สอนอย่างไรให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ doc

ผมว่าการจัดการศึกษายุคใหม่นั้น  ต้องพัฒนาเด็ก  ให้อ่านหนังสือหลากหลาย  ให้รู้จักเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ต่อตนเอง  และผู้อื่น  แต่ไม่ใช่การท่องจำหนังสือเพียงอย่างเดียว  ต้องให้เด็กมีการทำงานร่วมกัน  ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ  ร่วมกันวิเคราะห์  ร่วมกันวิจัยข้อมูล  ร่วมกันกันอภิปราย  สรุปผลข้อค้นพบ  ต้องให้เด็กๆ เรียนด้วยความสนุก  โดยให้รู้จักหัดคิดเป็นระบบ  หัดสังเกตสิ่งต่างๆ  ให้เด็กเรียนรู้ชีวิตจากชีวิตจริงๆ  ของเด็ก


อ่านเพิ่มเติมในลิ้งค์ข้างล่างครับ