บทเรียนสำเร็จรูป doc

บทเรียนสำเร็จรูป

วิชาภาษาไทย                                                                                         เรื่อง  คำคล้องจอง

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

.....................................................................................................................................

 1. บทเรียน       เล่มนี้แบ่งออกเป็น  2  ตอน ๆ ละ  1   เล่ม

                        เล่มที่  1           เรียนรู้คำ

                        เล่มที่  2           นำเทียบเคียง

2. จุดมุ่งหมาย

            2.1       เมื่อผู้เรียนเรียนจบตอนที่  1  แล้ว  สามารถชี้ให้เห็นได้อย่างถูกต้องว่า คำใด
                        เป็นคำคล้องจอง

            2.2       เมื่อผู้เรียนเรียนรู้จบตอนที่  2  แล้ว  ผู้เรียนจะสามารถนำคำ  2  พยางค์ที่
                        กำหนดให้มาจัดเรียงเป็นคำคล้องจองได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์ที่
                        กำหนดให้

3.   คำแนะนำสำหรับครู

            3.1       ครูควรสอนคำใหม่ให้นักเรียนอ่าน  อธิบายให้เข้าใจความหมายได้ก่อน คือคำว่า เชื่อมโยง

            3.2       ครูควรสังเกตการทำกิจกรรมในบทเรียนแต่ละกรอบว่านักเรียนมีความซื่อตรงต่อตัวเองเพียงใด  ถ้าเด็กจะดูคำตอบจากเฉลยก่อนไม่ควรตำหนิ   แต่ควรชี้ให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนเอง  จนเกิดความมั่นใจในตัวเอง แล้วนักเรียนจะทำแบบฝึกหัดโดยมีสัจจการแห่งตนได้ต่อไป

            3.3       บทเรียนทุกขั้นตอน  ถ้านักเรียนทำไม่ถูก  นักเรียนไม่ใช่ผู้ผิด ขอความกรุณาคุณครูอย่าตำหนิเด็ก เพราะการเรียนรู้ของเด็กนั้น  เหมือนช่างเดินสายไฟฟ้าในบ้าน  จำนวน 20  จุด   แต่เมื่อเปิดสวิทซ์ทดสอบปรากฏว่าไฟฟ้าติดสว่าง  18  จุด  ไม่ติด  2  จุด  แสดงว่าช่างทำถูกไม่หมดไม่ใช่ช่างต่อไฟฟ้าผิด  นักเรียนก็เหมือนกัน  เขาเกิดการเรียนรู้ไม่หมด  เพราะฉะนั้นครูช่วยให้นักเรียนกลับไปเรียนรู้ใหม่ในตอนต้น ๆ  ตามที่กำหนดในบทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับนักเรียนเก่ง  ก็เปิดโอกาสให้เรียนข้ามบทได้  ตามกำหนดไว้ในบทเรียนแต่ละตอนไป

            3.4  ครูไม่ควรพะวงกับการที่นักเรียนแบบดูคำตอบจากเฉลย  แต่ควรสังเกตว่าเด็กจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูคำเฉลย  หลังจากการตอบของเด็กมากน้อยเพียงใด  เพราะนั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดขึ้นมากน้อยด้วยและเป็นสัมฤทธิ์ผลที่คุณครูได้สอนให้เด็กมีสัจจการแห่งตนด้วย

            3.5  การสอนคำคล้องจอง 3 หรือ  4  คำนั้น  ครูสอนต่อไปได้ภายหลังจากนักเรียนชำนาญเรื่องคำคล้องจองชนิด  2  คำนี้แล้ว  โดยให้เด็กคิดเพิ่มคำขึ้น  เช่น   

น้ำใส    ไหลเย็น  เห็นปลา

            เป็น      น้ำใส   ไหลเย็นเย็น   เห็นตัวปลา

            หรือ     ดูในน้ำใส    ที่รินไหลเย็น   แลเห็นตัวปลา

            3.6  ก่อนจะให้นักเรียนเขียนด้วยตนเองจากหนังสือบทเรียนสำเร็จรูป ทั้ง  2  เล่มนี้  ขอให้คุณครูนำแบบทดสอบที่จัดไว้หลังบทเรียนเล่มที่  2  ( หน้า 18-29 )  มาทดสอบนักเรียนก่อนและหลัง  จากเรียนจบแล้วจะเป็นการดีที่สุด................................................

 กลับหน้าหลัก

ĉ
San Under tale,
Nov 6, 2011, 10:12 PM
Comments