การคิดเชิงวิเคราะห์ doc

                หนังสือเล่มนี้ผมเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเอกสารประกอบการบรรยายให้แก่ผู้สนใจที่จะฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงสังเคราะห์

                ผมได้ยกตัวอย่างคำถามการคิดเชิงวิเคราะห์ไว้หลายรูปแบบ  เพื่อท่านผู้อ่านจะได้นำไปพัฒนาการตั้งคำถามการคิดเชิงวิเคราะห์  เมื่อเราสามารถวิเคราะห์สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แล้ว  การสังเคราะห์สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้น  นั่นหมายถึงว่า  การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสังเคราะห์นั้น  เนื่องกันอยู่ในตัวเดียวกัน  แต่เวลาพูดหรือเขียนมักจะแยกออกจากกัน  มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคู่กันก็มักจะเป็นเช่นนี้เอง

                หวังว่า หนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจการคิดนะครับ

                                                     ชาตรี    สำราญ

ĉ
San Under tale,
Nov 6, 2011, 9:51 PM
Comments