หนังสือชุดปฏิรูปการเรียนรู ตัวอยางความสํ าเร็จจากประสบการณจริง1

"ฉันมาจากครอบครัวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่”
    ชีวิตของครูชาตรีถือกำ เนิดในครอบครัวของคนขายปลาฐานะยากจน เติบ
โตมากับพี่น้องรวม 8 คน แม้ความเป็นอยู่จะขัดสน หากทุกคนได้มีโอกาสรํ่าเรียน
หนังสือ เนื่องจากบุพการีทั้งสองของครูชาตรีเชื่อว่า การศึกษาสามารถเปลี่ยน
ฐานะของคน จึงยอมอาบเหงื่อต่างนํ้าแลกกับการให้ลูกได้รับการศึกษาสูงสุดเท่าที่
จะทำ ได้“ฉันมาจากครอบครัวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ที่ฉันกล้าพูดอย่างนั้น เพราะว่า
ครอบครัวของฉัน คุณพ่อ คุณแม่ยากจน มีลูกทั้งหมด 8 คน ที่ฉันพูดว่ามาจาก
ครอบครัวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเนื่องจากพ่อแม่มีลูกมาก ยากจน มีอาชีพขาย
ปลาสด ขายผัก หาเงินส่งลูกให้เรียนหนังสือได้ ทุกๆ คนมีอาชีพ นี่คือความยิ่ง
ใหญ่ของครอบครัวฉัน…” คือความตอนหนึ่งที่ครูชาตรี ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือชื่อ
บันทึกงานกัลยาณมิตรนิเทศ......................