เรียนรู้จากการกระทำ

1 การเรียนรู้จากการกระทำ

การเรียนรู้จากการกระทำนั้น ผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ปฎิบัติการค้นหาความรู้ด้วยตัวของเขาเอง ปล่อยให้เขาค้นหาสิ่งที่ถูก กระตุ้นให้เขาอยากรู้ ด้วยวิธีการตั้งคำถามแบบเป็นขั้นเป็นตอนเชิงรุกเร้า ให้เขาอยากรู้ต่อๆไป เมื่อผู้เรียนอยากรู้ต่อ เขาจะต้องลงมือปฎิบัติการค้นหา สิ่งนั้นด้วยตัวของเขาเอง พอเขาค้นพบคำตอบ นำเสนอให้คนอื่นรู้ เขาก็จะถูกรุกเร้าด้วยคำถามยั่วยุกระตุ้นให้เขาต้องค้นหาคำตอบไปอีก

คำถามนั้นจะต้องเป็นคำถามที่ท้าทายให้ผู้อื่นใคร่ที่จะค้นหาคำตอบ นั้นคือ ครูผู้สอนจะต้องรู้อย่างชัดเจนว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติการค้นหาคำตอบครั้งนี้จะจบลงที่ใด โดยจะต้องเริ่มต้นที่ตรงไหน ตรงกลางเป็น

อย่างไรและนั่นคือ ครูต้องรู้เรื่องราวที่จะให้ผู้เรียนรู้มาก่อนแล้ว การรู้ของครูจะช่วยให้ครูตั้งคำถามได้เป็นขั้นเป็นตอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากจะค้นหาคำตอบต่อๆ ไปได้ ........

https://docs.google.com/document/d/1RabYJUyATr3TSQfGOeIhjVc12VR4zEj_njy4_d6D7WI/edit?usp=sharing

กลับหน้าหลัก