บทเรียนสำเร็จรูป

บทเรียนสำเร็จรูป

วิชาภาษาไทย เรื่อง คำคล้องจอง

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

.....................................................................................................................................

1. บทเรียน เล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ๆ ละ 1 เล่ม

เล่มที่ 1 เรียนรู้คำ

เล่มที่ 2 นำเทียบเคียง

2. จุดมุ่งหมาย

2.1 เมื่อผู้เรียนเรียนจบตอนที่ 1 แล้ว สามารถชี้ให้เห็นได้อย่างถูกต้องว่า คำใด

เป็นคำคล้องจอง

2.2 เมื่อผู้เรียนเรียนรู้จบตอนที่ 2 แล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำคำ 2 พยางค์ที่

กำหนดให้มาจัดเรียงเป็นคำคล้องจองได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์ที่

กำหนดให้

3. คำแนะนำสำหรับครู

3.1 ครูควรสอนคำใหม่ให้นักเรียนอ่าน อธิบายให้เข้าใจความหมายได้ก่อน คือคำว่า เชื่อมโยง

3.2 ครูควรสังเกตการทำกิจกรรมในบทเรียนแต่ละกรอบว่านักเรียนมีความซื่อตรงต่อตัวเองเพียงใด ถ้าเด็กจะดูคำตอบจากเฉลยก่อนไม่ควรตำหนิ แต่ควรชี้ให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนเอง จนเกิดความมั่นใจในตัวเอง แล้วนักเรียนจะทำแบบฝึกหัดโดยมีสัจจการแห่งตนได้ต่อไป

3.3 บทเรียนทุกขั้นตอน ถ้านักเรียนทำไม่ถูก นักเรียนไม่ใช่ผู้ผิด ขอความกรุณาคุณครูอย่าตำหนิเด็ก เพราะการเรียนรู้ของเด็กนั้น เหมือนช่างเดินสายไฟฟ้าในบ้าน จำนวน 20 จุด แต่เมื่อเปิดสวิทซ์ทดสอบปรากฏว่าไฟฟ้าติดสว่าง 18 จุด ไม่ติด 2 จุด แสดงว่าช่างทำถูกไม่หมดไม่ใช่ช่างต่อไฟฟ้าผิด นักเรียนก็เหมือนกัน เขาเกิดการเรียนรู้ไม่หมด เพราะฉะนั้นครูช่วยให้นักเรียนกลับไปเรียนรู้ใหม่ในตอนต้น ๆ ตามที่กำหนดในบทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนเก่ง ก็เปิดโอกาสให้เรียนข้ามบทได้ ตามกำหนดไว้ในบทเรียนแต่ละตอนไป

3.4 ครูไม่ควรพะวงกับการที่นักเรียนแบบดูคำตอบจากเฉลย แต่ควรสังเกตว่าเด็กจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูคำเฉลย หลังจากการตอบของเด็กมากน้อยเพียงใด เพราะนั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดขึ้นมากน้อยด้วยและเป็นสัมฤทธิ์ผลที่คุณครูได้สอนให้เด็กมีสัจจการแห่งตนด้วย

3.5 การสอนคำคล้องจอง 3 หรือ 4 คำนั้น ครูสอนต่อไปได้ภายหลังจากนักเรียนชำนาญเรื่องคำคล้องจองชนิด 2 คำนี้แล้ว โดยให้เด็กคิดเพิ่มคำขึ้น เช่น

น้ำใส ไหลเย็น เห็นปลา

เป็น น้ำใส ไหลเย็นเย็น เห็นตัวปลา

หรือ ดูในน้ำใส ที่รินไหลเย็น แลเห็นตัวปลา

3.6 ก่อนจะให้นักเรียนเขียนด้วยตนเองจากหนังสือบทเรียนสำเร็จรูป ทั้ง 2 เล่มนี้ ขอให้คุณครูนำแบบทดสอบที่จัดไว้หลังบทเรียนเล่มที่ 2 ( หน้า 18-29 ) มาทดสอบนักเรียนก่อนและหลัง จากเรียนจบแล้วจะเป็นการดีที่สุด................................................

https://docs.google.com/document/d/1SvCU73PiC316w2BP7-xi_nNEJ_48CrEBeBOU6CE462E/edit?usp=sharing

กลับหน้าหลัก