ผู้บริหารกับศ.

การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนนั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนมาถึงวันนี้นานถึง 7 ปี ๆ ที่เราจัดทำแบบวิจัยแบบแผ่นเดียวมา ผมคิดว่า ณ วันนี้เราควรพัฒนาวิธีการรายงานวิจัยในชั้นเรียนโดยเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. วิจัยแผ่นเดียว จะมีเพียง ปัญหา ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน วิธีการแก้ไข แบบย่อ ๆ และ ผล การแก้ไขแบบย่อ ๆ เช่นกัน

2. วิจัยที่พัฒนา จะมีปัญหาและสภาพปัญหาที่มีรายละเอียดชัดเจนว่า ปัญหาอะไร ภาพของปัญหาเป็นอย่างไร ทำไมจึงเกิดปัญหานั้นขึ้นมา

เมื่อได้สภาพปัญหาแล้ว ก็นำมาสร้าง คำถามวิจัย ที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัยและจุดประสงค์การวิจัย เพื่อที่จะนำไปเป็นทางในการเก็บข้อมูลได้ชัดเจน

วิธีการดำเนินการ ที่เขียนให้ละเอียดเหมือน ๆ กับปัญหาการวิจัย เพื่อที่ครูท่านอื่นจะสามารถนำใช้ได้

ผลการดำเนินงาน ที่นำเสนอชัดเจน ง่ายต่อการศึกษาและตอบคำถามวิจัยได้

สิ่งที่ผู้วิจัยเรียนรู้ นี่คือ ประเด็นสำคัญท่านวิจัยแล้วได้เรียนรู้อะไร ควรเขียนให้เห็นภาพ

ข้อมูลสะท้อนกลับ เมื่อวิจัยเสร็จควรให้ผู้บริหารศึกษา นิเทศก์หรือผู้เชี่ยวชาญ เขียนข้อมูลสะท้อนกลับที่ไม่ใช่แค่คำชื่นชมยกยอ แต่เขียน มุมมองที่ส่องให้ผู้วิจัยสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยของตนได้

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอ จุดบางจุด ที่ผมมองเห็นให้เพื่อนครูได้ศึกษากัน ลองเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ แล้วศึกษาดูเถอะครับ

https://docs.google.com/document/d/1dPqZjVNhXJEViyqbJga3XK4hWpXRXOm7OSp46rUo2Aw/edit?usp=sharing

ชาตรี สำราญ

กลับหน้าหลัก