หลากหลายวิธีสอนที่ไม่หลอนวิธีเรียนรู้

* หลากหลายวิธีสอน ที่ไม่หลอกหลอน วิธีเรียนรู้   การที่จะสอนหนังสือผู้เรียนที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงจะดุ ด่า ว่ากล่าวอย่างไม่มีเหตุผลเพียงอย่างเดียว

ซึ่งถ้าสอนแบบนั้นจะทำให้ผู้เรียนไม่กล้าคิด แสดงออก และทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความคิดสร้าง

สรรค์ ไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้จึงได้สอดแทรกแนวคิดวิธีสอนที่จะทำให้เด็ก

ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ

เล่นๆเรียนๆ เพื่อรู้เรื่องที่ถาม1
เล่นๆเรียนๆ เขียนมาให้อ่าน9
เล่นๆเรียนๆเขียนได้เป็นเรื่อง19
เล่นเรื่องที่รู้ รู้เรื่องที่เล่น25
ถามให้เป็นเรื่อง มีเรื่องจะให้ถาม29
ลากเส้นเล็กๆแต่เห็นความคิด41
คิดหลายทางสร้างคำถามให้คิด55
คิด 6 แบบ แบบหมวก 6 ใบ71
คิดแล้วถาม ถามแล้วคิด85
คิดแล้วทำ ทำแล้วเขียน89
เรียนเอง รู้เองว่ารู้แค่ไหน93
โครงงาน การเล่นเพื่อเรียนรู้97
เรียนตามที่อยากเรียน103
บรรณานุกรม

Comments