กรอบสาระการเรียนรู้ม.3

สาระนี้ นำมาจาก หลักสูตรแกนกลางของกระทรวง แล้วดึงออกมาเฉพาะ ของ ม.3 เพื่อให้เราสามารถเห็น ภาพ กรอบกว้างๆ ที่จะนำมาสอน- เรียน ในแต่ละปี หรืออย่างน้อยๆ ก็พอจะนำมาโยงได้บ้าง เวลาที่ จะทำการสอนแบบบูรณาการหรือ ทำรายงานผลการประเมินครับ

หากใครจะทำแบบบูรณาการก็สามารถทำได้ มากกว่า หรือน้อยกว่า ก็สามารถ ทำได้ หรือจะไม่เขียนถึงเลย ก็ได้ครับ แต่ทำอย่างนี้แล้ว เราจะมีกรอบกว้างๆ ที่สามารถ หันกลับมามอง หรืออ้างอิงได้ ในการทำรายงานผล หรือ ดึงมาใช้ได้ เมื่อต้องหาว่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเรียนอย่างไร

กลับหน้าหลัก