สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน

จะเห็นได้ว่า รอซานาสามารถพัฒนาการคิดการเขียนขึ้นมาได้ จากการที่ครูต้องกระตุ้นเด็กด้วยคำถามและถามบ่อยๆ เพื่อให้เด็กน้อยคิดต่อ

https://docs.google.com/document/d/12-E7dligW_fK4N_1wqT0AIo806DdaCf1sDc8O6UO_78/edit?usp=sharing


กลับหน้าหลัก