ผู้บริหารกับศ. doc

การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนนั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี พ..  2540   จนมาถึงวันนี้นานถึง   7   ปี    ที่เราจัดทำแบบวิจัยแบบแผ่นเดียวมา  ผมคิดว่า    วันนี้เราควรพัฒนาวิธีการรายงานวิจัยในชั้นเรียนโดยเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ดังนี้

1.  วิจัยแผ่นเดียว  จะมีเพียง ปัญหา ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน วิธีการแก้ไข  แบบย่อ ๆ  และ ผล การแก้ไขแบบย่อ  ๆ เช่นกัน

2.  วิจัยที่พัฒนา  จะมีปัญหาและสภาพปัญหาที่มีรายละเอียดชัดเจนว่า  ปัญหาอะไร  ภาพของปัญหาเป็นอย่างไร   ทำไมจึงเกิดปัญหานั้นขึ้นมา

เมื่อได้สภาพปัญหาแล้ว  ก็นำมาสร้าง คำถามวิจัย  ที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัยและจุดประสงค์การวิจัย  เพื่อที่จะนำไปเป็นทางในการเก็บข้อมูลได้ชัดเจน

วิธีการดำเนินการ  ที่เขียนให้ละเอียดเหมือน ๆ  กับปัญหาการวิจัย  เพื่อที่ครูท่านอื่นจะสามารถนำใช้ได้

ผลการดำเนินงาน   ที่นำเสนอชัดเจน   ง่ายต่อการศึกษาและตอบคำถามวิจัยได้

สิ่งที่ผู้วิจัยเรียนรู้  นี่คือ  ประเด็นสำคัญท่านวิจัยแล้วได้เรียนรู้อะไร  ควรเขียนให้เห็นภาพ

               

ข้อมูลสะท้อนกลับ  เมื่อวิจัยเสร็จควรให้ผู้บริหารศึกษา     นิเทศก์หรือผู้เชี่ยวชาญ  เขียนข้อมูลสะท้อนกลับที่ไม่ใช่แค่คำชื่นชมยกยอ  แต่เขียน มุมมองที่ส่องให้ผู้วิจัยสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยของตนได้

                หนังสือเล่มนี้ได้เสนอ จุดบางจุด ที่ผมมองเห็นให้เพื่อนครูได้ศึกษากัน   ลองเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ แล้วศึกษาดูเถอะครับ

                                                                                                                                 ชาตรี    สำราญ

ĉ
San Under tale,
Nov 7, 2011, 9:37 PM
Comments