ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ ครูชาตรี สำราญ ครูต้นแบบปี 2541

หลังจากที่จบโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาเมื่อปี 2505 แล้ว ได้เรียนรู้แบบ
นอกระบบ จนสอบได้วุฒิพิเศษมัธยม (พ.ม.) และเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี วิชาเอกวรรณคดีไทย และวิชาโท
บริหารการศึกษา
    ชีวิตการเป็นครูเริ่มแรกเมื่อปี 2506 .....................


Ċ
San Under tale,
Jul 10, 2014, 11:37 PM
Comments