ครูต้นแบบ

การสอนแบบ “เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู่ชีวิตจริง โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ”
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน : เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู่ชีวิตจริง
มีกระบวนการสอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตร ก่อนอื่นต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือ
การประเมินผล ซึ่งกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เผยแพร่อ่านทุกเล่มจน
สามารถเขียนหนังสือได้ 3 เล่ม คือ  สับหลักสูตร ยำหลักสูตร พล่าหลักสูตร
เขียนหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ขึ้นเพื่อแบ่งปันความคิดให้เพื่อนครูได้อ่าน
การอ่านหลักสูตร และคู่มือจนเข้าใจ ทำให้ครูเข้าถึงวัฒนธรรมการสอนอีกมิติหนึ่ง
ซึ่งไม่ต้องอาศัย แบบเรียนและหนังสือเรียนที่วางขายในตลาดวิชาการ แต่ดึง
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมาเป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
2. วิเคราะห์หลักสูตร เมื่อศึกษาหลักสูตรและคู่มือการใช้ แล้วจึง
วิเคราะห์หลักสูตร เพราะในหลักสูตรจะบอกแนวทางดังนี้
; มีกิจกรรมนำทาง
; มีเรื่อง (Theme) ที่ต้องให้เด็กไปค้นหาสาระ.................

Ċ
San Under tale,
Nov 8, 2011, 3:36 AM
Comments