ภาษาของหนู doc

ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเขียนหนังสือ  บทร้อยกรองง่ายๆ สำหรับเด็กนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อใช้อ่านประกอบการเรียน  เรื่องคำคล้องจอง  จึงได้พยายามรวบรวมคำที่นักเรียนพูดทุกๆ วัน  บันทึกความถี่ของคำเหล่านั้นไว้  แล้วลองนำมาเขียนเป็นคำร้อยกรองขึ้น 30บท  เมื่อ ตุลาคม 2531  และได้ทดลองใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ของโรงเรียนบ้านบาโด  ให้นักเรียนเขียนติดไว้ตามกรอบประตู  หน้าต่าง  ปรากฎผลว่า  นักเรียนทั้งโรงเรียนท่องจำขึ้นใจกัน  ข้าพเจ้าจึงได้เลือกคัดบทร้อยกรองที่นักเรียนสนใจมากตามลำดับ 14 บท  มาตีพิมพ์  เพื่อประโยชนืแก่ครูและนักเรียนที่สนใจ

                อนึ่ง  ผลปรากฎจากการที่ได้นำไปสอนนักเรียนชั้น ป.2  เมื่อปี 2531  นั้น  ขณะนี้นักเรียนเหล่านั้นกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.3  มีความสามารถเขียนบทร้อยกรองได้อย่างดี  เป็นที่พอใจแก่ผู้เยี่ยมชมโรงเรียน  จากการสังเกตในช่วงแรกของบทร้อยกรองที่เด้กเขียน  เกิดจาการปูพื้นฐานของบทร้อยกรองในเล่มนี้  กอร์ปกับได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  ทำให้นักเรียนเหล่านั้นเขียนบทร้อยกรองได้ดีขึ้น  ข้าพเจ้ามั่นใจว่า  ถ้านักเรียนทุกคนได้รับการฝึกฝน  โดยการอ่านบทร้อยกรองง่ายๆ  เรียนรู้กฎเกณฑ์การเขียนการฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะทำให้เขาเหล่านั้น มีโอกาสเขียนบทร้อยกรองได้  ด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น

                หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา  และนักเรียนที่สนใจการเขียนคำร้อยกรอง  ถ้าหากท่านพบข้อบกพร่อง  กรุณาแจ้งให้ทราบจักเป็นพระคุณยิ่ง

 

                                                                ชาตรี   สำราญ

                                                                  ตุลาคม 2532

กลับหน้าหลัก

ĉ
San Under tale,
May 10, 2012, 8:47 PM
Comments