mening van de politieke partijen.

- sp.a :

het was destijds een beleidskeuze (qua investering) om de bibliotheek te sluiten. Zijn hierin consequent en komen hierop niet terug. Stelt dat de bibliotheek in Diksmuide, welke groter is qua aanbod literatuur, op amper 4 km ligt en dat menig aantal ouders hun kinderen wekelijks met de auto naar Diksmuide brengen (muziekschool, sport, …).

- N-VA :

stelt de sluiting in vraag

- Vlaams Belang :

stelt voor dat wanneer er een nieuwe site komt er een zaaltje wordt voorzien als kleine bibliotheek.

VRAGENRONDE

De aanwezigen konden hun vragen aan het politieke panel stellen:

- wegbewijzering is in sommige straten aan vervanging toe

Stadsbestuur : zijn hiervan niet op de hoogte, laat ons weten waar er problemen zijn

- aanleg van vluchtheuvels kan qua uitzicht beter (citaat: het werd hier simpel opgelost met een kwak beton).

Stadsbestuur : toegegeven dit kon beter

- aanleg / vernieuwing kerkplein. Stand van zaken?

Stadsbestuur : werken zijn gepland om dit najaar te starten. Er diende natuurlijk rekening gehouden te worden met Woumen kermis in september.

- is er een mogelijkheid om budgetten te krijgen om enkele nieuwe speeltoestellen aan te kopen voor het speelplein in Woumen? Het oudercomité kan met hun inkomsten (schoolfeest en Kadeekes Zwierezwaai) amper om de 5 jaar een kleine investering doen in één klein speeltoestel.

Stadsbestuur : stel een voorstel op en we kijken wat we kunnen doen. Dit moet kunnen. Er dient rekening te worden gehouden met het (semi)openbaar karakter van het speelplein.

- groenaval gratis naar containerpark werd reeds eerder beloofd maar het kwam er niet van. Waarom?

sp.a zegt dat dit nu pas in hun programma werd opgenomen waarop Vlaamse Belang repliceerde dat zij dit vroeger reeds vanuit de oppositie hadden aangevraagd.

- andere deelgemeenten kregen private verkavelingen met geen of amper sociale woningen terwijl men in Woumen een verkaveling plant met enkel en alleen sociale woningbouw (de volle 100%).

Stadsbestuur : administratief niet mogelijk om deze verkaveling te mixen met private verkaveling gezien de grond op de plannen (technisch) rood/wit staat ingekleurd i.p.v. rood.

Die avond werden ook nog de politieke kandidaten voorgesteld uit Woumen.

We onthouden hier o.a. dat er één kandidaat de bewoners opriep om te stemmen op een kandidaat uit Woumen zodat ons dorp ook zijn vertegenwoordiging zou hebben in het volgende beleid.

Tijdens de pauze en op het einde van de thema-avond konden de dorstigen genieten van een fris drankje waarbij zelfs het eerste drankje een traktaat was van stad Diksmuide. Als afsluiter werd er onder de aanwezigen nog wat gezellig nagepraat.

Fotoalbum (klik hier)

"Voor u gelezen in de krant !"

* Politici beloven nieuw OC

Weergeven Downloaden

* Verkiezingsdebat afgesloten zonder vragen

Weergeven Downloaden