Ծնած է 1961ին, Պէյրութ, Լիբանան։

Նախնական ուսումը ստանալէ ետք Ազգ. Կիլիկեան Վար­ժարանէն, յաճախած է Պէյրութի Հայ Աւետարանական Գոլէ­ճը։ Համալսարանական ուսումը շարունակած է Հայկազեան Հա­մալսարանի մէջ, հետեւելով պատմաբանասիրութեան ճիւ­ղին, զոր աւարտած է 1984-ին։ Նոյն մասնագիտութիւնը շարունակած է Թորոնթոյի Համալսարանին մէջ, Քանատա։

Երկար տարիներ գործօն մասնակցութիւն բերած է Հայց. Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու Միութեան (ՀԵՀՈՄ), Համազ­գային Մշակութային Միութեան ու միջ-եկեղեցական շարժումին։ ՄՏԿԿ Դպրեվանքէն ներս դասա­ւան­դած է ուսողութիւն եւ անգլերէն լեզու։

Գրական գործունէութիւնը սկսած է ուսանողական տա­րինե­րուն։ 2003-ին, հրատարակած է ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԱՆԾԱՆՕԹԸ բանաստեղծութիւններու առաջին հատորը։ 2008-ին, ԴԱՐԱՍԿԻԶԲԻ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ-ը, 2012ին, ԽԵՆԹ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԹԱՓԱՌՈՒՄՆԵՐ ը։ 2018-ին, Երեւանի մէջ լոյս տեսած է ԵՐԱԶԷՆ ԱՆԴԻՆ բանաստեղծութիւններու զոյգ հատորներ, որ կը ներառէ հրարարակուած թէ անտիպ նոր թէ հին բանաստեղծութիւններու ամբողջական շարքը, Փրոֆ. Երուանդ Տէր Խաչատուրեանի խմբագրութեամբ եւ յառաջաբանով։ 2023-ին, լոյս կը տեսնէ ԵՐԱԶԷՆ ԱՆԴԻՆ Գ. Հատորը, կրկին Երեւանի մէջ:

 Աշխատակցած է ‘’ԲԱԳԻՆ’’, ‘’ԿԱՄԱՐ’’ գրական պարբերաթերթերուն, ‘’ԱԶԴԱԿ’’, ‘’ԱՐԱՐԱՏ’’ եւ ‘’ԶԱՐԹՕՆՔ’’ օրաթերթերուն "ԱՐԾԻՒ" ամսաթերթին եւ ‘’ՆԱՅԻՐԻ’’ երկշաբաթաթերթին։ Գրողներու Համահայկական Զ. Համաժողովին ընտրուած է Հայաստանի Գրողներու Միութեան անդամ։ Խմբագրական եւ թարգմանական գործեր կատարած է. 1983ին, խմբային թարգմանութեամբ, անգլերէն բնագրէն հայերէնի թարգմանած ու հրատարակած է Ճպրան Խալիլ Ճպրանի ՄԱՐԳԱՐԷՆ երկը, հեղինակին ծննդեան 100ամեակին առիթով։ 1986ին, ՀԵՀՈՄ-ի նախաձեռնութեամբ, խմբագրած է Ռուբէն Սեւակի ԵՐԿԵՐը, ընդարձակ մատենագիտութեամբ մը։ 1988ին, հրատարակած է Յուշամատեան ՀԵՀՈՄ-ի 25-ամեակի հատորը, կրկին ՀԵՀՈՄ-ի նախաձեռնութեամբ։

1998-էն 2023 վարած է Մեծի Տանն կիլիկիոյ Կաթողի­կո­սարանի դիւանապետի պաշտօնը։ Ամուսնացած է Իրմա Գապաքեանի հետ. ունին երեք զաւակներ։

Ներկայիս հաստատուած է Թորոնթօ, Քանատա:


khatchigdedeyan@yahoo.com

Copyright  2022   Հրատարակութեան պարագային, նշել հեղինակը եւ աղբիւրը: