รู้ได้อย่างไรว่าเด็กพัฒนาการเรียนรู้ doc

คำ นำ ของผู้เขียน

ผมเป็นคนโชคดีอยู่อย่างหนึ่ง คือ เป็นครูที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง

จิตวิทยาการเรียนการสอน ความไม่รู้ของผมบังคับให้ผมต้องเรียนรู้

อยู่ตลอดเวลา และผมค้นพบว่าครูที่ดีของผมนั้นมีอยู่แล้วในห้องเรียน

เด็ก ๆ คือครูของผม ลูกศิษย์ของผมสอนผมมากมาย สอนผมมากกว่าที่

ผมสอนพวกเขา

“รู้ได้อย่างไรว่า เด็กพัฒนาการเรียนรู้” คือ ผลงานที่ผมได้

ศึกษาเรียนรู้จากเด็ก ๆ ลูกศิษย์ของผม ข้อค้นพบที่เด็ก ๆ บอกผม ทำ ให้

ผมต้องไปรบกวนท่านผู้รู้หลาย ๆ ท่าน เช่น อาจารย์ปรีชา วิหคโต

อาจารย์พันธณีย์ วิหคโต อาจารย์วิเชียร ภู่สุวรรณ และอาจารย์รัชนี

ศรีไพรวรรณ แล้วผมก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมาจนเขียนหนังสือเล่มนี้

“รู้ได้อย่างไรว่า เด็กพัฒนาการเรียนรู้” เล่มนี้ผมนำ ข้อมูลหรือ

สถิติต่าง ๆ เพียงเล็กน้อยมาเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็น ข้อมูล หรือ

สถิติที่ผมจดบันทึกไว้เพื่องานวิจัยนั้นมีมากกว่านี้ แต่นำ เสนอไม่ได้เพราะ

เปลืองเนื้อที่กระดาษ ถ้าท่านสนใจโปรดคอยอ่านผลงานวิจัยต่อไป

ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาชี้แนะให้ผู้เขียนเติมเต็มงานเขียนต่อไป

ชาตรี สำ ราญ

อาจารย์ 3 ระดับ 9

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 ยะลา

กลับหน้าหลัก