Forslag til investeringsbudsjett

Idrett og friluftsliv

Prioriteringer

Innenfor forslag til ramme for området er det ikke mulig å innfri periodemålene og alle politiske vedtak. I forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 har rådmannen derfor gjort noen prioriteringer. Disse gjøres ut fra de overordnede periodemålene for området, men andre forhold kan også spille inn. Bystyret behandlet 15. juni sak 98/17; Investeringer innenfor idrettsområdet - vedtatte prosjekter og prioriteringer framover og sak 99/17; Plan for utbygging av Granåsen. Sakene har vært førende for rådmannens arbeid med investeringsbudsjettet for perioden.

Rådmannen har ikke funnet rom for å prioritere midler til en helhetlig reguleringsplan for Eberg idrettspark, der framtidig skolebehov, adkomst og parkering for både skole, idrettsanlegg og andre aktivitetsanlegg innenfor området utredes. Det er ikke prioritert midler som del av idrettsområdet til idrettshall ved Nidarvoll/Sunnland skole og idrettshall på Ugla. Rådmannens vurdering er at idrettshallene må ses i sammenheng med prioriteringer innenfor skoleområdet. Skolebehovsplan Trondheimsskolen 2020-2035 behandles av bystyret 31. august 2017.

Bystyret bevilget i sak 79/17; Årsoppgjøret 2016 4,5 millioner kroner til kunstgressløftet. Rådmannen vil legge fram sak høsten 2017 om fordeling av midlene. I forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 har ikke Rådmannen funnet rom for å prioritere en videreføring av kunstgressløftet.

Forslag til investeringsbudsjett 2018-2021

Tabell 16-4 viser rådmannens forslag til investeringer i idrett og friluftsliv for perioden 2018-2021. En detaljert oversikt over rådmannens forslag til investeringer og finansiering for 2018 er gitt i kapitlet Forslag til investeringer og finansiering i 2018-2021.

I investeringsbudsjettet for 2018 foreslår rådmannen at det avsettes 209,7 millioner kroner til idrettsformål, 14,4 millioner kroner til friluftslivstiltak og 4 millioner kroner til nærmiljøanlegg.

Turveger og turstier

Det er over flere år bevilget 0,9 millioner kroner årlig til utbedring og utvikling av stier og turveger i bebygde områder. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen, og øke den til en million kroner fra 2020.

Badeplasser – infrastruktur

For å kunne gjennomføre investeringsplan for badeplasser (jamfør f-sak 212/14), foreslår rådmannen å videreføre årlig bevilgning på 1,5 millioner kroner ut perioden.

Friluftsliv, gjennomføring av sti- og løypeplanen

Rådmannen foreslår den årlige bevilgningen på to millioner kroner til oppfølging av sti- og løypeplanen videreført; økende til 2,2 millioner kroner i 2021.

Hammersborg parkeringsplass og skiløype

Tidligere kostnadsberegninger for opparbeiding av p-plass og skiløype på Hammersborg har vært grove estimater. Nye beregninger viser at estimatene har vært for lave. Rådmannen foreslår å sette av to millioner kroner i handlings- og økonomiplan 2018-2021 til dekning av forventet merkostnad ved prosjektet i forhold til opprinnelig kostnadsestimat.

Etablering av p-plassen og skiløype er forankret i reguleringsplan for området, vedtatt av bystyret i sak 115/13. Rammetillatelse er gitt for både p-plass og skiløype. De rettslige forholdene knyttet til bruken av parkeringsarealet ventes avklart i løpet av tidlig høst 2017, slik at arbeidet med opparbeiding av skiløype og p-plass kan igangsettes høst 2017.

Nærmiljøanlegg

Det er et vedvarende behov for etablering av nærmiljøanlegg, spesielt skateanlegg og anlegg for sykling. For 2018 planlegges det å opparbeide et større aktivitetsanlegg til bruk for ulike idretter. Rådmannen legger høsten 2017 fram sak om bruk av nærmiljømidler 2017 og planlagt bruk 2018, jamfør formannskapssak 296/16. Det foreslås fire millioner kroner årlig til formålet.

Erverv friområder

Det anslås et kontinuerlig behov for midler til erverv av friområder. Arbeidet videreføres i samme omfang som i gjeldende økonomi- og handlingsplan. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på en million kroner til dette formålet økende til 1,1 million kroner fra 2020.

Dalen park

Formannskapet behandlet 19. april 2017 Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020 Organisering av arbeidet, finansiering og prioriteringer under gjennomføring av programmet (sak 93/17). I saken omtales Dalen park i et eget notat vedlagt saken. Gjenstående detaljprosjektering og opparbeidelse av parken er anslått til 10,1 millioner kroner. Rådmannen foreslår å bevilge dette beløpet fordelt på 2018 og 2019. 8,6 millioner kroner av dette finansieres av statlige tilskuddsmidler.

Treningsapparater i friområder og parker

I tråd med vedtak i f-sak 212/12 har kommunen etablert treningsapparater på friområder flere steder. I samarbeid med arkitektstudiet på NTNU har Trondheim kommune utviklet prototypen av en trimstasjon i tre, som utplasseres ved Djupvika. Erfaringene med dette avgjør om kommunen vil etablere lignende andre steder. Det anslås et behov på 0,5 million kroner per år frem til og med 2019 for etablering av treningsapparater i parker og friområder noe rådmannen foreslår å legge inn.

Lade idrettspark, utbygging

Utbyggingen av Lade idrettspark er i gang, i tråd med flere vedtak i bystyret og formannskapet - sist gjennom reguleringsplan for området, vedtatt i b-sak 52/17. Rammer for prosjektet er vedtatt gjennom gjeldende handlings- og økonomiplan. Rådmannen tar sikte på å starte bygging av ny driftsstasjon og tilrettelegge for bygging av idrettsbygget til SK Trondheims - Ørn i løpet av høsten 2017. Av beregnet totalkostnad på 96 millioner kroner er det tidligere bevilget 12,4 millioner kroner. Rådmannen foreslår å legge inn de resterende 83,6 millioner kroner fordelt på 42,6 millioner kroner i 2018 og 41 millioner kroner i 2019.

Lade idrettspark, utendørs tennisbaner

Rammer for etablering av utendørs tennisbaner i Lade idrettspark er vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan. Rekkefølgekravene er vedtatt i b-sak 52/17. Tennisbanene ligger som byggetrinn 2 på Lade, og byggestart planlegges i løpet av 2018. Av beregnet totalkostnad på 10 millioner kroner er det tidligere bevilget 5 millioner. Rådmannen foreslår å legge inn de resterende 5 millioner kroner i 2018.

Leangen bydelshall

Ved behandling av handlings- og økonomiplan 2017-2020 bevilget bystyret 35 millioner kroner til bygging av ny permanent hall på Leangen, som erstatning for plasthallen. Basert på de signaler som er fremkommet så langt, anslås realistisk kostnadsramme å være i størrelsesorden 50-55 millioner kroner. Rådmannen foreslår derfor å legge inn ytterligere 15 millioner kroner til Leangen bydeshall i 2018.

Husebybadet, rehabilitering

Formannskapet behandlet 20. september 2016 sak 212/16 om rehabilitering av Husebybadet. De økonomiske rammene for arbeidet er vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan. Rådmannen gjennomfører en konseptvalgutredning som skal være grunnlag for videre prosjekteringsarbeid og endelig investeringssak til bystyret i 2018. Av beregnet totalkostnad på 70,2 millioner kroner er det tidligere bevilget 5 millioner kroner. Rådmannen foreslår å legge inn de resterende 67,2 millioner kroner fordelt på 2018 til 2020.

Rekkefølgekrav haller

I tråd med vedtak i f-sak 206/16 foreslår rådmannen å legge inn midler i 2018 til rekkefølgekrav for flerbrukshallen på Flatåsen. Rådmannen foreslår også å sette av midler til rekkefølgekrav for bygging av Sjetnehallen, og eventuelt andre nye haller. Det er ikke foretatt beregninger av konkrete kostnader, og rådmannen kommer tilbake til dette når kostnader er vurdert og rekkefølgekrav er sett i sammenheng med skoleutbygging der det er aktuelt.

Av anslått totalkostnad på 30 millioner kroner er det tidligere bevilget 7 millioner kroner. Rådmannen foreslår å legge inn de resterende 23 millioner kroner fordelt på 15 millioner kroner i 2018 og 8 millioner kroner i 2019.

Skiarena øst - utredning og reguleringsarbeid

Sju idrettslag på østsida av byen har inngått et samarbeid, forankret i en intensjonsavtale, om en felles etablering av et skianlegg i Strindamarka. I Plan for idrett og fysisk aktivitet er det et mål å etablere treningsanlegg og arena for ski på østsiden av byen innen 2020. Basert på en utredning av ulike lokaliseringsalternativer,utført av idrettslagene selv, har rådmannen laget en rapport med forslag til endelig lokalisering av anlegget. Rådmannen vil fremme sak om lokalisering av næranlegg øst for formannskapet høsten 2017. I sak 98/17; Investeringer innenfor idrettsområdet", vedtok bystyret at grunnerverv og utarbeidelse av reguleringsplan skal skje i regi av Trondheim kommune, og at bygging av løyper, samt drift av anlegg skal skje i regi av idrettslagene. Rådmannen foreslår i denne omgang å sette av en million kroner fordelt på årene 2017 og 2018 til utrednings- og reguleringsplanarbeidet.

Sandvolleyballbane, Lade idrettsanlegg.

En ekstra sandvolleyballbane ved Lade idrettsanlegg står på 2. plass på Idrettsrådets prioriteringsliste. Det vil da være til sammen tre baner, som skal brukes i organisert idrettssammenheng der tiden fordeles av idrettskretsen. For å unngå at Ladeanlegget blir en byggeplass i for mange år, foreslår rådmannen å legge inn 0,3 millioner kroner til sandvolleyballbane i 2018.

Pitch for cricket, Lade idrettsanlegg

Bystyret ba i sak F0 6/17; Interpellasjon - Crickettilbud i Trondheim om at rådmannen utreder muligheten for å etablere en pitch for cricket i Lade idrettspark. Cricket er en voksende idrett i Norge, og i Trondheim var det 7 klubber ved utgangen av 2016. Cricket står også på 2. plass på Idrettsrådets prioriteringsliste. Rådmannen vurderer det som mulig å etablere en pitch for cricket i Lade idrettspark, uten at dette går på bekostning av annen aktivitet. Løsningen som foreslås vil ikke gi cricket en fullskala bane, men det vil kunne spilles kamper der og i tillegg være et fullgodt treningsanlegg. Rådmannen foreslår å legge inn 0,5 millioner kroner til formålet i 2018.

Tursti langs Nidelva til Klæbu og skiløype fra Tiller-Vassfjellet

I intensjonserklæringen mellom Trondheim og Klæbu kommuner er det enighet om at det skal etableres en helhetlig trase langs hele Nidelva og en skiløype fra Tiller til Vassfjellet. Samlede kostnader for dette er anslått til 24,5 millioner kroner.

Trondheim og Klæbu vil motta 35 millioner i engangsstøtte i 2017 for å dekke kostnader knyttet til kommunesammenslåingen. Den nye kommunen vil i tillegg motta 30 millioner kroner i reformstøtte i 2020. Foreløpige beregninger indikerer at det ikke er rom for å finansiere turstien og skiløypa med statsmidlene, og rådmannen foreslår derfor å legge inn investeringsmidler til disse prosjektene.

Av anslått kostnad på 12 millioner kroner til tursti langs Nidelva til Klæbu foreslår rådmannen å finansiere 3 millioner kroner av de med allerede bevilgede midler til turstier og løyper; jfr sak om Årsoppgjøret 2016, sak 79/17. De resterende 9 millioner kroner foreslår rådmannen å fordele likt på 2019 og 2020. Skliløype fra Tiller til Vassfjellet er anslått til å koste 12,5 millioner kroner, og rådmannen foreslår å legge inn midler til det fra 2018 og utover i perioden.

Utbygging i Granåsen

Bystyrets vedtak i sak 99/17; Plan for utbygging av Granåsen har vært førende for rådmannens forslag til investeringsbudsjett for utbyggingen i Granåsen.

I tråd med bystyrets vedtak vil rådmannen høsten 2017 legge fram sak som beskriver prosjektene i fase 1, inkludert:

 • alternativvurdering mellom rulleskiløype øst og rulleskiløype Høgåsen
 • mulig skytehall, samt muligheter for annen bruk av aktuelt område
 • gjennomføring av mindre og mellomstore arrangement
 • infrastrukturkostnader, tempo på utbedring av infrastruktur og gjennomføring av reguleringsplanene.

Ny Smistad bru

Eksisterende bru er i dårlig forfatning og for smal for internasjonale konkurranser. Ny bru, foreløpig beregnet til 21,1 millioner kroner, etableres og vil også koble sammen eksisterende rulleskitrase med ny planlagt rulleskitrase øst i anlegget. Ny planlagte bru har en bredde på 18 meter, som er et krav fra FIS og en forutsetning for å kunne arrangere allerede tildelte Mid-Scandinavian tour i 2020. Rådmannen foreslår å legge inn investeringsmidler med 21,1 millioner kroner i 2018.

Rulleskiløype øst

Plan for rulleskiløype på østsiden av Smistadveien ble presentert første gang i 2011/12 av de lokale ski- og skiskyttermiljøene. Planen er nå bearbeidet slik at rulleskiløype sees i sammenheng med traseer for langrennsløypene (vinter). Dette er gjort sammen med brukergrupper for langrenn og skiskyting samt rådgivere for VM Trondheim 2023.

Den planlagte løypen er 4,1 km lang og vil være viktig for skiløperne både ved Heimdal videregående skole, i klubbene og for mosjonister. Rulleskiløype øst bindes sammen med eksisterende løype (2,5 km) og gir en god sommertreningsløype for langrenn- og skiskyting. Denne er foreløpig beregnet til 16,6 millioner kroner som rådmannen foreslår å legge inn i 2018.

Snøproduksjon øst

For å sikre stabile skiforhold gjennom vinteren er snøproduksjonsanlegg en forutsetning. Granåsen har i dag et manuelt anlegg som forsyner 2,5 km-løypene samt hoppbakkene. Dette anlegget trenger oppgradering og det må utvides.

Et moderne snøproduksjonsanlegg har høy grad av automatisering som muliggjør maksimal utnyttelse av døgnene med minusgrader. Et stadig mildere klima stiller krav til nye metoder for å sikre skiløyper og en kombinasjon av kunstsnø, lagret snø og natursnø er nødvendig.

Granåsen øst er sentralt i løypenettet i Granåsen og er derfor en hensiktsmessig lokalisering av et snøproduksjonsanlegg. Rådmannen foreslår å legge inn investeringsmidler med 18,6 millioner kroner i 2018.

Infrastruktur øst

Infrastruktur øst inkluderer oppgradering av strøm, fiber med mer til snøproduksjon og mediaproduksjon. I tillegg er lys langs hele traseen på 4,1 km inkludert. Dette er foreløpig beregnet til 13,3 millioner kroner som rådmannen foreslår å legge inn i 2018.

Arenabygg langrenn

Eksisterende bygg er i dårlig forfatning og rives. Nytt bygg etableres i forlengelsen av eksisterende toppidrettssenter.

Arenabygg langrenn skal inneholde rom egnet for avvikling av konkurranser på alle nivåer, sommer og vinter. Det er lagt stor vekt på sambruk i bygget og høy utnyttelsesgrad både på dagtid og kveldstid. Arrangement av ulike typer er en viktig premissgiver for utforming av bygget. Fasiliteter for større idrettsarrangement (hovedvekt på nordiske grener og skiskyting) er betydelig vektlagt i utformingen. I de samme arealene er behovene til hovedbrukere i hverdag tilfredsstilt. Disse er per i dag planlagt å være Trondheim bydrift, Sør-Trøndelag skikrets og Trondheim kommunes Frisklivssentral/FLM. På ettermiddags- og kveldstid tar idretten og klubbene over bruken av bygget, med tilgang til de arealene som passer deres behov.

Etablering av nytt arenabygg er foreløpig beregnet til 78 millioner kroner. Rådmannen foreslår å legge inn investeringsmidler med 10,4 millioner kroner i 2018 og 67,6 millioner kroner i 2019.

Utomhus arenabygg langrenn

Terreng må bearbeides for å skape et helhetlig anlegg omkring nytt arenabygg langrenn og eksisterende toppidrettssenter. Ny adkomst fra Smistadveien etableres og parkeringsplasser tilpasses ny løsning. I området mellom nytt arenabygg langrenn og Toppidrettssenteret lages kjørbar adkomst til skistadion. Det etableres belysning for hele området samt enkle fasiliteter som benker for allmennheten, spylepunkt for bydrift og lignende.

Rådmannen foreslår å legge inn 8,5 millioner kroner i investeringsmidler i 2019.

Litjåsen

Følgende momenter er inkludert i planleggingen av Litjåsen:

 • Flytting av standplass for skiskyting for å få fylle internasjonale krav til størrelse på stadion for langrenn og skiskyting
 • Etablering av skibru (bredde 18 meter) som binder skistadion og Litjåsen sammen
 • Utvidelse av løypetrasé på enkelte punkter i henhold til krav fra internasjonale forbund for langrenn og skiskyting.
 • Etablering av snøproduksjonsanlegg
 • Etablering av rulleskiløype i hovedtraseen rundt Litjåsen (ca 800 meter), asfaltering
 • Etablering av fiber, strøm og lysløype i hovedtraseen rundt Litjåsen (ca 800 meter)

Rådmannen foreslår å legge inn 19 millioner kroner i investeringsmidler i 2019 og 55 millioner kroner i 2020.

Granåsen vest

Følgende momenter er inkludert i planleggingen av Granåsen vest:

 • Utvidelse av øvre del av løyper på vestsiden av Smistadveien (som ikke er en del av dagens rulleskiløype)
 • Flytting av kulverter for å få plass til alle traseer og god flyt i løypene
 • Utvide snøproduksjonsanlegg slik at øvre del også dekkes
 • Utvide lysløype slik at øvre del også dekkes
 • Tilpasninger slik at stadionbredden blir økt

Rådmannen foreslår å legge inn investeringsmidler med 19,9 millioner kroner i 2019.

Rekkefølgekrav områdeplan

Områdeplan for Granåsen skisenter, sluttbehandling ble behandlet av bystyret 26. mai 2016 (sak 71/16). Detaljregulering av område tilknyttet fase 1 og 2 startet mars 2017. Anslag på kostnader for rekkefølgekrav i fase 1 er 140 millioner kroner. Rådmannen foreslår å legge inn 34 millioner kroner til sammen for 2018 og 2019 og 90 millioner kroner til sammen for 2020 og 2021, samt 16 millioner kroner til 2022.

Bygging av fotballhall/mediesenter

Ved behandling av sak 99/17; Plan for utbygging av Granåsen vedtok bystyret at etablering av fotballhall i Granåsen må framskyndes i forhold til tidligere planer. Bystyret ba rådmannen legge fram sak med utredning om fotballhall høsten 2017, samt avklare finansiering og framdrift med idrettslagene i området. Rådmannen planlegger å legge fram sak om fotballhall i løpet av våren 2018. Bygging av fotballhall/mediasenter er anslått til rundt 100 millioner kroner. Rådmannen foreslår å legge inn 50 millioner kroner i 2020 og 50 millioner kroner i 2021. Rådmannen anser det som sannsynlig at private investorer deltar i et spleiselag med kommunen for å få hallen etablert, og legger foreløpig inn et anslag på 65 millioner kroner i ekstern finansiering.

Ombygging av hoppbakker

Hoppbakkene i Granåsen er etter rådmannens vurdering i dårlig forfatning, og det må påregnes betydelige investeringer i anlegget. Dette gjelder både for at anlegget skal kunne brukes i hverdagen, men også for at Granåsen fortsatt skal kunne arrangere årlig WC i hopp samt et fremtidig VM. Foreløpige kostnadsanslag er grove, og rådmannen vil i tiden framover søke å avklare innhold og omfang av en ombygging for å redusere usikkerheten i kostnadsanslagene. Inntil videre foreslår rådmannen å legge inn 300 millioner kroner i 2019 og 2020 til ombygging av hoppbakkene i Granåsen.

Planlegging, utvikling, prosjektering og prosjektledelse

Planlegging av utbyggingen i Granåsen pågår. Så langt er ikke avklart hvor omfattende utbyggingen blir eller når de ulike prosjektene skal realiseres. Det må legges opp til en framdrift som gjør at det er mulig å arrangere et VM i 2023. Det betyr at anlegget i så stor grad som mulig må være ferdig til vinteren 2022 for et prøve-VM, som igjen medfører at utbyggingen bør være avsluttet sent høsten 2021.

Med dette som utgangspunkt foreslår rådmannen åtte millioner kroner hvert av årene i 2018 og 2019 for å fortsette planleggingen av prosjektet. Det er avgjørende for å lykkes med utbyggingen at det utredes tidlig nok til å sikre bygging av de anleggene.