ครูและห้องเรียนคศ2000 doc

เป็นหนังสือที่อาจารย์ชาตรี ศรีสำราญ ครูต้นแบบ ปี 2541 เขียนถึงยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามอัตภาพของแต่ละคน จะได้เห็นภาพของการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและการพัฒนาครู ให้เป็นครูและห้องเรียนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ ครูชาตรีได้ใช้วิธีการนี้สั่งสอนศิษย์ให้เรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพตามอัตภาพของแต่ละคน ลูกศิษย์ของครูชาตรีที่เรียนจบไปมีมากมายประกอบอาชีพต่างๆมากมาย เพราะวิธีการสอนของครูชาตรี เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเห็นภาพของการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและการพัฒนาครู ให้เป็นครูและห้องเรียนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน     จาก http://7panida34.multiply.com/reviews/item/1?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem

ต้นฉบับจาก สกศ ครับ  http://202.143.135.242/web/ebook/pdf/4212010/pdf.pdf
Ċ
San Under tale,
Nov 8, 2011, 12:59 AM
Comments