การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงสังเคราะห์

หนังสือเล่มนี้ผมเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเอกสารประกอบการบรรยายให้แก่ผู้สนใจที่จะฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงสังเคราะห์

ผมได้ยกตัวอย่างคำถามการคิดเชิงวิเคราะห์ไว้หลายรูปแบบ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้นำไปพัฒนาการตั้งคำถามการคิดเชิงวิเคราะห์ เมื่อเราสามารถวิเคราะห์สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แล้ว การสังเคราะห์สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้น นั่นหมายถึงว่า การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสังเคราะห์นั้น เนื่องกันอยู่ในตัวเดียวกัน แต่เวลาพูดหรือเขียนมักจะแยกออกจากกัน มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคู่กันก็มักจะเป็นเช่นนี้เอง

หวังว่า หนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจการคิดนะครับ

https://docs.google.com/document/d/196MP4xtjLdJuVruRpZpJh36BcMJSOvyClhW4lK6vVnI/edit?usp=sharing

ชาตรี สำราญ

กลับหน้าหลัก