Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Budsjett 2018

Rådmannen foreslår et driftsbudsjett for 2018 på 13,8 milliarder kroner.

Rådmannen foreslår investeringer for 10,4 milliarder kroner i perioden 2018-2021.

De fire innsatsområdene klima og miljø, tidlig innsats, helhetlig ledelse og innovasjon og nyskaping ligger til grunn for arbeidet i perioden.

Klima og miljø

I forslaget til handlings- og økonomiplan 2018-2021 er det for første gang utarbeidet et eget klimabudsjett. Klimabudsjettet skal bidra til satsingen på grønn verdiskapning og utvikling av klimavennlig teknologi og levemåter i Trondheim.

Tidlig innsats

Jo tidligere et problem oppdages og innsats settes inn, desto større er sannsynligheten for en positiv utvikling og mulighet for å leve gode liv. Tidlig innsats rettes både mot personer, og kan også være fysiske tiltak som forebygger uheldige effekter av klimaendring, stimulerer til fysisk aktivitet eller etablerer møteplasser for inkludering.

Helhetlig ledelse

Ledelse er en forutsetning for å utvikle en kommune som er innovativ og omstillingsdyktig. Ledere har et helhetlig ansvar for fag, folk og penger på sitt område. I løpet av 2018 gjennomfører ledere på strategisk og operativt nivå en ledelsesutvikling for å styrke kommunens innovasjonsevne og attraktivitet.

Innovasjon og nyskaping

Ledelse av innovasjonsprosesser blir en større og mer naturlig del av lederansvaret i kommende periode. Innsatsen for å fremme innovasjon og omstilling kommer ikke innbyggerne til gode uten at dette arbeidet blir en naturlig del av plan- og styringssystemet til kommunen.