Kultur og kirke

Rådmannen foreslår å styrke ordningen for kunst i offentlige rom, både på drifts- og investeringssiden. Arbeidet med rehabilitering av gjestekunstnerleilighetene og etablering av nye leiligheter på Lademoen kunstnerverksteder ferdigstilles i 2018. Den vedtatte styrkingen av tilskudd til profesjonell kunst og kultur og til kulturnæring opprettholdes. Rådmannen foreslår at driftstilskuddet til kirken og kirkegårder opprettholdes på nivå med snitt for ASSS-kommunene. Opparbeiding av nye gravplasser og utvidelse av eksisterende plasser fortsetter i takt med behov.

Mål for kultur og kirke 2018 - 2021

1. Trondheim - en internasjonalt anerkjent kunst- og kulturby

2. Trondheim – en rik, mangfoldig og inkluderende kulturby

3. Trondheim – en kulturby for barn og unge

4. Trondheim – en kunnskapsbasert kulturby

Les mer om mål for kultur og kirke

Tjenesteområdet gjelder:

  • Plan- og utviklingsarbeid innen kunst- og kulturområdet
  • Kulturenheten
  • Trondheim folkebibliotek
  • Tilskudd til kunst, kultur, kirkegårder, kirker og tros-og livssynssamfunn

I den kommende perioden vil flere større saker på kulturområdet komme til politisk behandling. Dette gjelder blant annet Kommunedelplan for kunst og kultur og rullering av Kommunedelplan for kulturarenaer.

Les mer om tjenester innen kultur og kirke i Trondheim.

Driftsbudsjett 2018-2021

Ordningen for kunst i offentlige rom ble etablert i 2002, og kommunen har siden den gang investert i kunst for cirka 170 millioner kroner. Rådmannen foreslår nå å styrke drift og forvaltning av ordningen, slik at kommunens verdier kan ivaretas på en forsvarlig måte.

På kirkeområdet foreslår rådmannen at driftstilskuddet til kirken og kirkegårder opprettholdes på nivå med snitt for ASSS-kommunene.

Les mer om rådmannens forslag til driftsbudsjett innen kultur- og kirkeområdet.

Investeringsbudsjett 2018-2021

Rehabilitering av gjestekunstnerleilighetene på Lademoen kunstnerverksteder, og etablering av nye leiligheter, igangsettes høsten 2017 og ferdigstilles i 2018.

Ordningen for kunst i offentlige rom ble etablert i 2002. Systemet som har blitt benyttet til registrering av kunsten legges ned, og rådmannen foreslår nå å bevilge midler til investering i et nytt system.

På kirkeområdet vil opparbeiding av nye gravplasser og utvidelse av eksisterende fortsette i takt med behovet.

Les mer om rådmannens forslag til investeringer for kultur- og kirkeområdet i perioden.