Folkemusikarkiv

10.000 kr. til reparation og vedligeholdelse af overspilningsudstyr, PR-materiale, møder.

Bevilling som støtte i forbindelse med opstart af folkemusikarkiv Hogager, og samkøring med museets folkemusikarkiv. Arkivsamlingerne har stor betydning for de forskere og projektgrupper, der arbejder med den danske musikalske folkekultur, det være sig spillemandsmusik, dansetradition, visesang og idet hele taget de miljøer og sociale sammenhænge der har kendetegnet aktørerne indenfor dansk musikalsk folkekultur.

Folkemusikcenter Hogager lukkede 1/1 2006 og sammen med centeret dets arkiv med mere end 4000 lydoptagelser med traditionel dansk folkemusik 0.1960 - 2005. Det tidligere statens Musikråd (nu Kunststyrelsen) fjernede driftsgrundlaget for centeret, en årlig bevilling på ca 700.000 kr. Derudover bidrog Holstebro kommune med lokaler i Hogager Gl. Skole. Centeret havde igennem årene været et mødsted for de traditionelle folkekunstnere og forskerne. En sand strøm af udgivelser og aktiviteter har kendetegnet arbejdet i folkemusikcenteret igennem tiden.

Efter lukningen stod centerets bestyrelse med en arkiv samling, bibliotek og teknisk udstyr som skulle have en ny fremtid. Efter flere forhandlinger enedes man om at arkiv med tilhørende samlinger skulle flyttes til Himmerland, for at blive en del af aktiviteterne omkring Spillemands-Jagt og Skovbrugsmuseet. Her findes i forvejen et folkemusikarkiv, og museet har igangværende visionsplaner for en udbygning der bla.. skal rumme arkiveet. Derudover blev det værdsat at der er et levende folkemusikmiljø i Rebild, der har eksisteret i over 50 år.

Arkivet opbevares nu i kælderlokaler på to af Rebild Kommunes skoler, hvor lydbåndarkivet nu er opstillet og kan bruges af interesserede - i henhold til vejledning fra museet.

Der arbejds på to fronter. Dels en nyorganisering af baglandet for arkivet, og dels en praksis for en servicering af arkivet brugere, indtil en mere permanent etablering kan finde sted i nye og egnede lokaler. Med hensyn til organisering skal der etableres en fond der kommer til at udgøre det formelle grundlag for arkivet. Der vil her blive udpeget en styrelse repræsenterende brede lag af det danske folkemusikmiljø, eks. Folkemusikhusringen, Spillemands-kredsen, Konservatoriet i Odense m.fl. Den praktiske drift af arkivet skal varetages af Spillemands-Jagt og Skovbrugsmuseet, i henhold til en samdriftsaftale mellem fond og arkiv. Der er påbegyndt en praksis hvor museet allerede nu serviserer potentielle brugere. Det sker ved kopiering af aktuelle lydbånd til digitale medier, sådan at de originale bånd ikke slides, men efter digitalisering opbevares som den grundlæggende arkivsamling. medens brugersamlingen er digital. Denne proces inddrager brugeren i digitaliseringen af samlingen, sådan at originalbåndene kræves digitaliseret inden kopier udskrives til diverse projekter. Museet har igangsat denne servisering uden at have et økonomisk grundlag for de praktiske udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og brug af teknisk udstyr. Takket være midler fra det tidligere center og sponsoreringer fra eks. Rebild Spillemandslaug, er der indkøbt digitaliseringsudstyr, og arbejdet er i gang.

Rebild, Hogager-samlingen - En opsummering af argumenterne for at bevare, varetage og placere Hogager-samlingen på Rold Skov Museerne.

Folkemusikarkivet - Hogager samlingen - Det er muligt at få adgang til Hogager-samlingen på Rold Skov Museerne.

Dokumentation, bilag - Eksempler på dokumentation af anvendelse af bevillingen. Her: bilag på udgifter til reparation af It-udstyr.