มาจัดคอนเสิรต์ทางภาษากันเถอะ doc

เด็กยุคใหม่จะต้องเป็นเด็กที่รอบรู้  ด้วยวิชาการแหล่งเรียนรู้มากกว่าท่องจำจากตำรา  แล้วนำมาทำข้อสอบ

คอนเสิร์ตชีวิตในห้องเรียนที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น  จะสามารถบูรณาการทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาภาษไทยได้เป็นอย่างดี  เพราะผู้เรียนจะต้องผ่านพฤติกรรมทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  และกระบวนการกลุ่ม  อีกทั้งในขณะที่กลุ่มร่วมเรียนรู้นั้นย่อมจะต้องมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามา  ทุกคนก็จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  กระบวนการแก้ปัญหาก็ย่อมเกิดขึ้นในใจของเด็กๆ  ความรู้ความสามารถในการทำงาน  การจัดการ  และทักษะกระบวนการก็ย่อมเกิดขึ้นด้วย  สิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมที่เราต้องให้ปรากฏในตัวผู้เรียนใช่ไหม

ĉ
San Under tale,
Aug 13, 2012, 12:25 AM
Comments