Home


OMMNA  MARIJA

Ittra marjana ta' kull xahrejn

maħruġa mill-kumitat djoċesan

tal-madonna ta' fatima - malta

biex twassal il-Messaġġ ta' Fatima


FL-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Id-devoti tal-Madonna jieħdu sehem fiċ-Ċenaklu Marjan:

· Quddiesa bl-omelija fuq il-Messaġġ ta’ Fatima; u

· Rużarju meditat quddiem Ġesù Sagramentat espost.

fl-4.00p.m., fid-Dar tal-Kleru, B’Kara


Il-Verġni Mqaddsa qalet lil Luċija:
"Ġesù jixtieq .... jagħmilni magħrufa u maħbuba.  Ġesù jrid iwaqqaf fid-dinja d-devozzjoni lejn il-Qalb Bla Tebgħa tiegħi.
Jiena nwiegħed is-salvazzjoni lil dawk kollha li jħaddnuha, u dawn l-erwieħ ikunu maħbubin minn Alla, u jkunu bħal fjuri mqiegħdin minni biex iżejnu t-tron Tiegħu."

"Ħares, binti, lejn Qalbi miksija bix-xewk li bid-dagħa u l-ingratitudni taghħhom, in-nies ingrati il-ħin kollu jinfduni bihom.  Għalinqas, inti pprova farraġni u għid li jiena nwiegħed li, waqt is-siegħa tal-mewt, ngħin bil-grazzji meħtieġa għas-salvazzjoni lil dawk kollha li, bil-fehma li jagħmlu tpattija għalija
fl-Ewwel Sibt tax-Xahar għal ħames xhur wara xulxin

iqerru,
jitqarbnu,
jgħidu ħames posti tar-rużarju, u
għal ħmistax-il minuta jagħmlulha kumpanija billi jimmeditaw il-misteri tar-Rużarju.

________________________________________________________________

Fl-ewwel dehra, l-Anġlu qal lir-ragħajja ż-żgħar biex jtolbu hekk:

Alla tiegħi, jiena nemmen fik, nadurak, nitma fik u nħobbok.  Nitolbok maħfra għal dawk li ma jemmnux fik, ma jadurawkx, ma jittamawx fik u ma jħobbukx.


Fit-tieni dehra ta’ l-Anġlu qalilhom:

“ ... Itolbu!  Itolbu ħafna! ... Offru bla heda talb u sagrifiċċji lill-Iktar Għoli!

Għamlu minn kull ma tistgħu sagrifiċċju, u offruh lil Alla bħala att  ta' tpattija għad-dnubiet li bihom Hu offiż, u bħala talba għall-konverżjoni tal-midinbin.  B'hekk intom tiġbdu l-paċi fuq pajjiżkom.  ... Qabelxejn, ilqgħu u stabru b'sottomissjoni t-tbatijiet li l-Mulej għad jibgħatilkom".


Meta l-Anġlu deher għat-tielet darba għallimhom din it-talba:

 L-iktar Imqaddsa Trinità, Missier, Iben u Spirtu s-Santu, nadurak profondament, u noffrilek il-Ġisem, id-Demm, ir-Ruħ u d-Divinità l-iktar għeżież ta’ Ġesù Kristu, preżenti fit-tabernakli kollha tad-dinja, bi tpattija għall-profanazzjonijiet, sagrileġġi u ndifferenza li bihom Huwa offiż.  U, għall-merti nfiniti tal-Qalb l-Iktar Imqaddsa Tiegħu, u tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija, nitolbok il-konverżjoni tal-imsejkna midinbin.”Att ta’ Tpattija lill-Qalb Bla Tebgħa ta' Marija

Verġni l-Iktar Qaddisa Marija u Ommna l-għażiża, waqt li turina qalbek imdawwra bix-xewk, simboli tad-dagħa u l-ingratitudni li bihom in-nies ingrati jħallsu lura l-għożża ta’ mħabbtek, inti tlabtna nfarrġuk u nagħmlu tpattija.

Malli nisimgħu t-tnehid tiegħek aħna nixtiequ nagħmlu tpattija lill-Qalb Bla Tebgħa u imnikkta tiegħek, li l-bnedmin ħżiena jinfdu bix-xewk ippuntat ta’ dnubiethom.

Aħna rridu b’mod speċjali nagħmlu tajjeb għad-dagħa kontra t-Tnissil Bla Tebgħa u l-Verġinità Mqaddsa Tiegħek.

Ħafna nies jiċħdu li inti l-Omm ta’ Alla u lanqas biss iridu jaċċettawk bħala l-Omm għażiża tal-bnedmin.  Oħrajn, li ma jistgħux joffenduk direttament, iferrgħu l-mibgħeda bla rażan tagħhom fuq ix-xbihat qaddisa tiegħek.  Aħna naraw ukoll lil min ifittex inissel indifferenza, stmerrija u saħansitra mibgħeda lejk, fil-qlub tal-bnedmin, speċjalment fil-qlub tat-tfal innoċenti.

Verġni l-Iktar Qaddisa, għarkupptejna f’riġlejk, aħna nixtiequ nuru n-niket tagħna għal dawn l-offiżi kollha u nwiegħdu li nagħmlu tpattija bis-sagrifiċċji, t-Tqarbin u t-talb tagħna, għad-dnubiet kollha ta’ dawn, uliedek ingrati.

Filwaqt li nagħrfu li aħna stess mhux dejjem nikkorrispondu ma’ dak li inti tistenna minna u lanqas ma nweġġħuk u nħobbuk bħala Ommna, aħna umilment nitolbuk taqlgħalna l-ħniena u l-maħfra ta’ dnubietna.

Aħna nitolbu għall-uliedek kollha, u speċjalment għalina stess, li nikkonsagraw ħajjitna kollha kemm hi lill-Qalb Bla Tebgħa tiegħek.  Aħna nittamaw li dik l-istess Qalb tkun il-kenn tagħna fit-taħbit u t-tentazzjonijiet tal-ħajja, u li tkun it-triq li twassalna għand Alla.  Ammen.


Att ta' Konsagrazzjoni lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija

Verġni Marija, Omm Alla u Ommna, aħna nikkonsagraw lilna nfusna lill-Qalb Bla Tebgħa tiegħek, f’att ta’ offerta sħiħa lil Mulej u billi nintelqu għalkollox f’idejh.

Minnek aħna nkunu mmexija lejn Kristu ibnek u l-iben il-waħdieni ta’ Alla, u minnu u bih inkunu mmexxija lejn il-Missier Etern tiegħu.  Aħna nimxu fid-dawl tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba sabiex id-dinja tista’ temmen li Ġesù huwa l-Mibgħut mill-Missier biex jagħtina l-Kelma Tiegħu u aħna, bħala l-ambaxxaturi Tiegħu, nwasslu l-għarfien u l-imħabba Tiegħu sa truf l-art.

B’hekk taħt il-ħarsien matern tal-Qalb Bla Tebgħa Tiegħek aħna nkunu poplu wieħed ma’ Kristu, mifdijin bil-mewt Tiegħu u xhieda tal-Qawmien Tiegħu, u minnu mmexxija lejn il-Missier għall-glorja tat-Trinità l-iktar Qaddisa li aħna naduraw, infaħħru u nbierku.  Ammen.

_____________________________________________________________________________


Għajnuniet: -


·  bibbjakattolka                          Bibbja

·  bibbjatestment il-qadim            Testment il-Ġdid

·  bibbjaTestmentilgdid                Testment il-Qadim

·  issliem                                    ..............................

·  messaggtafatima                     Messaġġ ta' Fatima

·  ommnamarija                          OMMNA MARIJA

 

  http://fatimamessage.blogspot.com/        Il-Messaġġ tal-Madonna ta’ Fatima

  http://qimamarjana.blogspot.com/           Il-Qima Lejn il-Verġni Marija Omm Alla

  http://twemmin.blogspot.com/                Twemmin Fi Kristu u fil-Knisja Kattolika

  http://tifkiriet.blogspot.com/                    Tifkiriet

 

  http://www.youtube.com/watch?v=hfl7D2l8mgw          Via Lucis 

  http://www.youtube.com/watch?v=Bk75zV1QYTw      Il-Milied 

  http://www.youtube.com/watch?v=IBxMr2kxidA         Christmas 

 


  http://www.universalis.com/100/index.htm                 Daily Liturgy

  http://www.dailygospel.org/main.php?language=AM   Daily Gospel

 

Comments