ตารางการฝึกอบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ. วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) อ.เ มือง จ.ภูเก็ต

ตารางการฝึกอบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น รุ่นที่ ๕

ระหว่างวันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณ. วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) อ.เ มือง จ.ภูเก็ต

ในการอำนวยให้การฝึกอบรมของ

พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณโณ ป.ธ.๙ ศน.บ ; M.A. )เจ้าอาวาสโสสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

และเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ ธ

หัวข้อธรรมบรรยายในการฝึกอบรม

ระหว่างวันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

หมายเหตุ

การฝึกอบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน แบ่งเวลาฝึกอบรมวันละ ๔ ช่วงดังนี้

ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๔.๓๐น.- ๐๗.๐๐ น. เท่ากับ ๒.๓๐ ชั่วโมง

ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. เท่ากับ ๒.๐๐ ชั่วโมง

ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. เท่ากับ ๔.๐๐ ชั่วโมง

ช่วงที่ ๔ เวลา ๑๙.๐๐น. -๒๐.๐๐ น. เท่ากับ ๒.๐๐ ชั่วโมง

รวมเวลาในการฝึกอบรมวันละ ๑๑.๐๐ ชั่วโมง

สอบถาม คุณมาลินี 0851540813 แม่ชีหนู 0881814070 คุณปริสรา 0819681751 คุณเมทินี 0894806636

download ใบสมัครได้ข้างล่างครับ