คนสอนคน doc

ครูชาตรี สำราญ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นครูต้นแบบ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ปี 2541ได้กล่าวไว้ ในหนังสือ”คนสอนคน” ว่า ถ้าครูผู้สอนไม่รู้ว่า เด็กๆพัฒนาไปสู่ระดับใด ครูผู้สอนก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือเด็กให้พัฒนาการเรียนรู้ต่อๆไปได้

ระดับการเรียนรู้ของเด็ก ครูชาตรี สำราญได้แบ่งไว้ 6 ระดับ คือ

1. ไม่รับไม่รู้ ครูพูด ไม่ยอมฟัง ครูชี้ ไม่ยอมดู

2. รับแต่ไม่รู้ นั่งฟังยิ้มๆ อย่างผ่านหูซ้าย ทะลุหูขวา

3. รับแต่ไม่รับรู้ ฟังจริง ดูจริง แต่ไม่อยากรู้ ไม่อยากเข้าใจ

4. รับรู้แต่ยังไม่รู้ เข้าใจ แต่ใช้ไม่เป็น

5. รับรู้และรู้จัก ใช้คำเป็น รู้ความหมาย

6. รับรู้และรู้จริง ใช้คำเป็น เข้าใจ อ่านออก เขียนได้ พูดถูกต้อง

จาก http://forums.thaieurope.net/index.php?topic=44.100;wap2

กลับหน้าหลัก