ยุคปฏิรูปการศึกษา doc

หนังสือเรื่อง  ยุคปฏิรูปการศึกษา....สอนอย่างไรให้เด็กรู้จริง  เล่มนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจาก  ก้าวต่อไปของครูยุคปฏิรูปการศึกษาที่ผมเขียนแสดงความคิดเห็นในภาควิชาการไว้ทั้งเล่ม  สำหรับเล่มนี้ผมได้เสนอภาคปฏิบัติไว้ให้เห็นภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูน่าจะนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่ตนเองถนัดและตัวผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการเรียนรู้เอง  นำแผนการเรียนรู้ไปปฏิบัติการค้นหาคำตอบมาร่วมสรุปผลเป็นองค์ความรู้สำหรับตนเอง

                ผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนครู  จึงได้จัดนำเผยแพร่  ถ้าหากเพื่อนครูมีข้อเสนอแนะอย่างใด  กรุณาบอกผมได้ครับ

 

ชาตรี สำราญ

๗๙  . คุปตาสา  . เมืองยะลา  ๙๕๐๐๐

๐๗๓๒๑๕๔๕๔ , ๐๑๙๕๗๖๑๓๖

กลับหน้าหลัก

ĉ
San Under tale,
Mar 20, 2012, 10:00 PM
Comments