ยุคปฏิรูปการศึกษา

หนังสือเรื่อง ยุคปฏิรูปการศึกษา....สอนอย่างไรให้เด็กรู้จริง เล่มนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจาก ก้าวต่อไปของครูยุคปฏิรูปการศึกษาที่ผมเขียนแสดงความคิดเห็นในภาควิชาการไว้ทั้งเล่ม สำหรับเล่มนี้ผมได้เสนอภาคปฏิบัติไว้ให้เห็นภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูน่าจะนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่ตนเองถนัดและตัวผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการเรียนรู้เอง นำแผนการเรียนรู้ไปปฏิบัติการค้นหาคำตอบมาร่วมสรุปผลเป็นองค์ความรู้สำหรับตนเอง

ผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนครู จึงได้จัดนำเผยแพร่ ถ้าหากเพื่อนครูมีข้อเสนอแนะอย่างใด กรุณาบอกผมได้ครับ

https://docs.google.com/document/d/1pL3OKLQ3497I2bsQifCwFR_4f8JAd1BUuKJg_8BuQr8/edit?usp=sharing

ชาตรี สำราญ

๗๙ ถ. คุปตาสา อ. เมืองยะลา ๙๕๐๐๐

๐๗๓–๒๑๕–๔๕๔ , ๐๑–๙๕๗–๖๑๓๖

กลับหน้าหลัก