ครูและห้องเรียนคศ2000

เป็นหนังสือที่อาจารย์ชาตรี ศรีสำราญ ครูต้นแบบ ปี 2541 เขียนถึงยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามอัตภาพของแต่ละคน จะได้เห็นภาพของการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและการพัฒนาครู ให้เป็นครูและห้องเรียนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ ครูชาตรีได้ใช้วิธีการนี้สั่งสอนศิษย์ให้เรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพตามอัตภาพของแต่ละคน ลูกศิษย์ของครูชาตรีที่เรียนจบไปมีมากมายประกอบอาชีพต่างๆมากมาย เพราะวิธีการสอนของครูชาตรี เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเห็นภาพของการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและการพัฒนาครู ให้เป็นครูและห้องเรียนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน จาก

ต้นฉบับจาก สกศ ครับ https://drive.google.com/file/d/0Bzz1D9DFtcdjMzA0YjU5ZWYtMTE4YS00ZDMzLWJlZmUtNDI5ZDNlYWQxMjA2/view?usp=sharing


กลับหน้าหลัก