หลากหลายวิธีสอนที่ไม่หลอนวิธีเรียนรู้

* หลากหลายวิธีสอน ที่ไม่หลอกหลอน วิธีเรียนรู้

การที่จะสอนหนังสือผู้เรียนที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงจะดุ ด่า ว่ากล่าวอย่างไม่มีเหตุผลเพียงอย่างเดียว

ซึ่งถ้าสอนแบบนั้นจะทำให้ผู้เรียนไม่กล้าคิด แสดงออก และทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความคิดสร้าง

สรรค์ ไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้จึงได้สอดแทรกแนวคิดวิธีสอนที่จะทำให้เด็ก

ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ