โรงเรียนที่ไม่ตาย doc

ในช่วงปี พ.ศ. 2550 2551  ผมมีเวลาอยู่บ้านนานมาก  จึงนอกจากปลูกผักไว้รับประทานแล้ว  ผมอ่านหนังสือ  3  เรื่องคือ

                1.  ทางแห่งความดี    อาจารย์วศิน   อินทสระ       เป็นผู้เขียน

                2.  พุทธสาวก พุทธสาวิกา  อาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปก        เป็นผู้เขียน

3.       ชีวประวัติ  พุทธสาวิกา  อาจารย์จำเนียร ทองฤกษ์  เป็นผู้เขียน

ผมอ่านหนังสือ  3  เรื่องนี้  แบบอ่านแล้วอ่านอีก เพราะสนใจเรื่องราวที่มีอยู่กับสนใจธรรมะและกลวิธีสอนของพระพุทธองค์  โดยเฉพาะกลวิธีสอนของพระพุทธเจ้านั้น  ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังทันสมัยอยู่เสมอ  จับเรื่องใด  ตอนใดขึ้นมาอ่าน ผมก็เห็นว่า ยังเป็นวิธีสอนที่ล้ำหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้  ไม่ว่าในเรื่องจิตวิทยาการสอน  จิตวิทยาการเรียนรู้  หรือเรียกรวมๆ  กันว่า จิตวิทยาสำหรับครู   และสิ่งที่ผมคิดต่อคือ ถ้าสถานศึกษาในปัจจุบันนี้ได้ นำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบที่พระพุทธเจ้าใช้แล้ว ผมเชื่อว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีความสุข  มีความอบอุ่น    เป็นโรงเรียนที่ไม่ตาย

                ด้วยความคิดดังกล่าวข้างต้นผมจึงนำเรื่องบางเรื่องของพระอรหันต์บางองค์มาเล่าย่อ ๆ ในหนังสือเล่มนี้  (ถ้าจะให้ได้เรื่องที่สมบูรณ์โปรดอ่านจากหนังสือ  3  เรื่องที่กล่าวไว้ข้างต้น)  แล้วนั่งถอดรหัสวิธีสอนของพระพุทธองค์ และเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา........

ĉ
San Under tale,
Nov 7, 2011, 9:02 PM
Comments