D.T.S. Bjerregaard

Jylland.

Uddrag fra Vor Tids Danske Musikere & Tonekunstnere, Forlaget Vort Land, København 1937, 14. hæfte, side 544.Musikdirektør Ditlev Trappe Saugmann Bjerregaard, der fødtes den 21. August 1852 i Højbjerg og døde 19. Marts 1916 i Kjellerup, havde lært sig selv at spille talrige Instrumenter og havde en medfødt Sans for Musikteori. Som Komponist havde han en umaadelig Produktion, idet han skrev op imod 1500 forskellige Ting, hovedsagelig Dansemelodier. Han udgav en stor Del af sine Arbejder paa eget Forlag. 1878 udkom hans første Samling Kompositioner, i alt 76 Hefter, udelukkende Dansemusik, endvidere 6 Hefter for Blæserinstrumenter og en Del Duetter og Kvartetter. Han samlede en stor Del af de gamle Folkedansemelodier, men naaede kun at faa udgivet to Hefter.