ครูต้นแบบ

การสอนแบบ “เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู่ชีวิตจริง โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ”

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน : เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู่ชีวิตจริง

มีกระบวนการสอน ดังนี้

1. ศึกษาหลักสูตร ก่อนอื่นต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือ

การประเมินผล ซึ่งกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เผยแพร่อ่านทุกเล่มจน

สามารถเขียนหนังสือได้ 3 เล่ม คือ สับหลักสูตร ยำหลักสูตร พล่าหลักสูตร

เขียนหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ขึ้นเพื่อแบ่งปันความคิดให้เพื่อนครูได้อ่าน

การอ่านหลักสูตร และคู่มือจนเข้าใจ ทำให้ครูเข้าถึงวัฒนธรรมการสอนอีกมิติหนึ่ง

ซึ่งไม่ต้องอาศัย แบบเรียนและหนังสือเรียนที่วางขายในตลาดวิชาการ แต่ดึง

สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมาเป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ

2. วิเคราะห์หลักสูตร เมื่อศึกษาหลักสูตรและคู่มือการใช้ แล้วจึง

วิเคราะห์หลักสูตร เพราะในหลักสูตรจะบอกแนวทางดังนี้

; มีกิจกรรมนำทาง

; มีเรื่อง (Theme) ที่ต้องให้เด็กไปค้นหาสาระ.................


กลับหน้าหลัก