ภาษาคุณหนู

ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเขียนหนังสือ บทร้อยกรองง่ายๆ สำหรับเด็กนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้อ่านประกอบการเรียน เรื่องคำคล้องจอง จึงได้พยายามรวบรวมคำที่นักเรียนพูดทุกๆ วัน บันทึกความถี่ของคำเหล่านั้นไว้ แล้วลองนำมาเขียนเป็นคำร้อยกรองขึ้น 30บท เมื่อ ตุลาคม 2531 และได้ทดลองใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ของโรงเรียนบ้านบาโด ให้นักเรียนเขียนติดไว้ตามกรอบประตู หน้าต่าง ปรากฎผลว่า นักเรียนทั้งโรงเรียนท่องจำขึ้นใจกัน ข้าพเจ้าจึงได้เลือกคัดบทร้อยกรองที่นักเรียนสนใจมากตามลำดับ 14 บท มาตีพิมพ์ เพื่อประโยชนืแก่ครูและนักเรียนที่สนใจ

อนึ่ง ผลปรากฎจากการที่ได้นำไปสอนนักเรียนชั้น ป.2 เมื่อปี 2531 นั้น ขณะนี้นักเรียนเหล่านั้นกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.3 มีความสามารถเขียนบทร้อยกรองได้อย่างดี เป็นที่พอใจแก่ผู้เยี่ยมชมโรงเรียน จากการสังเกตในช่วงแรกของบทร้อยกรองที่เด้กเขียน เกิดจาการปูพื้นฐานของบทร้อยกรองในเล่มนี้ กอร์ปกับได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนเหล่านั้นเขียนบทร้อยกรองได้ดีขึ้น ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ถ้านักเรียนทุกคนได้รับการฝึกฝน โดยการอ่านบทร้อยกรองง่ายๆ เรียนรู้กฎเกณฑ์การเขียนการฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะทำให้เขาเหล่านั้น มีโอกาสเขียนบทร้อยกรองได้ ด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา และนักเรียนที่สนใจการเขียนคำร้อยกรอง ถ้าหากท่านพบข้อบกพร่อง กรุณาแจ้งให้ทราบจักเป็นพระคุณยิ่ง

https://docs.google.com/document/d/1TKzwgHLj3tG8udydjqlMPPpnm5EmWwhIssmXT5mhztE/edit?usp=sharing

ชาตรี สำราญ

ตุลาคม 2532

กลับหน้าหลัก