สอนทำไม สอนอย่างไร doc

การจัดกิจกรรมการสอนควบคู่กับการเรียนการสอนในตำรา จะช่วยให้เด็กสามารถคิด ลงมือทำ

ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้เสนอกิจกรรมการสอนมากมายให้เราได้เรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เรามีต้นแบบของ

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เรานำไปใช้หรือไปปรับใช้ได้

กลับหน้าหลัก