Sygdom og død

- Bo Skjærbæk, oktober 2016

Kjellerup Venstreblad

Mandag den 17. april 1916 (side 3 nederst til venstre, notits under Kjellerup):

Musikdirektør Bjerregaard, Kjellerup, blev i Lørdags pludselig syg og Symptomerne tydede paa, at Sygdommen var Tarmslyng. Dette har dog næppe været Tilfældet, idet han, skønt endnu stærkt lidende, synes at være i bedring.

Onsdag den 19. april 1916 (side 3 nederst til venstre, notits under Kjellerup):

Det blev Døden

Musiker Bjerregaard, der, som tidligere meddelt, blev pludselig syg i Lørdags og Mandag ført til Sygehuset i Viborg, hvor han blev opereret for en Byld i Maven, er i Dag afgaaet ved Døden.

Onsdag den 26. april 1916 (side 3 midt på, under Kjellerup):

Musikdirektør Bjerregaards Jordefærd

Atter i Gaar samledes en Mængde Mennesker, ikke alene fra Kjellerup, men ogsaa fra Oplandet. Det var Musiker Bjerregaard, som skulde stedes til Jorde. Ogsaa til denne Baare var sendt en overvældende Mængde Kranse, og det store Ligfølge, som samledes ved Sørgehuset, var et synligt Vidnesbyrd om, hvor afholdt Bjerregaard var. Medlemmer af Rødkjærsbro-Kjellerup Musikforening var til Stede og dannede et Musikkorps. Efter Salmen ”Naar mit Øje er lukt” talte Pastor Johansen over Ordene: ”Lader de smaa komme til mig”. Efter Salmen ”Kirkeklokke, ej til Hovedstæder” bragtes Bjerregaards Kiste til Kirken. Paa vejen hertil spillede Musikkorpset J.P.E. Hartmanns Sørgemarch.

I Kirken, der blev fyldt til Trængsel, talte Pastor Johansen over Ordene ”Paakalder Herren”. Henholdsvis for og efter blev sunget: "Tænk, naar engang den Taage er forsvunden” og ”Dejlig er Jorden”.

Kjellerup Avis

Onsdag den 19. april 1916:

Dødsfald.

Musikdirektør Saugmann Bjerregaard i Kjellerup er i Dag afgaaet ved Døden. For et Par Dage siden følte han sig pludselig syg med Symptomer paa Tarmslyng. Han blev saa i Forgaars ført til Sygehuset i Viborg og straks opereret. Det viste sig under Operationen, at det var en indvendig Byld, han led af, og at Tilstanden var haabløs. I Dag er han afgaaet ved døden. Bjerregaard har i en meget lang Aarrække været Musikdirektør i Kjellerup, og det Bjerregaard’ske Orkester, der var ret betydeligt, 10 a 12 Mand, har præsteret saa at sige den Orkestermusik, der er hørt her paa Egnen i de sidste 25 Aar eller mere. Ud over sin Musikvirksomhed var Bjerregaard en stille Hjemmets Mand, der ikke tragtede efter offentlige Hverv, men søgte en Glæde i sin Familjes Kreds. Han var Taksator for Grundejerforeningen. Han vil blive savnet i Kjellerup og Egnen her omkring.

For en god ordens skyld vedlægges kopi af de originale avisartikler og annoncer.