ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ ครูชาตรี สำราญ ครูต้นแบบปี 2541

หลังจากที่จบโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาเมื่อปี 2505 แล้ว ได้เรียนรู้แบบ

นอกระบบ จนสอบได้วุฒิพิเศษมัธยม (พ.ม.) และเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี วิชาเอกวรรณคดีไทย และวิชาโท

บริหารการศึกษา

ชีวิตการเป็นครูเริ่มแรกเมื่อปี 2506 .....................

https://drive.google.com/file/d/0Bzz1D9DFtcdjYTdiODJhOGMtOTViYy00YmYzLWE3MDctOWRmNTdiNTM0ZmI5/view?usp=sharing

กลับหน้าหลัก