Overspilningsudstyr

20.000 kr. til etablering af overspilningsudstyr i forbindelse med digitalisering af videooptagelser med traditionel dansk folkemusik.

Folkemusikarkivet i Rebild (bestående af museets eget arkiv + Hogagerarkivet) har stor betydning for de forskere og projektgrupper, der arbejder med den danske musikalske folkekultur, det være sig spillemandsmusik, dansetradition, visesang og de miljøer og sociale sammenhænge der kendetegner aktørerer før og nu indenfor dansk musikalsk folkekultur.

Efter lukningen af Folkemusikcenteret i Hogager 2006 blev centerets arkiv med bl.a. over 4000 lydoptagelser med traditionel dansk folkemusik o.1960 — 2005 overført til museet i Rebild. Arkivet omfatter også bibliotek, nodebøger, teknisk udstyr m.v. – men også en spændende samling af video-og filmoptagelser fra alle årene. Der er påbegyndt digitalisering af lydbåndssamlingen, hvor der er digitaliseret udvalgte emner, samt samtlige optagelser fra 1972- 1974.

At Rebild skulle rumme arkivet kædes også sammen med at der i og omkring museet eksisterer og har eksisteret et levende folkemusikmiljø siden 1951. Museet har 60 års jubilæum i år.

Tiden efter overflytningen til Rebild har omfattet organisering af arkiv arbejdet samt etablering af en fond, der formelt ejer Hogagerarkivet. Fonden Hogager er oprettet med start fra 2010, og har til formål udover at være den formelle ejer af Hogagerarkivet, at skabe øget interesse for arkivet, samt søge at skaffe et større økonomisk driftsgrundlag. Fondsstyrelsen består af repræsentanter fra de landsdækkende folkemusikorganisationer: Folkemusikhusringen, Folkemusiksammenslutningen og Spillemandskredsen. Derudover Konservatoriet i Odense, Spillemands-Jagt og Skovbrugsmuseet og en støttekreds. Den primære drift af arkivet er via en samdriftsaftale overdraget til museet i Rebild, både det regulære arkivarbejde, samt servicering af arkivets brugere. Der har pt. ikke været muligt at skaffe ekstra driftsmidler til folkemusikarkivet, udover den sum der er bundet i fondsdannelsen, ca. 50.000 h, resten af fondsgrundlaget er samlinger, maskiner, bibliotek, forlaget m.v. (se bilag). Arkivarbejdet er startet op med digitalisering af den store lydbåndssamling, sådan at brugersamlingen efterhånden bliver digital. Af udvalgte emner der er digitaliseret kan nævnes Peter Spillemand samlingen fra Vestjylland, samt samtlige bånd fra 1972-1974. Det var muligt at indkøbe teknisk udstyr til dette arbejde med støtte fra det tidligere Hogagercenter og sponsorering fra Rebild Spillemandslaug. Selve arbejdet udføres ved frivillig arbejdskraft. Et af problemerne i dette arbejde er selve afspilningsudstyret, bestående af et broget antal ældre spolebåndoptagere, der skal holdes kørendes, og hvor det bliver sværere og sværere at skaffe service og reservedele.

Det er nu museets hensigt at søge etableret udstyr til digitalisering af arkivets filmoptagelser, primært videooptagelser med også enkelte endnu ældre film.

Hogager arkivets samling af film og videobånd består af 330 bånd, optaget i perioden 1981 – 2003. De ældste af optagelserne er i umatic format, og andre ældre videoformer – medens den nyere del er på VHS, Af ældre film kan nævnes optagelser med Sørensen familien, Vestjylland - Peter Spillemand familien – Æ Tinusser - danse optagelser fra Danmark og Færøerne - Evald Thomsen –Gyda Hougård fra Sejrø – Musik og dans i Thy – Himmerland - majstænger – visesangeren Anna Bjerregård fra Vendsyssel – Nikoline Lillelund o.m.f.

Museets arkiv rummer en stor samling videobånd – ca. 1500 – hvoraf mange er med lokal folklore, spillemænd, gårdsangere, ringridning m.v. Dele af denne samling er optaget på ældre systemer som betamaks m.v.

Der er flere væsentlige begrundelser for dette projekt, dels selvfølgelig den bevarende – og dels muligheden for at få nogle af filmene redigeret sådan at de kan indgå i formidlingsmæssige sammenhænge. En begrundelse er også at det haster med digitaliseringen, idet det begynder at blive et problem at have relevant afspilningsudstyr til rådighed, maskiner der kan køre med betamaks og umatic bånd. Museet råder over sådanne maskiner men med behov for renovering og eftersyn.

Der er behov for indkøb af en rummelig computer til lagring af båndene, skærm og tastatur – studie movieboks – redigeringsprogram – ekstra harddiske - samt midler til at istandsætte og renovere afspilningsudstyr.