วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา กฤษณพงศ์ กีรติกร

จาก Gotoknow อ.วิจารณ์ พาณิช ครับ https://docs.google.com/document/d/1X-nCijC95u0wE6LucaLaf_3mO3YXT0rgtXc5cmysdQ8/edit?usp=sharing