สอนอย่างไรให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้

ผมว่าการจัดการศึกษายุคใหม่นั้น ต้องพัฒนาเด็ก ให้อ่านหนังสือหลากหลาย ให้รู้จักเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น แต่ไม่ใช่การท่องจำหนังสือเพียงอย่างเดียว ต้องให้เด็กมีการทำงานร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมกันวิจัยข้อมูล ร่วมกันกันอภิปราย สรุปผลข้อค้นพบ ต้องให้เด็กๆ เรียนด้วยความสนุก โดยให้รู้จักหัดคิดเป็นระบบ หัดสังเกตสิ่งต่างๆ ให้เด็กเรียนรู้ชีวิตจากชีวิตจริงๆ ของเด็ก

อ่านเพิ่มเติมในลิ้งค์ข้างล่างครับ

https://docs.google.com/document/d/1xEWvhwQUlZpv1slT3JyZoEXKumNXv73hk4TWNHCu2Kk/edit?usp=sharing


กลับหน้าหลัก