ชีวิต ความจริง การเรียน การสอน doc

เป็นหนังสือที่สะท้อนความรู้ ความคิด ทักษะการสอน วิญญาณครู และคุณธรรม

เป็นหนังสือที่สอดแทรกการเรียนการสอนของครู เช่น ในประเทศไทยข้อสอบมัก

จะเป็นตัวกำหนดกลวิธีการสอนของครู มากกว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจึงมุ่งเน้นสอน

ให้เด็ก ท่องจำ หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์มากสำหรับผู้เป็นครู ที่จะนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการ เรียนการสอน